Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Pirita Vaba Aja Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2013, 49

Pirita Vaba Aja Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 21.04.2010 nr 36
jõustumine 26.04.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra" p-ga 2.6.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Pirita Vaba Aja Keskus (edaspidi keskus) on Pirita Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus.

  (2) Keskuse ametlik nimi on Pirita Vaba Aja Keskus ja inglise keeles Pirita Leisure Centre.

  (3) Keskuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Merivälja tee 3, 11911 Tallinn.

  (4) Keskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires. Keskusel on Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning oma sümboolika.

  (5) Keskuse põhimääruse kinnitab ning selles teeb muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

  (6) Keskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  (1) Keskuse koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused (filiaalid):
  1) Kose Vaba Aja Keskus (Puhkekodu tee 55b);
  2) Mähe Vaba Aja Keskus (Aianduse tee 64a);
  3) Pirita Sotsiaalkeskus (Metsavahi tee 4).

  (2) Oma ülesannete täitmiseks on keskusel linnaosa valitsusega kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

§ 3.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Keskuse tegevuse eesmärgid on luua Pirita linnaosa elanikele vaba aja veetmise võimalused, koordineerida huvi-, kultuuri- ja sporditegevust ning noorsootööd ning osutada sotsiaalteenuseid eakatele ja erivajadusega inimestele.

  (2) Eesmärkidest tulenevalt täidab keskus järgmisi ülesandeid:
  1) korraldab enda ja oma struktuuriüksuste tööd;
  2) korraldab kultuuri- ja sporditegevusi ning -üritusi elanikkonna kõigile vanusegruppidele;
  3) korraldab huviringide tööd, kultuuri- ja meelelahutusüritusi, festivale, seminare, koolitusprogramme, projekte ja näitusi;
  4) töötab välja ning viib ellu noorte ja noorteorganisatsioonide arengut toetavaid sihtprogramme;
  5) korraldab noorte teavitamist ja nõustamist, noortelaagreid ja noorsooüritusi ning toetab noorteühingute tegevust;
  6) loob eakatele ja puuetega inimestele huvi- ja klubitegevuse, suhtlemise ning ühisürituste korraldamise võimalused;
  7) korraldab sotsiaalset, juriidilist ja psühholoogilist nõustamist;
  8) teeb koostööd teiste kultuuri-, noorsootöö-, sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustega, mittetulundusühingute, sihtasutuste ning füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

§ 4.   Teenused

  (1) Keskus osutab järgmisi teenuseid:
  1) toimetulekut soodustavaid teenuseid (sauna- ja dušiteenus) toimetulekuraskustes isikutele;
  2) avalike ürituste korraldamine;
  3) kino funktsioonide täitmine.

  (2) Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud ülesannete täitmisel on keskusel õigus osutada tasuta ja tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.

§ 5.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Keskus on linnavara valitsema volitatud asutus, kellele linnaosa valitsus on oma valitsemisel oleva vara valdusesse andnud.

  (2) Keskus võib enda valduses oleva linnavaraga sooritada tehinguid üksnes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras ning selle üle peetakse arvestust linnavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Keskus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab keskus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nende kasutamise arvestuse.

  (4) Linnaosa vanem kinnitab keskuse eelarve, lähtudes linnavolikogu kinnitatud linna eelarvest ja keskuse ettepanekust. Keskuse kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Keskust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel linnaosa vanem. Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise keskuse juhatajale otsustab linnaosa vanem.

  (3) Keskuse juhataja:
  1) juhib keskust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab keskuse valduses oleva vara valdamist, juhib keskuse majandustegevust, tagab keskuse tulemusliku töö, vastutab keskuse üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ja eelarveliste vahendite õiguspärase, sihtotstarbelise ning otstarbeka kasutamise eest keskusele kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb tehinguid linna nimel põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks keskusele linnaeelarves selleks ettenähtud kulutuste piires ja üksnes linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras tagades sealjuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tegutseb keskuse nimel ja esindab keskust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid;
  5) tagab finantsdistsipliinist kinni pidamise ning kannab seaduses ettenähtud korras isiklikku vastutust keskuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  6) tagab keskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnaosa valitsusele vastavalt linnas kehtestatud korrale. Jälgib jooksvalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel muudatusettepanekuid linnaosa valitsusele eelarve muutmiseks;
  7) kooskõlastatult linnaosa vanemaga kinnitab keskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (töötasujuhendi);
  8) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepinguid;
  9) kinnitab asutuse asjaajamiskorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  10) annab oma pädevuse piires keskuse töö korraldamiseks välja käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  11) tagab riigi ja Tallinna õigusaktidega ning lepingutega sätestatud dokumentide, aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  12) korraldab keskusele saabunud teabenõuete, kirjade, märgukirjade ja selgitustaotluste lahendamist;
  13) täidab muid ülesandeid.

  (4) Keskuse juhatajat asendab asetäitja või linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.

§ 7.   Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

  (1) Keskuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

  (2) Keskuse raamatupidamisarvestust ning aruandlust korraldab riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras linnaosa valitsus.

  (3) Keskus koostab ja esitab aruandeid eelarve täitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

  (4) Järelevalvet keskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 8.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Keskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole sätestatud teisiti, lähevad keskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga linnaosa valitsusele.

  (3) Keskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 27. jaanuari 1997 määrus nr 8 „Pirita Vaba Aja Keskuse põhimääruse kinnitamine".

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 26. aprillil 2010.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json