HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2017, 9

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

Vastu võetud 25.03.2014 nr 23
RT IV, 03.04.2014, 6
jõustumine 01.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.05.2017RT IV, 24.05.2017, 127.05.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus reguleerib Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määra kehtestamist ja tasumise korda.

 (2) Määruses kasutatakse mõistet suvine valverühm – lasteaia rühm, mis avatakse lasteaedade suvise kinni oleku ajal ja kuhu võetakse lasteaedades juba kohta kasutavaid lapsi vanema avalduse alusel.
[RT IV, 24.05.2017, 1 - jõust. 27.05.2017]

§ 2.  Osalustasu määr

  Osalustasu määr on ühe lapse kohta summa, mis moodustab 7 % Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus.

§ 3.  Osalustasu tasumine

 (1) Osalustasu maksmise kohustus algab päevast, mil jõustub lapse lasteasutuse nimekirja arvamine ehk päevast, mil lapsel tekib õigus minna lasteaeda ja lõpeb lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise päevast. Kui laps arvatakse lasteaia nimekirja enne jooksva kuu 15. kuupäeva, siis tasutakse vastava kuu osalustasu täies ulatuses. Kui laps arvatakse lasteaia nimekirja pärast 15. kuupäeva, siis tasutakse vastava kuu osalustasu pooles ulatuses.

 (2) Osalustasu tuleb vanemal tasuda kohta kasutava lapse nimel eelmise kuu eest (aluseks koha kasutamise tabel) jooksval kuul Lääne-Nigula Vallavalitsuse eelarve ja raamatupidamise osakonna poolt esitatud arvete alusel Lääne-Nigula Vallavalitsuse pangakontole või sularahas 15. kuupäevaks.

 (3) Osalustasu tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.

 (4) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus), mis vältab rohkem kui 2 nädalat, tasutakse osalustasu proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

 (5) Osalustasu suvise valverühma kasutamise eest tuleb vanemal tasuda ettemaksuna 25. juuniks terve valverühma töötamise perioodi eest, sõltumata sellest, mitu päeva laps suvises valverühmas kohta kasutab. Lasteaia direktor esitab suvise valverühma osalustasu tabeli eelarve ja raamatupidamise osakonnale 10. juuniks.
[RT IV, 24.05.2017, 1 - jõust. 27.05.2017]

 (6) Toidukulu päevamaksumus suvises valverühmas moodustab laste toitlustamisele kulunud toiduainete/toitlustamisteenuse maksumus. Toitlustamiskulu tuleb vanematel tasuda kohta kasutava lapse nimel eelmise kuu eest jooksval kuul Lääne-Nigula Vallavalitsuse eelarve ja raamatupidamise osakonna poolt esitatud arve alusel Lääne-Nigula Vallavalitsuse pangakontole või sularahas 15. kuupäevaks.
[RT IV, 24.05.2017, 1 - jõust. 27.05.2017]

§ 4.  Vanemate poolt kaetava osa soodustuste määrad

 (1) Kui lapse ja vähemalt ühe tema vanema elukoht on Lääne-Nigula vallas siis kehtib alljärgnev soodusosalustasu:
 1) 5% palga alammäärast kuus, kui lasteaias käib üks laps;
 2) kui ühest perekonnast käib lasteaias 2 last, siis teise lapse eest makstakse 3,5 % palga alammäärast kuus;
 3) kui ühest perekonnast käib lasteaias kolm või enam alaealist last, siis kolmas ja iga järgnev laps on osalustasust vabastatud.

 (2) Lõikes 1 nimetatud soodustuse saamiseks lapsevanem avaldust esitama ei pea.

 (3) Lõikes 1 nimetatud soodustused laienevad nende kohaliku omavalitsuse üksuste lastele, kes sõlmivad Lääne-Nigula vallaga sellekohase lepingu.

 (4) Soodustuse saamisest avalduse esitajat kirjalikult ei informeerita. Soodustuse saamisest keeldumisest teatatakse otsuse tegemisest 5 tööpäeva jooksul.

 (5) Soodustuse andmine lõpetatakse, kui lapse või vanema elukoht registreeritakse Eesti Rahvastikuregistris teise omavalitsusse.

§ 5.  Võlgnevused

  Osalustasu võlgnevuse korral toimub lasteasutusest väljaarvamine Lääne-Nigula Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) (Käesolevast tekstist välja jäetud)

 (2) Määrus jõustub 1. septembril 2014.a.

/otsingu_soovitused.json