SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamise tingimused ja kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2016, 12

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.05.2016 nr 53

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõige 1 ja § 20 lõige 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib rahvastikuregistri järgi Kehtna vallas (edaspidi vald) elavatele täisealistele isikutele väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse (edaspidi hooldus) korraldamise tingimusi ja korda.

  (2) Hoolduse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule (edaspidi hooldusvajadusega isik), kes oma terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ning kes vajab ööpäevaringset hooldust, kõrvalabi ja järelvalvet.

  (3) Hooldus on ööpäevaringseks teenuseks seda osutava asutuse poolt.

  (4) Käesoleva määruse tähenduses on hoolekandeasutus ööpäevaselt tegutsev teenuseosutaja, kus tagatakse hooldusel viibivatele isikutele nende eale ja seisundile ning seaduses sätestatud nõuetekohane vastav üldhooldusteenus.

§ 2.   Hoolduskulude tasumise taotlemine

  (1) Hooldusvajadusega isik või tema esindaja esitab Kehtna Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku avalduse. Kui taotleja ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline avaldust esitama, võivad erandjuhul avalduse esitada perearst, hooldustöötaja, seadusjärgne ülalpidaja või muu isik, kes on taotlejaga lähedalt seotud.

  (2) Avalduses peab isik kinnitama kinnis- ja vallasvara ning seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate olemasolu või nende puudumist. Avalduses näidatakse seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate isiku- ja kontaktandmed ning informatsioon nende ja nende perekonnaliikmete sissetulekute kohta.

  (3) Avalduse menetlemisel võidakse avalduse esitajalt nõuda täiendavaid dokumente või andmeid.

§ 3.   Hoolekandeasutusse paigutamine

  (1) Hoolekandeasutusse paigutamise otsustab vallavalitsus sotsiaalnõuniku ettepanekul 10 tööpäeva jooksul peale nõuetekohase avalduse esitamist. Hoolekandeasutusse ei paigutata isikut enne vallavalitsuse vastava korralduse väljaandmist ja hooldatava ja hoolekandeasutuse vahelise lepingu sõlmimist.

  (2) Esmajärjekorras kuulub hoolekandeasutusse paigutamisele isik:
  1) kellel puuduvad seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad;
  2) kes viibib haiglas, kuid ei vaja enam haiglaravi, vaid ööpäevaringset hooldust, kõrvalabi ja järelevalvet ning tema hooldamine kodustes tingimustes ei ole võimalik.

  (3) Valla osalemise korral hoolduskulude tasumisel on vallavalitsusel õigusteha sõltuvalt teenuse hinnast ettepanekuid teenuseosutaja valikul.

  (4) Vallavalitsus võib taotleda hooldust vajavale isikule kohta teistesse hoolekandeasutustesse juhul, kui elukohajärgses hoolekandeasutuses ei ole vabu kohti.

§ 4.   Hoolduskulude eest tasumine

  (1) Vald osaleb hoolduskulude katmisel reeglina juhul, kui hooldusvajadusega isikul puuduvad seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad või tema seaduslike ülalpidajate sissetulekust ja varast ning selle realiseerimisest ei piisa nimetatud kulude täielikuks katmiseks ning isiku elukoht on olnud rahvastikuregistri järgi vallas vähemalt üks aasta enne küsimuse otsustamist.

  (2) Isiku hooldamise kulud hoolekandeasutuses kaetakse alljärgnevatest allikatest:
  1) isiku sissetulekud (pension, toetused jne) ning varaga seotud tulud;
  2) seadus- ja lepingujärgsete ülalpidajate materiaalsed vahendid;
  3) vajadusel valla rahalised vahendid.

  (3) Valla poolt hoolduskuludes osalemise määra sätestab vallavalitsuse korraldus. Vald tasub täies ulatuses hoolduskulude katmiseks puudujääva osa ainult juhul kui hooldataval puuduvad seadus- ja lepingujärgsed ülalpidajad ning tal ei ole vallas- ja kinnisvara ning ta ei ole seda enne hoolekandeasutusse paigutamist müünud ega kinkinud (v.a vallale). Vald tasub osaliselt hoolduskulude katmiseks puudujääva osa kui isiku seaduslike ülalpidajate sissetulekust ei piisa kulude täielikuks katmiseks ning hooldust vajav isik ei ole enne hoolekandeasutusse paigutamist oma vallas- ja kinnisvara müünud ega kinkinud seaduslikele ülalpidajatele.

  (4) Hooldamise leping sõlmitakse üldjuhul hoolekandeasutuse, hooldatava ja tema seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate vahel. Valla osalemisel hoolduskulude tasumises lisandub lepingupartnerina vallavalitsus.

  (5) Juhul kui hooldatava isiku perioodilised sissetulekud ei kata hoolduskulusid täies ulatuses, võib sissetulekutest kinni pidada kuni 96 % märgitud kulude katmiseks. Hooldamise lepingus võivad pooled kokku leppida teistel tingimustel.

  (6) Juhul kui hoolduskulud suurenevad, siis tasub vastava osa hooldatav isik või tema seadusjärgsed ülalpidajad. Erandjuhul võib suurenenud osa katta vald. Juhul kui hooldatava pension või muud sissetulekud suurenevad, siis vähendatakse vastavas ulatuses valla poolt tasutavat osa.

§ 5.   Leping hoolduse kohta

  (1) Lepingus määratakse:
  1) poolte kohustused ja õigused;
  2) pooltevahelised arveldused;
  3) hoolduskulude tasumine;
  4) lepingu tähtaeg, muutmine, lõppemine ja lõpetamine;
  5) pooltevahelise informatsiooni vahetamine;
  6) muud tingimused.

  (2) Leping lõpetatakse:
  1) lepingupoole taotluse alusel;
  2) lepinguga võetud kohustuste mittetäitmisel;
  3) hooldust vajava isiku paigutamisel teise hoolekandeasutusse;
  4) hooldust vajava isiku surma korral.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Kehtna Vallavolikogu 21.05.2014. a määrus nr 20 „Hoolekandeasutusse paigutamise tingimused ja kord“ (RT IV, 24.05.2014, 24).

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2016. a.

Katrin Velleste
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json