Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Tallinna haljastute infosüsteemi põhimäärus

Tallinna haljastute infosüsteemi põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2013, 58

Tallinna haljastute infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 10.11.2010 nr 88
jõustumine 15.11.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja avaliku teabe seaduse  § 435 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2010 otsuse nr 48 „Tallinna haljastute infosüsteemi asutamine“ p-ga 4.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Tallinna haljastute infosüsteemi (edaspidi andmekogu) põhimäärusega kehtestatakse andmekogusse kogutavate andmete koosseis ning andmekogu pidamise, selle järelevalve ja lõpetamise kord.

  (2) Andmekogusse kogutakse andmeid Tallinna haldusterritooriumil asuvate linnaosa valitsuse valitsemisel ja Tallinna Keskkonnaameti valitsemisel, v.a tema hallatavate asutuste valduses, olevate andmeobjektide kohta ning Tallinna haldusterritooriumil asuvate riigi omandis olevate metsade kohta.

§ 2.   Andmekogu nimi

  (1) Andmekogu ametlik nimi on „Tallinna haljastute infosüsteem".

  (2) Andmekogu lühinimi on tlnhaljastud.

§ 3.   Andmekogu pidamise eesmärgid

  Andmekogu pidamise eesmärgid on:
  1) süstematiseerida ja parendada linna ametiasutuste valitsemisalas olevate andmeobjektide hoolduse ja inventariga seotud andmete kogumist ja töötlemist;
  2) võimaldada ametiasutuste valitsemisalas olevate andmeobjektide hooldustöid paremini korraldada, jälgida ning analüüsida;
  3) luua tänapäevane volitatud töötlejaid üheaegselt teenindav andmekogu, muuta haljastute andmete haldamine tsentraalseks, hoida ära andmete dubleerimine ja tagada kasutajatele aktuaalsete andmete kättesaadavus;
  4) võimaldada haljastute kohta kogutud andmeid kasutada haljastute hooldamise ja rajamise hangete läbiviimiseks;
  5) tagada linna haljastusvaldkonna arenguks ning andmeobjektide eelarve mahtude planeerimiseks vajalike andmete olemasolu.

§ 4.   Andmekogu pidamise põhimõtted

  (1) Andmekogu peetakse vastavalt avaliku teabe seadusele, isikuandmete kaitse seadusele ja käesolevale põhimäärusele.

  (2) Andmekogu kasutab Tallinna teeregistri, Tallinna planeeringute registri ja Tallinna ruumiandmete registri andmeid.

  (3) Andmekogu pidamisel tuginetakse kehtivatele riiklikele klassifikaatoritele ja standarditele.

  (4) Andmekogu kasutamine on tasuta.

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMINE JA ANDMED 

1. jagu Andmekogu pidamine 

§ 5.   Andmekogu pidamise viis

  (1) Andmekogu peetakse veebipõhise liidesega infosüsteemina.

  (2) Andmeid töödeldakse digitaalselt andmekogu pidamiseks välja töötatud tarkvaraga.

  (3) Andmekogu saab aluskaardi andmed Tallinna ruumiandmete registrist.

§ 6.   Andmekogu pidamise kulud

  Andmekogu arendamise, hooldamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Linnakantseleile tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ette nähtud vahendite arvelt.

§ 7.   Andmekogusse kantud andmete kaitse

  (1) Andmekogu turvaklass on K1T1S1. Andmekogu turbeaste on madal (L).

  (2) Andmekogu vastutav töötleja ja volitatud töötlejad tagavad organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse.

  (3) Vastutav töötleja korraldab kord nädalas andmetest turvakoopiate tegemise ja säilitamise üheks kuuks.

  (4) Vastutav töötleja korraldab andmetest arhiivikoopia tegemise vähemalt üks kord aastas. Arhiivikoopiat säilitatakse viis aastat.

§ 8.   Vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna Keskkonnaamet.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab andmekogu tööd ja kavandab selle arendamist;
  2) korraldab andmevahetuse andmeandjate ja teiste andmekogudega;
  3) korraldab andmekoguga seotud dokumentatsiooni koostamist;
  4) töötleb andmekogu andmeid;
  5) annab andmekogu kasutamise õigusi volitatud töötlejatele;
  6) annab juhiseid andmekogu kasutamiseks;
  7) teeb järelevalvet andmete õigsuse ja andmekogu kasutamise üle;
  8) võimaldab õigustatud isikutele juurdepääsu andmetele;
  9) lahendab andmekogu pidamisel tekkinud küsimusi;
  10) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
  11) vastutab enda sisestatud andmete õigsuse eest;
  12) täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

  (3) Vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, ning peaadministraatori, kellel on õigus hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi.

§ 9.   Volitatud töötleja

  (1) Andmekogu volitatud töötleja on andmekogu kasutaja, kellele vastutav töötleja on andnud andmekogu andmete sisestamise ja muutmise õiguse.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) kasutab andmekogu üksnes avalike ülesannete täitmiseks;
  2) töötleb andmekogu andmeid ja vastutab nende ajakohasuse ja õigsuse eest;
  3) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja andmekogu kasutamisel tekkinud probleemidest;
  4) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  5) osaleb andmekogu arendustöödel ning juurutamisel;
  6) täidab vastutava töötleja korraldusi andmekogu pidamisel.

2. jagu Andmekogu ülesehitus ja andmed 

§ 10.   Andmekogu ülesehitus

  (1) Andmekogu koosneb järgmistest osadest:
  1) kaardimoodul;
  2) andmeobjektide andmehaldusmoodul;
  3) lepingute andmehaldusmoodul;
  4) hooldustööde andmehaldusmoodul;
  5) administreerimismoodul.

  (2) Andmekogu koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas;
  2) paberkandjal alusdokumendid.

§ 11.   Andmeobjektid

  (1) Andmekogusse kogutakse andmed § 1 lg-s 2 nimetatud ametiasutuste valitsemisel olevate järgmiste andmeobjektide kohta:
  1) haljasalad;
  2) jalg-, jalgrattateed ning platsid;
  3) mänguväljakud;
  4) spordirajatised ja atraktsioonid;
  5) koerte jalutamisplatsid ja ujutamiskohad;
  6) lillepeenrad;
  7) inventar ja rajatised;
  8) puud, põõsad, hekid;
  9) metsad, s.h Tallinna haldusterritooriumil asuvad riigi omandis olevad metsad.

  (2) Andmekogusse kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud andmeobjektide kohta:
  1) sõlmitud hoolduslepingute andmed;
  2) tehtud hooldustööde andmed.

§ 12.   Üldised andmed

  Üldised andmed iga andmeobjekti kohta on:
  1) nimetus;
  2) asukoha andmed;
  3) linnaosa;
  4) omandivorm;
  5) valitseja;
  6) lepingu andmed;
  7) hooldusklass;
  8) lisateave;
  9) andmeobjektiga seotud toimingu andmed (näiteks märkus, ettekirjutus, trahv, foto).

§ 13.   Haljasalad

  Haljasalade kohta kantakse andmekogusse lisaks §-s 12 toodud andmetele järgmised andmed:
  1) pindala;
  2) andmed niitmisvajaduse kohta.

§ 14.   Jalg-, jalgrattateed ning platsid

  Jalg-, jalgrattateede ning platside kohta kantakse andmekogusse lisaks §-s 12 toodud andmetele järgmised andmed:
  1) tee liik;
  2) pindala;
  3) pikkus;
  4) katte liik;
  5) seisund;
  6) äärekivi pikkus;
  7) andmeobjekti Tallinna teeregistri ID.

§ 15.   Mänguväljakud

  (1) Mänguväljakute inventari kohta kantakse andmekogusse lisaks §-s 12 toodud andmetele järgmised andmed:
  1) inventari loetelu;
  2) seisundi hinnang;
  3) rajamise aasta;
  4) seisukorra kirjeldus;
  5) hooldusvajaduse hinnang;
  6) vanusegrupp;
  7) mänguväljaku fotod.

  (2) Mänguväljaku alade kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) üldpindala;
  2) seisundi hinnang;
  3) katte liik ja pindala;
  4) liiva maht;
  5) piirde liik;
  6) piirde pikkus ja kõrgus.

§ 16.   Spordirajatised ja atraktsioonid

  Spordirajatiste ja atraktsioonide kohta kantakse andmekogusse lisaks §-s 12 toodud andmetele järgmised andmed:
  1) liik;
  2) seisundi hinnang;
  3) üldpindala;
  4) katendi liik ja pindala;
  5) inventari loetelu;
  6) piirde liik;
  7) piirde pikkus ja kõrgus.

§ 17.   Koerte jalutusplatsid ja ujutamiskohad

  (1) Koerte jalutusplatside kohta kantakse andmekogusse lisaks §-s 12 toodud andmetele järgmised andmed:
  1) üldpindala;
  2) haljasala pindala;
  3) muu katendi pindala;
  4) rajamise aasta;
  5) piirde liik;
  6) piirde pikkus ja kõrgus;
  7) inventari loetelu;
  8) seisund.

  (2) Koerte ujutamiskohtade kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) koristatav pind;
  2) inventari loetelu;
  3) seisund.

§ 18.   Lillepeenrad

  Lillepeenarde kohta kantakse andmekogusse lisaks §-s 12 toodud andmetele järgmised andmed:
  1) üldpindala;
  2) liik (püsililled, suvelilled);
  3) hooajalise kompositsiooni andmed;
  4) püsikompositsiooni andmed;
  5) taimede nimetused.

§ 19.   Inventar ja rajatised

  (1) Andmekogusse kantakse §-s 12 toodud andmed järgmise inventari ja rajatiste kohta:

  (2) Praktilise otstarbega inventar ja rajatised:
  1) pingid;
  2) paviljonid;
  3) jalgrattahoidjad;
  4) konteinerhaljastuse elemendid;
  5) väikeehitised;
  6) valgustid;
  7) prügikonteinerid ning -urnid.

  (3) Esteetilise väärtusega ja erijooni rõhutavad inventar ja rajatised:
  1) seisuveekogud;
  2) purskkaevud;
  3) skulptuurid;
  4) ruumiteosed;
  5) reklaamikandjad.

  (4) Maastiku funktsionaalsust suurendavad inventar ja rajatised:
  1) tugimüürid;
  2) trepid;
  3) piirded;
  4) sillad;
  5) truubid;
  6) madalpiirded.

§ 20.   Puud, põõsad, hekid

  (1) Puude, sh teemaa haljasalal ja pargis kasvavate puude kohta kantakse andmekogusse lisaks §-s 12 toodud andmetele järgmised andmed:
  1) liigi nimetus;
  2) puu inventariseerimise number;
  3) istutusaeg või hinnanguline vanus;
  4) puu liigitus (teemaa haljasalal kasvav puu, pargis kasvav puu, asendusistutatud puu, kaitsealune puu);
  5) väärtushinnang;
  6) seisund;
  7) tüve läbimõõt;
  8) puu kõrgus;
  9) harulisus;
  10) võra raadius;
  11) kahjustused;
  12) ülevaatuse ja välitööde aeg.

  (2) Põõsaste kohta kantakse andmekogusse lisaks §-s 12 toodud andmetele järgmised andmed:
  1) põõsaste aluse maa pindala;
  2) valdava liigi nimetus;
  3) istutusaeg või hinnanguline vanus;
  4) seisund;
  5) keskmine kõrgus.

  (3) Hekkide kohta kantakse andmekogusse lisaks §-s 12 toodud andmetele järgmised andmed:
  1) pikkus;
  2) valdava liigi nimetus;
  3) istutusaeg või hinnanguline vanus;
  4) seisund;
  5) keskmine kõrgus;
  6) laius.

§ 21.   Metsad

  Tallinna haldusterritooriumil asuvate metsade kohta kantakse andmekogusse lisaks §-s 12 toodud andmetele järgmised andmed:
  1) metsa tüüp (okasmets, segamets, lehtmets);
  2) kasvukoha tüüp (mets, harvik, noorendik, hukkunud puistu);
  3) metsa aluse maa pindala;
  4) keskmine kõrgus;
  5) valdav puuliik.

§ 22.   Hooldusfirmade andmed

  Andmeobjekti hooldamisega seotud hooldusfirma kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) ettevõtte nimi;
  2) registrikood;
  3) kontaktisiku nimi;
  4) kontakttelefon;
  5) kontaktaadress;
  6) märkused;
  7) hooldusfirma volitatud töötleja andmed;
  8) kasutaja nimi;
  9) kasutaja isikukood.

§ 23.   Lepingute andmed

  Andmeobjektiga seotud hoolduslepingu kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) lepingu nimetus;
  2) tellija nimi;
  3) täitja nimi;
  4) lepingu kehtivuse aeg;
  5) lepingu number;
  6) lepingu alusel hooldatavate andmeobjektide nimekiri.

§ 24.   Hooldustööde andmed

  Andmeobjektil tehtud hooldustööde kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) töö nimetus (valitakse klassifikaatorist);
  2) töö staatus (vastu võetud, tagasi lükatud, tellitud);
  3) töid tegeva ettevõtte nimi;
  4) töö alguse ja lõpu kuupäev;
  5) töö maht;
  6) lisaandmed töö kohta (foto, joonis, tellimiskiri jm).

§ 25.   Infokihid

  (1) Andmekogu sisaldab järgmisi infokihte:
  1) aluskaardid;
  2) katastrikaardi kihid;
  3) Tallinna teeregistri andmekihid;
  4) andmeobjektide andmekihid;
  5) Tallinna planeeringute andmekogu kitsenduste kihid;
  6) looduskaitselisi piiranguid sisaldavad kihid.

  (2) Kaardikihtide näitamiseks kasutatakse võimaluse korral teiste andmekogude andmeteenuseid.

§ 26.   Andmekogu pidamist ja järelevalve tegemist abistavad andmed

  (1) Andmekannete tegemise aja, andmete muutmise ning väljastamise aja ja nimetatud toimingute tegijate üle peetakse arvestust digitaalselt.

  (2) Järelevalve tegemist abistavad andmed on:
  1) andmete töötleja kasutajatunnus;
  2) andmete töötlemise kuupäev.

3. jagu Andmete kandmine andmekogusse 

§ 27.   Andmete alusdokumendid

  Andmekogusse kantavate andmete alusdokumendid on:
  1) kohapeal koostatud ülevaatuse akt;
  2) leping;
  3) tellimiskiri;
  4) tööde vastuvõtmise akt.

§ 28.   Andmeandja

  (1) Andmeandjaks on hooldustöid tegev isik.

  (2) Andmeandja volitatud töötleja sisestab andmekogusse § 24 punktides 1 ja 3-6 nimetatud andmed.

  (3) Vastutav töötleja annab andmeandjale volitatud töötleja õigused andmeobjektidega seotud lepingute kehtivuse ajaks.

§ 29.   Linnaosa valitsus

  (1) Linnaosa valitsuse volitatud töötleja sisestab andmekogusse §-des 12-14, § 15 lõikes 2, §-s 16, §-des 18-23 ja § 24 punktis 2 nimetatud andmed oma linnaosa valitsuse valitsemisel olevate andmeobjektide kohta.

  (2) Rajatud ja soetatud andmeobjektide andmed sisestatakse kuu aja jooksul pärast objekti vastuvõtmist või valitsemisele andmist.

§ 30.   Tallinna Keskkonnaamet

  (1) Tallinna Keskkonnaamet kui vastutav töötleja sisestab andmekogusse §-des 12, 15, 17-23 ja § 24 punktis 2 nimetatud andmed ameti valitsemisel olevate andmeobjektide ning kaardikihtide kohta.

  (2) Rajatud ja soetatud andmeobjektide andmed sisestatakse kuu aja jooksul pärast andmeobjekti vastuvõtmist või valitsemisele andmist.

§ 31.   Ebaõigete ja puuduvate andmete parandamine

  (1) Ebaõigete andmete avastamise korral teavitab vastutav töötleja puudustest andmete sisestajat. Viimane on kohustatud korraldama andmete parandamise kümne tööpäeva jooksul pärast teate saamist.

  (2) Andmekogust puuduvate andmete sisestamist koordineerib vastutav töötleja, sh puuduvate või ebaõigete haljasalade või muude andmeobjektide osas.

  (3) Andmekogusse sisestatud ebaõiged andmed parandab vastutav töötleja, lähtudes volitatud töötlejailt lõike 1 alusel saadud teabest ja teistest andmekogudest saadud andmetest, ning teavitab vajaduse korral nendest andmeandjat, kelle tööpiirkonnas on andmed muutunud.

§ 32.   Andmete arhiveerimine

  (1) Andmekogusse kantud andmete ja vastutavale töötlejale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (2) Andmekogu arhiivi kantakse andmeobjektide metaandmed nende muutmise või uuendamise korral.

  (3) Arhiivi kantud ja järelevalve tegemist abistavaid andmeid säilitatakse elektrooniliselt viis aastat.

4. jagu Andmete õiguslik tähendus ja juurdepääs andmetele 

§ 33.   Andmete õiguslik tähendus

  (1) Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

  (2) Seaduse või haldusaktiga ette nähtud juhtudel on andmekogusse kantud andmetel õiguslik tähendus.

§ 34.   Andmete väljastamine

  (1) Avalikkusele huvi pakkuvad §-des 13-21 toodud andmeobjektide asukoha andmed avalikustatakse Tallinna veebilehel.

  (2) Hooldusfirmaga seotud isik, kellel on andmekogu kasutajakonto, näeb kõiki hooldusfirma kehtiva lepinguga seotud objektide ja haljastute andmeid ning kõiki aluskaardi kaardikihtide andmeid.

  (3) Andmekogusse kantud andmed väljastab vastutav töötleja:
  1) riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning teistele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kui see on vajalik avaliku ülesande täitmiseks;
  2) hooldusfirmale tema hoolduspiirkonna andmeobjektide andmete kohta;
  3) teistele isikutele, kui see ei ole vastuolus seadusega.

§ 35.   Andmekogu kasutamise õiguse andmine

  (1) Vastutava töötleja määratud peaadministraator loob volitatud töötlejale kasutajakonto (edaspidi konto).

  (2) Konto loomiseks esitab andmekogu kasutada sooviv isik vastutavale töötlejale elektroonilise avalduse, milles märgib järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) ettevõtte nimi;
  4) ettevõtte registrikood;
  5) loetelu andmekogu pidamisega seotud ülesannetest;
  6) andmekogu kasutamise õiguse kehtivuse soovitav aeg;
  7) hooldusfirma esindaja esitab hoolduslepingu andmed, mille alusel kasutajakonto loomist soovitakse.

  (3) Vastutav töötleja loob konto ja teavitab sellest taotlejat kolme tööpäeva jooksul alates lõikes 2 nimetatud avalduse saamisest.

  (4) Andmekogu kasutamise õiguse saanud isikut käsitatakse andmekogu volitatud töötlejana.

  (5) Volitatud töötlejale antakse juurdepääs tema ülesannete täitmiseks vajalikele andmetele.

  (6) Andmekogusse sisselogimine toimub kasutajatunnuse või ID-kaardi abil.

§ 36.   Andmekogu kasutamise õiguse lõppemine ja äravõtmine

  (1) Vastutav töötleja sulgeb andmeandja konto hoolduslepingu lõppemisel või teostatud tööde vastuvõtmise järel.

  (2) Konto sulgemiseks esitab kontot taotlenud volitatud töötleja vastutavale töötlejale elektroonilise taotluse, milles märgib järgmised andmed:
  1) volitatud töötleja ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) ettevõtte nimi;
  4) ettevõtte registrikood;
  5) andmekogu kasutamise õiguse lõppemise aeg.

  (3) Vastutav töötleja sulgeb konto hiljemalt lõike 2 punktis 5 nimetatud kuupäevale järgneval tööpäeval.

  (4) Vastutav töötleja võib oma algatusel konto sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:
  1) konto kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) konto kasutaja on korduvalt kandnud andmekogusse ebaõigeid andmeid;
  3) konto kasutaja on võimaldanud oma kontot kasutada teisel isikul;
  4) konto kasutaja on andmeid kasutanud mittesihipäraselt;
  5) andmekogusse andmete kandmine ei ole enam isiku ametiülesanne;
  6) andmeandjaga sõlmitud hoolduslepingu lõppemisest või teostatud tööde vastuvõtmisest on möödunud 30 päeva.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA ANDMEKOGU PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 37.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud andmekogu pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (3) Volitatud töötleja on kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses nimetatud puudused ettekirjutuses märgitud tähtajaks.

§ 38.   Järelevalve andmete esitamise ja väljastamise üle

  (1) Andmete esitamise ja väljastamise üle peetakse arvestust andmekogu tarkvara abil.

  (2) Vastutav töötleja vaatab regulaarselt läbi §-s 26 nimetatud järelevalve tegemist abistavad andmed.

§ 39.   Andmekogu pidamise lõpetamine

  (1) Andmekogu pidamise lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

  (2) Andmekogu pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 40.   Rakendussätted

  (1) Määruse § 29 lõikes 1 sätestatud linnaosa valitsuse volitatud töötleja kohustust sisestada andmekogusse § 12 punktis 6, §-des 22 ja 23 ning § 24 punktis 2 nimetatud andmed oma linnaosa valitsuse valitsemisel olevate andmeobjektide kohta rakendatakse alates 1. märtsist 2012.

  (2) Enne määruse jõustumist andmeobjekti kohta olemasolevad andmed kantakse haljastute infosüsteemi hiljemalt 1. septembriks 2011.

§ 41.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. novembril 2010.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json