Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna Linnavaraameti põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2017, 10

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tallinna Linnavaraameti põhimäärus

Vastu võetud 11.12.2008 nr 43
jõustumine 01.04.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.01.2013RT IV, 01.02.2013, 1204.02.2013
18.05.2017RT IV, 24.05.2017, 327.05.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 2 ja lg 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Staatus ja nimi

  (1) Tallinna Linnavaraamet (edaspidi amet) on Tallinna linna ametiasutus.

  (2) Ameti ametlik nimi on:
  1) eesti keeles - Tallinna Linnavaraamet;
  2) inglise keeles - Tallinn City Property Department;
  3) vene keeles - Таллиннский Департамент городского имущества.

§ 2.   Asukoht

  Amet asub aadressil Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn.

§ 3.   Sümboolika ja eelarvevahendid

  (1) Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat, dokumendiplangid ning ametit teenindavad arvelduskontod.

  (2) Amet tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

§ 4.   Ameti moodustamine, ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine ja aruandlus

  (1) Ameti moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

  (2) Amet on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

  (3) Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk Tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 5.   Ameti tegevusvaldkond

  Ameti tegevusvaldkonnaks on linnavaraga, munitsipaaleluruumide ning elamuehitusega, maa maksustamisega, maakorraldusega seotud toimingute ja omandireformi lõpuleviimisega seotud küsimuste korraldamine Tallinnas.

§ 6.   Ameti ülesanded

  (1) Tegevusvaldkonna raames on ameti ülesanneteks:
  1) vara omandamise ja kasutusse võtmise korraldamine, sh pärimine, peremehetu ehitise hõivamine, ostmine, sundvõõrandamine, ostueesõiguse teostamine, üürile võtmine;
  2) linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine, sh üürile ning rendile andmine, võõrandamine;
  3) maa kasutamiseks vajalike asjaõiguste omandamise korraldamine;
  4) ehitiste (sh hoonete ja rajatiste) kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmise korraldamine;
  5) linna kinnistutele hoonestusõiguse ja teiste piiratud asjaõiguste seadmise korraldamine;
  6) osalemine linnamaa ja avalikuks kasutuseks vajaliku maa ning asjaõiguste omandamisega seotud detailplaneeringute koostamisel;
  7) planeeringute menetluses osalemine;
  8) arengukavade koostamine, linna arengukava menetlemises osalemine;
  9) munitsipaalelamuehituse arendamine ja munitsipaalelamute ja eluruumide renoveerimise korraldamine;
  10) linna eluasemefondi ja eluasemevajaduse analüüs ning eluasemepoliitika väljatöötamine;
  11) munitsipaalelamufondi (hoonete) haldamine;
  12) elanike ühistegevuse toetamine ja soodustamine elamumajanduse valdkonnas;
  13) Tallinna Üürikomisjoni tegevuse korraldamine;
  14) katastriüksuste (kruntide) moodustamise korraldamine, sh mõõdistamise ja plaani- või kaardimaterjali alusel;
  15) planeeringute alusel ettepanekute tegemine maa munitsipaliseerimiseks või erastamiseks;
  16)
[Kehtetu - RT IV, 24.05.2017, 3 - jõust. 27.05.2017]
  17) vara tagastamise ja kompenseerimise korraldamine;
  18) osalemine ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korraldamisel;
  19) maa erastamise ja korteriomandi seadmise korraldamine;
  20) maa riigi omandisse jätmise ja riigimaale hoonestusõiguse seadmise eeltoimingute korraldamine;
  21) maa munitsipaalomandisse taotlemise dokumentatsiooni koostamine ja otsustamiseks esitamine;
  22) maamaksumäära ja teiste maamaksuseadusest tulenevate andmete esitamine maksuhaldurile;
[RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]
  23) maksustatava ja maksuvaba maa üle arvestuse pidamine, sh maamaksuvabastuse avalduste menetlemine;
  24) kinnisvara eksperthinnangute tellimine ja turuanalüüside koostamine;
  25) maa hindamise seadusest tulenevate kohustuste ja õiguste teostamine, sh maatüki maksustamishinna arvutamine ja teatavakstegemine;
[RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]
  26) Tallinna kinnisvararegistri vastutava ja volitatud töötleja õiguste teostamine;
[RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]
  27) Tallinna maamaksu registri vastutava ja volitatud töötleja õiguste teostamine ning Tallinna maaregistri ja Tallinna ruumiandmete registri volitatud töötleja õiguste teostamine;
[RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]
  28) linnavara õigusaktide eelnõude ettevalmistamine põhimääruses loetletud ülesannete täitmiseks ning vastavate eelnõude esitamine linnavalitsusele ja linnavolikogule;
  29) osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;
  30) ameti eelarve projekti koostamine;
  31) ameti aruandluse koostamine ja esitamine vastavalt kehtestatud korrale;
  32) ameti raamatupidamisarvestuse korraldamine kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga;
  33) Tallinna linnale ehitiste kavandamise, projekteerimise, ehitamise, korrashoiu ja haldamise korraldamine ning ehitiste kasutusse andmine.
[RT IV, 24.05.2017, 3 - jõust. 27.05.2017]

  (2) Amet täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk Ameti õigused 

§ 7.   Ameti õigused

  Ametil on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:
  1) esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;
  2) saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt, andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;
  3) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;
  4) moodustada komisjone ja töögruppe;
  5) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;
  6) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
  7) teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;
  8) anda erialaseid konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;
  9) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ning koostöös;
  10) teostada Tallinna õigusaktidega ametile antud muid õigusi.

4. peatükk Juhtimine ja struktuur 

§ 8.   Ameti juhataja

  (1) Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele.

  (2) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks ameti juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:
  1) juhib ameti tegevust ning vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;
  2) annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  3) esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;
  4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;
  5) määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;
  6) määrab ameti teenistujate lisatasusid, preemiaid ja toetusi;
  7) sõlmib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja kokkuleppeid;
  8) teostab tehinguid ametile pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires ja tagab ameti finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh tagab eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ja eelarves kavandatud tulude täitmise ning laekumise;
  9) vastutab ameti eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest, ameti valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, ameti eelarve projekti koostamise, raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete, eelarve täitmise aruannete ja muude riigi ja linna õigusaktidega ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise eest;
  10) rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
  11) kinnitab ameti asjaajamise korra ja sisekorraeeskirja;
  12) esindab ametit ilma täiendavate volitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

  (3) Ameti juhataja äraolekul asendab teda ameti juhataja asetäitja või muu juhataja poolt määratud ametnik.
[RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

§ 9.   Struktuur ja teenistujate koosseis

  (1) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab linnavolikogu.

  (2) Ameti struktuuriüksused on teenistused ja osakonnad, mille täpsemad ülesanded ja pädevus määratakse ameti juhataja kinnitatavate teenistuste ja osakondade põhimäärustega.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 10.   Õiguste ja kohustuste üleminek

  Tallinna Elamumajandusameti ja Tallinna Maa-ameti õigused ning kohustused lähevad alates 1. aprillist 2009 üle Tallinna Linnavaraametile.

§ 11.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2009.

/otsingu_soovitused.json