SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Täiendavate sotsiaaltoetuste suuruste ja piirmäärade kinnitamine

Väljaandja:Vändra Alevivalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2016, 28

Täiendavate sotsiaaltoetuste suuruste ja piirmäärade kinnitamine

Vastu võetud 04.05.2016 nr 1
, rakendatakse 01.05.2016

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 5 ja Vändra Alevivolikogu 18.03.2016. a määruse nr 4 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja korra“ § 4 lg 5 alusel.

§ 1.  Sotsiaaltoetuste suurused ja piirmäärad ning sotsiaalteenuste maksumuse kompenseeritava osa piirmäärad

 (1) Kinnitada leibkonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste suurused ja piirmäärad:
 1) lapse seaduslikule esindajale makstav sünnitoetus 400 eurot lapse kohta, millest esimese osa suurus on 200 eurot ja teise osa suurus 200 eurot. Lapse seaduslikule esindajale makstavale sünnitoetusele lisandub lapse sünni piduliku tähistamisega seotud kulud ja kingitus;
 2) koolitoetus lapsevanemale 65 eurot aastas Vändra Gümnaasiumi I klassi õpilase kohta ja Vändra Gümnaasiumile kuni 50% lapsevanemale makstavast koolitoetusest õpilase kohta õppevahendite kulude osaliseks kompenseerimiseks;
 3) toetus õpilaste sõidukulude hüvitamiseks kuni 20 eurot kuus ühe õpilase kohta;
 4) matusetoetus 100 eurot;
 5) hooldajatoetuse raske puudega inimesele 16 eurot kuus;
 6) hooldajatoetus sügava puudega inimesele 26 eurot kuus.

 (2) Kinnitada leibkonna sissetulekust sõltuvate toetuste ja teenuste piirmäärad:
 1) küttematerjali (puit, brikett, kivisüsi jm) maksumusest kompenseeritakse kuni 65 eurot ühe leibkonna kohta aastas;
 2) retseptiravimite maksumusest kompenseeritakse kuni 50 % inimese omaosalusest, kuid mitte rohkem kui 130 eurot ühe inimese kohta aastas;
 3) abivahendite (sh mähkmete, ortooside, ratastoolide jm) maksumusest kompenseeritakse kuni 30% inimese omaosalusest;
 4) prillide ostmisel kompenseeritakse ühe paari prillide maksumusest 50%, kuid mitte rohkem kui 130 eurot ühe inimese kohta aastas;
 5) meditsiini-, sotsiaal- ja rehabilitatsiooniteenuste ostmisel kompenseeritakse lastel kuni 75% omaosalusest ja täiskasvanud inimestel kuni 25% omaosalusest;
 6) lapse hariduse ja huvitegevusega seotud kulutuste omaosalusest kompenseeritakse kuni 65 eurot lapse kohta aastas;
 7) avalike teenuste saamiseks tehtud sõidukulude maksumusest kompenseeritakse kuni 50% omaosalusest;
 8) muude hädavajalike kulutuste (sh isikutunnistuse riigilõivu tasumiseks, koolitarvete, riiete, jalanõude ostmiseks jms) maksumusest kompenseeritakse kuni 50% omaosalusest;
 9) eelpoolnimetamata kulutuste (nt kriisiolukord, avarii, õnnetus jms) kompenseerimisel lähtutakse toetuse suuruse määramisel volikogu määruses sätestatud korrast;
 10) erandjuhtudel võidakse kompenseerida kulutusi ka eelpooltoodud piirmääradest suuremas määras.

 (3) Kui avalike teenuste saamiseks (§ 2 lg 7) kasutatakse isiklikku sõiduvahendit, lähtutakse sõidukulude kompenseerimisel piirkilometraažist ja kütusekulu piirmäärast.
 1) Enimkasutatavate marsruutide piirkilometraažid on järgmised:
Vändra-Tallinn-Vändra = 270 km
Vändra-Pärnu-Vändra = 120 km
Vändra-Tartu-Vändra = 300 km
Vändra-Viljandi-Vändra =140 km
 2) eelpoolnimetamata marsruutide puhul lähtutakse sõidukulude maksumuse kompen-seerimisel tegelikust läbisõidust vastavalt spidomeetri näidule.
 3) kütusekulu piirmäärad on bensiini kasutamisel 10 liitrit 100 kilomeetri kohta ja diiselkütuse kasutamisel 7 liitrit 100 kilomeetri kohta.

§ 2.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Vändra Alevivalitsuse 25.03.2014. a määrus 1 „Täiendavate sotsiaaltoetuste suuruste ja piirmäärade kinnitamine”.

 (2) Kinnitada blankettide vormid:
 1) taotlus leibkonna sissetulekust mittesõltuvate täiendavate sotsiaaltoetuste saamiseks (lisa 1);
 2) taotlus leibkonna sissetulekust sõltuvate täiendavate sotsiaaltoetuste saamiseks (lisa 2).

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas ilmumist ja rakendatakse 1. maist 2016. aastast.

Kersti Tilk
Sotsiaalnõunik alevivanema ülesannetes

Piret Müür
Arendus- ja õigusnõunik alevisekretäri ülesannetes

Lisa 1 Taotlus leibkonna sissetulekust mittesõltuvate täiendavate sotsiaaltoetuste saamiseks

Lisa 2 Taotlus leibkonna sissetulekust sõltuvate täiendavate sotsiaaltoetuste saamiseks