ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Vändra alevi ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

Vändra alevi ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2017, 2

Vändra alevi ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

Vastu võetud 18.05.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lg 1 p 37 ja "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse" 4 lg 11 ja lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse kehtestamine

  Kinnitada Vändra alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Vändra Alevivolikogu 25.04.2013. a määrus nr 7 "Vändra alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2019 ülevaatamine. Vändra alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025 kinnitamine"

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Enok
Volikogu esimees

Lisa Vändra alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028

Lisa 1.1  Joogivee keemiline analüüs

Lisa 1.2 Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Lisa 1.3 Pestitsiidide määramine joogivees

Lisa 2.1 Reovee analüüs

Lisa 2.2 Heitvee analüüs

Lisa 2.3 Heitvee analüüs (raskemetallid)

Lisa 3 Tuletõrjehüdrantide loetelu

Lisa 4 Vändra alevi veetorustikud

Lisa 5 Vändra alevi vabavoolse kanalisatsiooni torustikud

Lisa 6 Vändra alevi survekanalisatsiooni torustikud

Lisa 7 Vändra alevi sadeveekanalisatsiooni torustikud

Lisa 8 Reoveepumplate pumpade andmed

Lisa 9 Allikõnnu küla ÜVK üldskeem (Vändra vald)

Lisa 10 Rätsepa küla ÜVK üldskeem (Vändra vald)

Lisa Joonis. Vändra alevi ühiskanalisatsiooni põhirajatiste skeem M1:2500

Lisa Joonis. Vändra alevi ühisveevärgi põhirajatiste skeem M2:5000

/otsingu_soovitused.json