SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

“Pikaajaliselt tööta olnud isikutele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise kord” ja korra lisa 1 “Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise nõuded” kehtestamine

“Pikaajaliselt tööta olnud isikutele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise kord” ja korra lisa 1 “Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise nõuded” kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2006
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.01.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2014, 18

  “Pikaajaliselt tööta olnud isikutele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise kord” ja korra lisa 1 “Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise nõuded” kehtestamine

  Vastu võetud 28.03.2006 nr 7
  jõustumine 01.04.2006

  Juhindudes sotsiaalhoolekande seaduse §-dest 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja 16, § 24 lg 1, §-dest 26, 27, 28, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja 2, § 22 lg 1 p 5, §-dest 30 ja 31, Haapsalu põhimääruse § 12 lg 1 p 5, § 35 lg 1 p 1, § 63, Haapsalu Linnavolikogu 29.10.2004 määrusest nr 41 “Sotsiaalteenuste võimaldamise üldise korra kehtestamine” ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

  § 1.   Kehtestada “Pikaajaliselt tööta olnud isikutele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise kord ning teenuse miinimumnõuded” (lisatud kord koos lisaga).

  § 2.   Määrus teha teatavaks aselinnapeale (I. Danilov), sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhatajale (E. Lemmsalu) määruse koopia üleandmisega allkirja vastu, õiguskantslerile (Kohtu 8, 15193 Tallinn) ning Haapsalu Sotsiaalmaja direktor Kaja Rootare’le (Kastani 7, 90508 Haapsalu) määruse koopia saatmisega posti teel.

  § 3.   Määrus jõustub 3 päeval peale avalikustamist.

  § 4.   Määrus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse fuajees.

  § 5.   Määruse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule haldusmenetluse seadustikus ettenähtud korras 30 päeva jooksul määruse teatavakstegemisest.

  Teet Kallasvee
  Linnapea

  Erko Kalev
  Linnasekretär

  Lisa Pikaajaliselt tööta olnud isikutele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise kord

  Lisa Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise nõuded

  /otsingu_soovitused.json