Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord

Raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord - sisukord
  Väljaandja:Kose Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2013, 32

  Raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord

  Vastu võetud 20.05.2013 nr 7

  Määrus kehtestatakse „Rahvaraamatukogus seaduse“ § 7 lõike 2 alusel.

  § 1.   Raamatukogu direktori vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi käigus.

  § 2.   Konkursi kuulutab välja Kose Vallavalitsus oma korralduse alusel avaldades konkursiteate kohalikus lehes arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks avalduse esitamiseks aega vähemalt kümme päeva konkursiteate avaldamise päevast arvates, kui ametikoht on vaba.

  § 3.   Konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid:

    (1) asutuse nimi;

    (2) kandidaadile esitatavad kvalifikatsiooninõuded;

    (3) avalduste esitamise aeg;

    (4) koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu.

  § 4.   Raamatukogu direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või muu kõrgharidus ja raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

  § 5.   Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate ajalehes avaldamise kuupäevast.

  § 6.   Kandidaat esitab konkursikomisjonile järgmised dokumendid:

    (1) kirjalik avaldus;

    (2) elulookirjeldus;

    (3) nägemus asutusest, selle tööst ja arendamisest;

    (4) kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

    (5) muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

  § 7.   Konkursist saavad osa võtta isikud, kelle avaldus koos teiste paragrahvis 6 nimetatud dokumentidega laekuvad konkursikomisjonile avalduste esitamise tähtajaks.

  § 8.   Komisjonile esitatud dokumendid registreerib Kose Vallavalitsus vastavalt asjaajamiskorrale.

  § 9.   Konkursi läbiviimiseks moodustatakse vallavalitsuse korraldusega vähemalt neljaliikmeline konkursikomisjon ja määratakse komisjoni esimees.

  § 10.   Konkursikomisjoni kuuluvad:

    (1) vähemalt kaks vallavalitsuse liiget ja vallasekretär;

    (2) volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees.

  § 11.   Vallavalitsus võib komisjoni koosseisu liikmeks kaasata eksperte.

  § 12.   Komisjon moodustatakse hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtpäevaks.

  § 13.   Komisjoni töövormiks on kinnine koosolek, mida juhib valitud komisjoni esimees.

  § 14.   Komisjon võtab vastu otsused avalikul hääletamisel kohalviibivate komisjoniliikmete häälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab komisjoni esimehe hääl.

  § 15.   Komisjoni esimese koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees viie tööpäeva jooksul peale avalduste esitamise tähtaega.

  § 16.   Komisjoni esimesel koosolekul:

    (1) valitakse sekretär;

    (2) kuulatakse ära komisjoni esimehe poolt ülevaade saabunud avaldustest;

    (3) kehtestatakse kandidaatide hindamise viis (dokumendivoor, vestlusvoor või nimetatud hindamismeetodid kompleksselt).

  § 17.   Komisjoni koosolekul toimuva dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe otsustest:

    (1) kutsuda kandidaat järgmisse hindamisvooru;

    (2) mitte kutsuda kandidaat järgmisse hindamisvooru.

  § 18.   Kõik komisjoni töökoosolekud protokollitakse ja allkirjastatakse komisjoni esimehe ja sekretäri poolt.

  § 19.   Kirjalikud teated saadab sekretär välja järgmisse hindamisvooru lubatud kandidaatidele viie järgneva tööpäeva jooksul koos teatega, millal ja kus toimub järgmine konkursikomisjoni koosolek.

  § 20.   Kirjalikud teated protokollitud otsustest saadab komisjoni sekretär välja igale kandidaadile viie järgneva tööpäeva jooksul eraldi ainult tema kohta tehtud otsusega.

  § 21.   Kandidaadil on järgmised õigused:

    (1) saada komisjoni liikmetelt täiendavat teavet ja selgitusi;

    (2) anda vestluse käigus lisaks küsitule selgitusi;

    (3) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis.

  § 22.   Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe otsustest:

    (1) tunnistada kandidaat ametikohale vastavaks;

    (2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks;

    (3) tunnistada kandidaat mitteilmunuks.

  § 23.   Ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast valitakse välja üks kandidaat, kes kinnitatakse ametisse.

  § 24.   Vallavanemal on õigus mitte sõlmida töölepingut, kui:

    (1) kandidaat loobus kirjaliku avaldusega ametikohast;

    (2) enne töölepingu sõlmimist ilmnesid seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;

    (3) isik ei ole ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kümneks kalendripäevaks isiku haiguse või vigastuse või ootamatult tekkinud isiklikku või perekondlikku laadi takistuse tõttu.

  § 25.   Kui vallavanem ei sõlminud esitatud kandidaadiga töölepingut käesoleva korra paragrahvis 24 loetletud asjaoludel, korraldab komisjon uue hääletamise, valides ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast ametikohale kinnitamiseks uue kandidaadi. Kui konkursil ei olnud rohkem ametikohale vastavaid kandidaate, korraldab vallavalitsus uue konkursi.

  § 26.   Kui konkursile osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust või esitatud avaldused osutusid mittevastavaks konkursi tingimustele loetakse konkurss luhtunuks ja vallavalitsus kuulutab välja uue konkursi.

  § 27.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Vello Jõgisoo
  vallavanem

  Kätlin Iljin
  vallasekretär

  /otsingu_soovitused.json