Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tootsi Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Tootsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2016, 46

Tootsi Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 19.05.2016 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 19 ja 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Tootsi Vallavalitsuse palgajuhend (edaspidi palgajuhend) reguleerib Tootsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) teenistujate ja vallavanema palga ja töötasu määramise ja maksmise korda.

 (2) Palgajuhendiga määratakse kindlaks teenistuskohale vastav põhipalga, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

 (3) Vallavanemale laienevad palgajuhendi §-d 10-13.

§ 2.  Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) teenistuja – Tootsi vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
 2) ametnik –isik, kes on Tootsi vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud vallavalitsuses ametikohale, millel teostatakse avalikku võimu;
 3) töötaja – isik, kes on võetud vallavalitsuse töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel;
 4) palk – ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust;
 5) töötasu – töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust.

§ 3.  Tasustamise üldpõhimõtted

 (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning palgajuhendist.

 (2) Ametnikele palka ning töötajatele töötasu makstakse sarnastel alustel.

 (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

 (4) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel. Tööajaarvestuse tabeli koostamise eest vastutab vallasekretär.

 (5) Teenistujatele palga määramisel või töötasu kokku leppimisel arvestatakse personalikulude eelarvet.

 (6) Määratud palgad ja töötasud ei tohi tuua kaasa personalikuludeks eraldatud vahendite suurendamise vajadust eelarveaastal.

§ 4.  Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
 1) põhipalgast;
 2) muutuvpalgast;
 3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal töötamise, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest);
 4) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest (asendustasu).

§ 5.  Põhipalk

 (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

 (2) Vallavalitsuse teenistujate palgamäärad kehtestab Tootsi Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

 (3) Teenistuja põhipalga määramisel või kokku leppimisel lähtutakse tema teenistuskohale vastavast kuu põhipalga vahemikust.

 (4) Katseajal määratakse ametnikule või lepitakse töötajaga kokku üldjuhul 10% tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast madalam põhipalk.

§ 6.  Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

 (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

 (2) Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

 (3) Tulemuspalk on muutuvpalga üks komponent, mida võib teenistujale maksta silmapaistvate tulemuste eest seatud eesmärkide saavutamisel.

 (4) Tulemuspalga maksmise ja selle suuruse määramisel arvestatakse vahetute juhtide ettepanekuid ning iga teenistuja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel (töö intensiivsus, töö kvaliteet, tähtaegadest kinnipidamine, töö efektiivsus, operatiivne tegutsemine ootamatutes situatsioonides jms). Tulemustasu suurus peab olema põhjendatud.

 (5) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on kollektiivsed tulemused, makstakse tulemuspalka kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

 (6) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu ja mida talle annab vahetu juht või mille täitmine toimub seaduse alusel.

 (7) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus.

 (8) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat.

 (9) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 7.  Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

 (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
 1) lisatasu ületunnitöö eest;
 2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või töötasu kokku leppimisel;
 3) lisatasu riigipühal töötamise eest.

 (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

§ 8.  Asendustasu

 (1) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt, olles vabastamata oma ülesannete täitmisest, makstakse asendustasu, kui asendamine ei tulene teenistuja ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

 (2) Puuduva teenistuja asendamisel teenistuja haiguse ajal kauem kui 5 tööpäeva järjest eeldatakse, et võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormus oluliselt suureneb, ning asendajale makstakse asendustasu kuni 30% asendatava teenistuja põhipalgast.

 (3) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt või täielikult, olles vabastatud vastavalt kas osaliselt või täielikult oma ülesannete täitmisest, makstakse vähemalt tema oma teenistuskohajärgset palka. Kui asendatava teenistuja palk on suurem, makstakse suuremat palka.

§ 9.  Palga ja töötasu määramise kord

 (1) Ametniku palk määratakse vallavanema käskkirjaga.

 (2) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja Tootsi Vallavalitsuse, kui ametiasutuse, vahelises töölepingus või selle lisas. Töötaja tulemuspalk, preemia, lisatasud ja asendustasu võidakse määrata vallavanema käskkirjaga.

 (3) Muutuvpalga, lisatasude ja asendustasu maksmise aluseks olev käskkiri peab olema põhjendatud.

 (4) Teenistujale ületunnitöö eest, ööajal töötamise eest või riigipühal töötamise eest lisatasu maksmise aluseks on lisaks eelpool toodule tööajaarvestuse tabel.

§ 10.  Vallavanema töötasu


Vallavanema töötasu määrab volikogu oma otsusega.

§ 11.  Palga ja töötasu maksmise aeg


Palga või töötasu maksmise arvestusperiood on kalendrikuu. Palka või töötasu arvestatakse kalendrikuus proportsionaalselt töötatud aja eest. Palka või töötasu makstakse üks kord kuus töötatud kuule järgneval kuul hiljemalt 13. kuupäeval (palgapäev).

§ 12.  Puhkusetasu

 (1) Puhkusetasu arvestuse aluseks on vallavanema käskkiri teenistuja puhkusele lubamise kohta.

 (2) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 13.  Palgatingimuste täitmise kontroll


Vallavalitsusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise eest vastutab vallavanem.

§ 14.  Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Mets
volikogu esimees