KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2014, 25

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 21.05.2014 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva koerte ja kasside pidamise eeskirjaga (edaspidi eeskiri) kehtestatakse koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Kehtna valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskirja peavad täitma kõik loomapidajad. Loomapidajana käsitletakse isikut, kelle omandis või valduses on loom või kes peab looma kokkuleppel looma omanikuga. Looma pidamisel peab lisaks eeskirjale loomapidaja arvestama teisi vastavaid õigusakte.

§ 2.   Looma pidamine

  (1) Looma peetakse ehitises või piiratud territooriumil vastava omaniku loal või volitatud isiku nõusolekul. Loomapidaja peab välistama looma ehitisest või territooriumilt kontrollimatu väljapääsemise või teistele loomadele või inimestele kallaletungimise võimaluse.

  (2) Looma pidamisega ei või rikkuda avaliku korra ja heakorra nõudeid. Loomapidaja peab tagama, et loom ei häiriks ega ohustaks teisi loomi või inimesi.

  (3) Loomapidaja paigaldab vajadusel temale kuuluva või tema valduses oleva territooriumi sissepääsule ja tänavaga külgnevale piirdeaiale koera olemasolust teatava hoiatussildi. Loomapidaja peab tagama õiguslikul alusel kasutajale või ametiülesandeid täitvale isikule ohutu pääsu ja viibimise tema omandis oleval territooriumil.

  (4) Loomapidaja on kohustatud looma vaktsineerima marutaudi vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid.

  (5) Looma pidamisel korterelamutes lähtutakse õigusaktiga kooskõlas olevast korterelamu kodukorrast.

  (6) Looma pidamisel on keelatud looma vigastamine, piinamine või muul viisil abitusse seisundisse jätmine.

§ 3.   Loomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama looma väljaheited.

  (2) Looma tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas või kandevahendis, mis ei ohusta looma tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse. Avalikus kohas loomaga viibides peab tagama inimeste ja loomade ohutuse. Ühissõidukis peab koer kandma suukorvi.

  (3) Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval viisil jalutusrihmaga kinnitatult hoone juurde mõistlikuks ajaks, mil loomapidaja viibib selles hoones, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, inimesi, liiklust ega koera tervist.

  (4) Loomapidajal on keelatud:
  1) võimaldada loomal reostada üldkasutatavaid ruume või ühiskasutuses olevat territooriumi;
  2) tuua looma avaliku asutuse ruumi või territooriumile, kuhu on pandud vastav keelav silt;
  3) viibida loomaga rahvakogunemisel või avalikul üritusel, välja arvatud selleks ette nähtud kohas;
  4) ujutada ja pesta looma väljakujunenud supluskohas või tiigis.

  (5) Käesoleva paragrahvi nõuete rakendamisel kohaldatakse mõistlikke erisusi vaegnägija juhtkoera, teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera ning jahil kasutatava jahikoera suhtes.

§ 4.   Hulkuva looma püüdmine ja pidamine

  (1) Hulkuv loom on märgistamata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või kes viibib tema eest vastutava isikuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi. Looma märgistusena käsitletakse loetavat tätoveeringut loomal või informatsiooni kaelarihmal või loomale paigaldatud mikrokiipi.

  (2) Kehtna Vallavalitsus korraldab hulkuva looma püüdmise avalikest kohtadest vastavalt õigusaktidele. Püütud looma hoitakse varjupaigas reeglina 14 päeva arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga veebilehel. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom üle uuele omanikule või hukatakse.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtna Vallavolikogu 18. märtsi 2003. a määrus nr 11 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. juunil 2014. a.

Katrin Velleste
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json