ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Eluruumi üürilepingu täitmise tingimused

Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2014, 21

Eluruumi üürilepingu täitmise tingimused

Vastu võetud 20.05.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Eluruumi üürilepingu täitmise tingimused (edaspidi tingimused) määratlevad üürilepingu (edaspidi leping) täitmise tingimused Kehtna valla (edaspidi vald) omandis oleva eluruumi (edaspidi eluruum) korral. Tingimused täpsustavad Kehtna Vallavolikogu (edaspidi volikogu) kehtestatud valla omandis olevate eluruumide kasutamise üldtingimusi. Tingimused on kehtivate ja sõlmitavate lepingute lahutamatuks lisaks.

  (2) Käesolevas määruses käsitletakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) üür - tasu eluruumi kasutamisõiguse eest võlaõigusseaduse § 271 mõttes;
  2) kõrvalkulud - tasu üldotstarbeks kasutatava elektrienergia, prügiveo, soojusenergia, veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste ja muude kommunaalteenuste eest, maamaks ja kulutused hoonekindlustusele, tasu elamu (kus asub eluruum) korrahoiu ja valitsemiskulude ning muude teenuste ja tegude eest, mis on seotud eluruumi või vastava elamu kasutamisega ja parendamisega;
  3) üürileandja – Kehtna Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus);
  4) valitseja – isik, kes korteriomandiseaduse järgi teostab vastavate elamute valitsemist ja korrashoidu ning esindab üürileandjat valla õigusaktides sätestatud alustel.

  (3) Tingimusi kohaldatakse sotsiaaleluruumide kasutamisel ja eluruumide kasutamisel majades, kus puudub valitseja, ulatuses, mille määrab ära valla vastav õigusakt või leping.

  (4) Leping sõlmitakse vastava vormi (lisa nr 1) järgi. Lepingu sõlmimisel märgitud vormi mittejärgimiseks peab olema üürileandja kirjalik nõusolek.

  (5) Eluruumi varakindlustuslepingu sõlmib ja nõuab üürnikelt vastavad maksed valla esindajana valitseja.

  (6) Üürnik vastutab tema poolt eluruumi või elamu kasutamisel teistele majaelanikele või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.

§ 2.   Üleandmise akt

  (1) Eluruumi üleandmise akt (lisa nr 2) vormistatakse valitseja poolt eluruumi üürniku kasutusse andmise hetkel ning selles märgitakse kommunaalteenuste mõõturite näidud. Aktis märgitakse üürniku kasutusse antavad esemed ja seadmed ning kirjeldatakse nende seisukorda, samuti eluruumi seisukorda ja esinevaid puudusi üleandmisel.

  (2) Akt on üheks aluseks võimalike vaidluste lahendamisel, mis puudutavad üürniku kasutusse antavate esemete ja seadmete olemasolu ning nende seisukorda ja eluruumi seisukorda.

  (3) Eluruumi vastuvõtmise akt vormistatakse valitseja poolt hetkel, kui üürnik loobub eluruumi tegelikust kasutamisest ja annab selle täielikult tagasi valitseja valdusse. Eluruumi vastuvõtmise akti sisu suhtes kehtivad eluruumi üleandmise akti suhtes kehtivad nõuded.

§ 3.   Üüri ja kõrvalkulude tasumine lepingu sõlmimisel ja lõpetamisel

  (1) Eluruumi kasutamise esimesel ja viimasel kuul tasub üürnik üüri 1/30 kuu üürisummast iga päeva eest, mil eluruum on olnud üürniku kasutuses. Eluruumi kasutamise esimesel ja viimasel kuul tasub üürnik mõõturitega mittemõõdetavate kõrvalkulude eest 1/30 kuu kõrvalkulude summast iga päeva eest, mil eluruum on olnud üürniku kasutuses.

  (2) Maksmisele kuuluvate päevade arvu kindlaksmääramisel lähtutakse vastavalt eluruumi üleandmise või vastuvõtmise akti vormistamise kuupäevast. Mõõturitega mõõdetavate kõrvalkulude eest tasutakse vastavalt tegelikule tarbimisele.

§ 4.   Üürniku kohustused eluruumi kasutamisel

  (1) Üürniku kohustuseks on lepingu järgi tema kasutuses oleva eluruumi:
  1) seinte ja lagede korrashoid, sh krohvi- ja viimistlusparandused;
  2) põranda (sh ääreliistude) korrashoid, värvimine, lakkimine, põrandakatete paigaldamine või asendamine samaväärsega;
  3) välisuste põhilukkude hooldus ja asendamine, lisalukkude, uksesilmade ja -kettide paigaldamine ja asendamine, sisemiste poolte värvimine või heliisolatsiooni materjaliga katmine;
  4) rõduuste sulgurite korrashoid, seestpoolt värvimine;
  5) akende ja rõduuste purunenud klaaside asendamine;
  6) aknaraamide ja piitade seest- ja väljastpoolt värvimine;
  7) aknahingede ja sulgurite korrashoid;
  8) akende ja rõduuste tihendamine;
  9) aknalaudade hooldus ja akende pesemine;
  10) sisseehitatud mööbli hooldus;
  11) külma- ja soojaveevarustuse ning kanalisatsioonitehnika järgmiste osade hooldus ja asendamine (valamud, vannid, dušialused ja –kabiinid, veekraanid ja segistid, WC loputuskastid (sh sulgarmatuur), istepotid, istelauad, vesilukud (sifoonid), üürileandja poolt paigaldatud boiler, ühendusvoolikud, -mutrid ja –ventiilid, külma ja sooja vee torustikud alates sulgventiilist, selle puudumisel alates püstikust, kanalisatsioonitorustik alates püstikust);
  12) ventilatsiooniklappide ja restide puhastamine, hooldus ja asendamine;
  13) elektriseadmete järgmiste osade hooldus ja asendamine (uksekella ühendusjuhtmed, uksekell, korterisisene elektrijuhtmestik alates korteri elektrikilbist või ühiskilbist või peakaitsmetest (välja arvatud), lülitid, pistikupesad, korterisisene antennikaabel alates korteriühendusest, korteri valgustusseadmed, statsionaarsed elektriküttesüsteemid);
  14) gaasiseadmetest korteris olevate vedelgaasiballoonide (koos ühendusvoolikuga) hooldus ja asendamine;
  15) keskküttesüsteemide korraoleku jälgimine (sh korteriomanike ühiskasutuses olevates ruumides) ning valitseja kohene teavitamine mittekorrasolekust;
  16) ahjude, pliitide, kaminate, soemüüride ja muude küttekollete puhastamine ja hooldus.

  (2) Käesolevas paragrahvis loetletud kohustuste täitmise käigus paigaldatud asjade, materjalide või seadmete kaasavõtmine üürniku poolt lepingu lõppemisel on keelatud.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustused täidab üürnik oma kulul. Üürnik peab oma kulul hooldama ka üürniku enda tehtud eluruumi parendusi ja muudatusi ning kõrvaldama ka eluruumis pisipuudusi.

  (4) Käesolevas paragrahvis märgitud tööde teostamise korral peab üürnik järgima õigusaktides märgitud nõudeid ja tingimusi.

  (5) Üürnik on kohustatud lubama oma eluruumi üürileandja või elamu valitseja esindajaid elamu ja eluruumi süsteemide kontrollimiseks, samuti seaduses sätestatud juhtudel.

  (6) Üürnik võib eluruumile parendusi ja muudatusi teha üksnes üürileandja eelneval kirjalikul nõusolekul, vajadusel sätestatakse nõusolekus üürnikule kulutuste võimaliku hüvitamise tingimused. Nõusoleku puudumisel võib üürileandja nõuda parenduste või muudatuste tegemisele eelnenud olukorra osalist või täielikku taastamist.

§ 5.   Eluruumi üleandmine lepingu lõppemisel

  (1) Üürnik on hiljemalt lepingu lõppemise päeval kohustatud eluruumi oma varast vabastama ning andma eluruumi täielikult üle valitseja valdusse. Eluruumi üleandmisel annab üürnik valitsejale üle kõik eluruumi võtmed ning vormistatakse eluruumi vastuvõtmise akt. Eluruumi üleandmisel peab see olema korrasolev arvestades normaalset kulumist ning eluruumis ei tohi olla üürniku elutegevuse jääke. Märgitud kohustuse täitmatajätmisel võidakse tekitatud kahju üürnikult sisse nõuda.

  (2) Üürnik võib lepingu lõppemisel ära võtta ainult need muudatused ja parendused, mis ta on eluruumile teinud üürileandja kirjalikul loal, ning kui see on võimalik eluruumi kahjustamata.

  (3) Kui üürnik lepingu lõppemisel viivitab käesolevas paragrahvis sätestatud kohustuste täitmisega peab ta kandma kõrvalkulud ja üüri ajavahemiku kohta, mil eluruum on lepingu lõppemise järgselt üürniku valduses, samuti on ta kohustatud sellel ajal täitma kõiki lepingust tulenevaid kohustusi.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse enne määruse jõustumist sõlmitud üürilepingute osas alates määruse jõustumisest tekkinud küsimuste lahendamisel.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtna Vallavalitsuse 19. juuni 2007. a määrus nr 9 „Munitsipaaleluruumi üürilepingu tingimused“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 10. juunil 2014. a.

Indrek Kullam
vallavanem

Veljo Väärsi
vallasekretär

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json