SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine

Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2016, 1

  Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine

  Vastu võetud 16.05.2016 nr 2

  Määrus kehtestatakse Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2016. a määruse nr 9 „Raasiku valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ § 4 alusel ja kooskõlas Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2016. a määrusega nr 7 „Raasiku valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“.

  § 1.  Kehtestada Raasiku valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärad ja muude toetuste suurused järgmiselt:

   
   1) sünnitoetuse täismäär on 320 eurot;
   2) esimesse klassi mineva lapse toetuse suuruse täismäär on 64 eurot;
   3) matusetoetuse suurus 130 eurot;
   4) õpilaste sõidutoetus Aruküla ja Raasiku alevikes elavatele õpilastele on kuni 20 eurot kalendrikuus, väljaspool alevikke elavatele õpilastele kuni 26 eurot kalendrikuus.

  § 2.  Hooldekodu hooldustasu ning toimetuleku tagamise toetuse suurus määratakse, arvestades esitatud taotlust ning vallavalitsuse alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekut, Vallavalitsuse korraldusega.

  § 3.  Perekonnas ajutiselt hooldamisel oleva lapse toetuse suurus on võrdne riiklike peretoetuste seaduses sätestatud perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse suurusega.

  § 4.  Raasiku Vallavalitsuse 28. oktoobri 2014. a määrus nr 5 „Sotsiaaltoetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 5.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. maist 2016. a.

  Raivo Uukkivi
  Vallavanem

  Gunnar Nuuma
  Vallasekretär