Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2017, 4

Linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine

Vastu võetud 18.05.2017 nr 10
jõustumine 01.07.2017

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 31 lõike 2 punkti 4, § 36 lõike 1 punkti 1 ja lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse elektroonilise piletisüsteemi toimimise põhimõtted, sõidupiletite hinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teenindatavatel Pärnu linna bussiliinidel.

§ 2.  Elektrooniline piletisüsteem

  Pärnu linna avalikul bussiliiniveol kasutatakse elektroonilist piletisüsteemi.

§ 3.  Elektrooniline sõidupilet ja bussikaart

 (1) Elektrooniline sõidupilet on elektroonilise piletisüsteemi kontol hoitav sõiduõigus.

 (2) Elektroonilise sõidupileti tõendamiseks kasutatakse isikustatud või isikustamata kontaktivabalt loetavat andmekandjat, näiteks ühiskaarti, elektroonilist õpilaspiletit, kleepsu vms (edaspidi bussikaart).

 (3) Bussikaart ei ole sõidupilet. Bussikaart on võti elektroonilise piletisüsteemi kontole.

 (4) Elektroonilise piletisüsteemi kontole saab laadida raha, osta sõidupileti ning aktiveerida sellel sõidusoodustuse. Elektroonilise piletisüsteemi kontoga võib olla seotud mitu bussikaarti.

 (5) Sõidusoodustuse kasutamiseks peab bussikaart olema isikustatud. Isikustamine tähendab bussikaardi sidumist konkreetse isiku andmetega. Isikustatud saab olla üks bussikaart.

 (6) Sõiduõiguse omandamiseks või kasutamiseks tuleb igakordselt bussi sisenedes sõit bussikaardi abil validaatoris registreerida (valideerida) või osta bussijuhilt ühe sõidu pilet.

§ 4.  Sõidupiletite liigid

 (1) Ühe sõidu pilet on bussijuhi käest ostetud pilet, mis annab ühe sõidu õiguse samas ühissõidukis kuni lõpp-peatuseni.

 (2) Tunnipilet aktiveerub valideerimise hetkel ja kehtib piiramatu arvu sõidukordi kuni viimase valideeritud sõidu lõpuni. Esimese ja viimase valideerimise ajavahe võib olla kuni 60 minutit.

 (3) Päevapilet kehtib ühel päeval. Päevapiletit ei saa eraldi osta, vaid see tekib virtuaalselt parima hinna arvutamise põhimõttel. Elektrooniline piletisüsteem registreerib pärast 2 eurot ületavat piletite ostu ühes päevas päevapileti ja kannab ülejäänud raha päeva lõpuks elektroonilise piletisüsteemi kontole tagasi.

 (4) Viie päeva pilet kehtib viiel järjestikusel päeval. Viie päeva piletit ei saa eraldi osta, vaid see tekib virtuaalselt parima hinna arvutamise põhimõttel. Elektrooniline piletisüsteem registreerib pärast 5 eurot ületavat piletite ostu viiel järjestikusel päeval viie päeva pileti ja kannab ülejäänud raha päeva lõpuks elektroonilise piletisüsteemi kontole tagasi.

 (5) Kolmekümne päeva pilet kehtib 30 järjestikuse päeva jooksul alates ostja poolt ostmisel määratud päevast.

 (6) Lisaks bussikaardi omaniku sõidupiletile on elektroonilise piletisüsteemi kontole võimalik osta tunnipileteid kuni 5 kaasreisijale, mis juhul parima hinna arvestust päevapiletini ja viie päeva piletini ei toimu.

 (7) Käesolevas määruses mõistetakse päeva all transpordipäeva, mis algab kell 4 ja lõpeb järgmisel kuupäeval 3.59.

§ 5.  Sõidupiletite hinnad

 (1) Sõidupiletite hinnad koos käibemaksuga on järgmised:
 1) ühe sõidu pilet bussijuhilt ostes - 1,00 euro;
 2) tunnipilet - 0,64 eurot;
 3) tunnipilet õpilasele, üliõpilasele, pensionärile, keskmise või raske puudega 18-aastasele ja vanemale isikule ja puuduva töövõimega isikule - 0,32 eurot;
 4) päevapilet - 2,00 eurot;
 5) viie päeva pilet - 5,00 eurot;
 6) kolmekümne päeva pilet - 14,06 eurot;
 7) kolmekümne päeva pilet õpilasele ja keskmise või raske puudega 18-aastasele ja vanemale isikule - 5,11 eurot;
 8) kolmekümne päeva pilet üliõpilasele, pensionärile ja puuduva töövõimega isikule - 6,39 eurot.

 (2) Ühiskaardi hind on 2,00 eurot. Isikutele, kellel on tasuta sõidu õigus, on esimene ühiskaart tasuta.

§ 6.  Tasuta sõidu õigus

 (1) Kehtestada tasuta sõidu õigus:
 1) 4- ja enamalapselise pere liikmetele, kes on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud;
 2) eestkoste all olevale isikule, kes on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik;
 3) puudega kuni 18-aastasele lapsele ja puudega lapse saatjale;
 4) sügava puudega isiku saatjale;
 5) 65-aastasele ja vanemale isikule;
 6) kaitseväe ajateenijale;
 7) õppeperioodil (alates 1. septembrist kuni 31. maini) kahe- ja enamalapselise pere lastele alates teisest üldhariduskoolis ja/või kutseõppeasutuses õppivast õpilasest, kes ei ole vanemad kui 19 aastat ja kes on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud;
 8) Pärnu Lastekülas asenduskoduteenusel viibivale lapsele.

 (2) Võtta teadmiseks, et ühistranspordiseaduse § 34 alusel võivad tasuta sõita:
 1) laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud 7–aastaseks, samuti laps, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud;
 2) puudega kuni 16-aastane isik, sügava puudega 16-aastane ja vanem isik, raske nägemispuudega isik, sügava või raske nägemispuudega isiku saatja või puudega isikut saatev juht- või abikoer.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud tasuta sõidu õigus kehtib, kui peres on vähemalt 4 alaealist last või täisealiseks saamisel põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppimist jätkavat last kuni vastavas õppeasutuses õpingute lõpetamiseni.

 (4) Pärnu Linnavalitsus võib otsustada tasuta sõidu õiguse andmise Pärnu Linnavalitsuse hallatavate hoolekandeasutuste töötajatele ning Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna ja haridus- ja kultuuriosakonna ametnikele ja töötajatele, kellele ühissõiduki kasutamine on vajalik tööülesannete täitmisel.

 (5) Pärnu Linnavalitsus võib otsustada lühiajalise tasuta sõidu õiguse andmise muudel juhtudel avalikest huvidest lähtuvalt.

§ 7.  Sõidusoodustuste andmine ja tõendamine

 (1) Sõidusoodustuse andmine toimub registrite põhiselt bussikaardi isikustamise käigus.

 (2) Kui isikustatud bussikaardile ei ole kantud isiku nime ja sünniaega või isikukoodi ning fotot, tuleb sõidusoodustuse tõendamiseks esitada lisaks isikut tõendav dokument. Seda ei pea tegema ilmselgelt alla 14-aastane laps.

 (3) Bussikaarti ei pea omama ja sõitu ei pea registreerima isikud, kellel on ühistranspordiseaduse järgne tasuta sõidu õigus ning käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktides 3, 4 ja 6 nimetatud isikud. Käesoleva määruse paragrahvi 6 lõike 1 punktis 6 nimetatud isikud tõendavad oma tasuta sõidu õigust esitades kontrolliõigusega ametiisikule isikut tõendava dokumendi koos väeosa tõendiga ajateenistuses viibimise kohta.

 (4) Volitada Pärnu Linnavalitsust määratlema täpsemad nõuded ja dokumendid, mille alusel isik saab tõendada sõidusoodustuse või tasuta sõidu õiguse olemasolu.

§ 8.  Seniste sõidupiletite kehtivus

  Enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud Pärnu Linnavolikogu 15.10.2015 määruses nr 29 „Linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine“ nimetatud üksikpileteid ja päevapileteid on võimalik soetada ja kasutada kuni 30. juunini 2017. a (kaasa arvatud). Kasutamata pileteid tagasi ei osteta. Samas määruses nimetatud kümne ja kolmekümne päeva pileteid on võimalik soetada kuni 30. juunini 2017. a (kaasa arvatud) ja kasutada paralleelselt elektrooniliste sõidupiletitega kuni kehtivusaja lõpuni.

§ 9.  Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 15.10.2015 määrus nr 29 “Linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.  Jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2017.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees