Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Antsla valla konkursi "Kaunis kodu" juhendi kinnitamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2013, 41

Antsla valla konkursi "Kaunis kodu" juhendi kinnitamine

Vastu võetud 21.05.2013 nr 11

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Konkursi „Kaunis kodu“ eesmärk on tunnustada Antsla valla kinnistuomanike tegevust kinnistu korrastamisel ja kaunimaks muutmisel, mis aitab kaasa valla elukeskkonna üldilme paranemisele ning koduvallatunde süvenemisele.

§ 2.  Konkursi korraldamine

 (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab vallavalitsus konkursi komisjoni.

 (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole komisjoni koosseisu kinnitatud liikmetest. Otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega ning protokollitakse.

 (3) Komisjon korraldab kinnistute ülevaatuse maikuu viimasel nädalal.

 (4) Konkursi komisjon informeerib kinnistute omanikke ülevaatuse toimumise ajast.

§ 3.  Kandidaatide esitamine

 (1) Igal Antsla valla elanikul, asutusel, ettevõttel või organisatsioonil on õigus esitada kas endale või teistele kuuluvat kinnistut konkursil osalemiseks. Selleks tuleb esitada Antsla Vallavalitsusele kirjalik avaldus või digitaalselt allkirjastatud elektrooniline avaldus.

 (2) Kandidaate võib esitada ka konkursi komisjon.

 (3) Kandidaadi esitaja märgib avalduses kandidaadiks esitamise põhjuse.

 (4) Kandidaatide esitamine toimub aastaringselt. Kandidaadid, kes esitatakse ajavahemikul, kui toimub esitatud kinnistute ülevaatus ja konkursi tulemuste kindlakstegemine, konkureerivad järgmisel aastal toimuval konkursil.

 (5) Vajalikud on järgmised andmed kandidaadi kohta:
 1) omaniku nimi;
 2) kinnistu täpne aadress;
 3) omaniku telefoninumber või e-posti aadress.

 (6) Konkursil osalemiseks on vajalik kinnistu omaniku nõusolek.

 (7) Komisjoni liige, kelle kinnistu on esitatud konkursile, ei või osaleda konkursi võitjate väljaselgitamise arutelul ja otsustamisel.

 (8) Konkursi võitnud kinnistu saab osalemisõiguse konkursil uuesti viie aasta pärast.

§ 4.  Hindamine

 (1) Konkursi „Kaunis kodu“ raames hinnatakse Antsla valla haldusterritooriumil asuvate kinnistute heakorda järgmistes kategooriates:
 1) eramud tiheasustusalal;
 2) talud ja maakodud hajaasustuses;
 3) korter- ja ridaelamud;
 4) asutuste ja ettevõtete kinnistud.

 (2) Hindamise alus:
 1) konkursiga tunnustatakse eelkõige inimeste tahet ja tööd panustamaks elukeskkonna paremaks muutmisse;
 2) hinnatakse koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamise oskust.

 (3) Komisjon võtab otsuse tegemisel arvesse järgmisi kriteeriume:
 1) kinnistu üldine heakord;
 2) kinnistu funktsionaalsus - olenevalt kinnistu otstarbest vajalikke tegevusi võimaldavate piirkondade olemasolu;
 3) haljastus (lilled, hekid, puud, muru) - taimede kasutamine tervikliku välisruumi kujundamisel ja hooldatus;
 4) aianduslike elementide ja dekoratiivelementide (tarad, kõnniteed, trepid, terrassid, välisvalgustus, basseinid, kaminad, mänguväljakud, skulptuurid, sepised jne) kasutamine ja hooldatus;
 5) hoonete väljanägemine - terviklikkus, hooldatus, majanumbrite, lipuvarda olemasolu; asutustel siltide olemasolu ning reklaami korrasolek jne.
 6) majapidamisjäätmete käitlus.

§ 5.  Autasustamine

 (1) Komisjon teeb konkursi tulemustest kirjaliku kokkuvõtte viie päeva jooksul pärast ülevaatuse läbiviimist ja kinnitab igast kategooriast kolm paremat kinnistut ning esitab vallavalitsusele ettepaneku võitjate autasustamiseks.

 (2) Komisjonil on õigus välja anda eriauhindu, näiteks uudsete ja julgete ideelahenduse eest.

 (3) Komisjonil on õigus jätta osa auhindu välja andmata, kui kategoorias ei leidu sobivaid kandidaate.

 (4) Vallavalitsus määrab auhinnad vastavalt vallaeelarves ettenähtud vahenditele ning korraldab võitjate autasustamise juunikuu jooksul.

 (5) Konkursi võitjad (1-3. koht igas kategoorias) avaldatakse Antsla valla kodulehel www.antsla.ee kahe nädala jooksul peale otsuse tegemist.

 (6) Vallavalitsusel on õigus esitada esikoha saanud kinnistuid osalemiseks maakondlikele jt. konkurssidele. Selleks peab olema omaniku nõusolek.

§ 6.  Rakendussätted

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Kurmet Müürsepp
volikogu esimees