Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tallinna Lastekodu põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2013, 59

Tallinna Lastekodu põhimäärus

Vastu võetud 25.08.2010 nr 67
jõustumine 30.08.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse  § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord“ p 2.6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2000 otsusega nr 296 „Linna lastekodude ümberkorraldamine Tallinna Lastekoduks“.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tallinna Lastekodu on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (edaspidi amet) hallatav segatüüpi hoolekandeasutus (edaspidi asutus), mis osutab lastele, noortele ja lastega peredele sotsiaalteenuseid.

  (2) Asutuse ametlik nimi on eesti keeles Tallinna Lastekodu ja inglise keeles Tallinn Children’s Home.

  (3) Asutuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Vana-Pärnu mnt 9a, 11614 Tallinn.

  (4) Asutusel on oma nime ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid. Asutusel ja tema struktuuriüksustel võib olla oma sümboolika.

  (5) Asutuse põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ettepanekul.

  (6) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna linna õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  (1) Oma ülesannete täitmiseks on asutusel kooskõlastatult ametiga õigus moodustada struktuuriüksusi, mida juhivad juhatajad, kes alluvad vahetult asutuse juhatajale.

  (2) Asutuse koosseisu kuuluvad järgmised üksused:
  1) väikelaste turvakodu,
  2) laste turvakodu,
  3) ema ja lapse turvakodu,
  4) lapsehoid puuetega lastele,
  5) noortekodu,
  6) asenduskodu.

§ 3.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Asutuse eesmärk on tagada vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele turvaline kasvukeskkond ning toetada puuetega lastega ja toimetulekuraskustes peresid.

  (2) Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:
  1) nõustab ja koolitab lapsevanemaid;
  2) kogub ja haldab oma tegevuseks vajalikke andmeid;
  3) korraldab võrgustikukohtumisi konkreetsete juhtumite lahendamiseks;
  4) teeb koostööd linnaosade valitsuste, koolide, politsei ja sotsiaalteenuste osutajatega;
  5) algatab laste hoolekande projekte ja osaleb nendes;
  6) korraldab asutuse eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust;
  7) kirjastab ja levitab asutuse tegevusega seotud trükiseid;
  8) arendab koostööd teiste samalaadsete asutuste ja organisatsioonidega Eestis ja välismaal.

§ 4.   Teenused

  (1) Asutus osutab järgmisi sotsiaalteenuseid:
  1) turvakoduteenus lastele;
  2) turvakoduteenus emadele lastega;
  3) lapsehoiuteenus puuetega lastele;
  4) noortekodu teenus;
  5) asenduskoduteenus.

  (2) Lähtudes Tallinna linna vajadustest võib asutus osutada lastele, noortele ja lastega peredele muid teenuseid.

  (3) Eesmärgist tulenevalt võib asutus osutada tasulisi teenuseid.

§ 5.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Asutus on linnavara valitsema volitatud asutus, kellele amet on oma valitsemisel oleva vara valdusesse andnud. Asutuse valduses olevat linnavara kasutab asutus sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks.

  (2) Asutus võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Asutuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama ametit ning tagama nende kasutamise arvestuse.

  (4) Ameti juhataja kinnitab asutuse eelarve, lähtudes linnavolikogu kinnitatud eelarvest ja asutuse ettepanekust. Asutuse kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Asutust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel ameti juhataja. Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise asutuse juhatajale otsustab ameti juhataja.

  (3) Asutuse juhataja:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab asutuse valduses oleva vara valdamist, juhib asutuse majandustegevust, tagab asutuse tulemusliku töö, vastutab asutuse üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ja eelarveliste vahendite õiguspärase, sihtotstarbelise ning otstarbeka kasutamise eest asutusele kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb tehinguid linna nimel põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks asutusele linnaeelarves selleks ettenähtud kulutuste piires ja üksnes linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras, tagades sealjuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid;
  5) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ettenähtud korras isiklikku vastutust asutuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  6) tagab asutuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise ametile vastavalt linna õigusaktides kehtestatud korrale. Jälgib jooksvalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel ametile ettepanekuid eelarve muutmiseks;
  7) kooskõlastatult ameti juhatajaga kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (töötasujuhendi);
  8) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud töötajatega;
  9) kinnitab asutuse asjaajamiskorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  10) annab oma pädevuse piires asutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  11) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega sätestatud dokumentide ning aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  12) korraldab asutusele saabunud teabenõuete, kirjade, märgukirjade ja selgitustaotluste lahendamist;
  13) täidab muid ülesandeid.

  (4) Asutuse juhatajat asendab asetäitja või ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 7.   Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

  (1) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib amet.

  (2) Asutuse raamatupidamisarvestust ning aruandlust korraldab riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras amet.

  (3) Asutus koostab ja esitab aruandeid eelarve täitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

  (4) Järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 8.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga ametile.

  (3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Tallinna Linnavalitsuse 25. oktoobri 2000 määrus nr 69 „Tallinna Lastekodu põhimääruse kinnitamine";
  2) Tallinna Linnavalitsuse 29. novembri 2000 määrus nr 83 „Tallinna Lastekodu Hoolekogu põhimääruse kinnitamine".

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 30. augustil 2010.

 

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json