Teksti suurus:

Kambja Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord” muutmine

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2018, 8

Kambja Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord” muutmine

Vastu võetud 15.05.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kambja Vallavolikogu 19. detsembri 2017. a määruses nr 7 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 4 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(9) Käesoleva määruse § 6, § 7, § 10, § 17 ja § 171 nimetatud toetuse taotluse vaatab läbi ja toetuse maksmise otsustab taotlust menetlev ametnik. Taotluse mitterahuldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.”
2) määrust täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:
㤠171. Teise omavalitsuse munitsipaallasteaia koha kasutamise toetus
(1) Teise omavalitsuse munitsipaallasteaia koha kasutamise toetust makstakse igakuiselt, va juulikuu eest lapsevanema ühekordse taotluse alusel Tartumaa teiste omavalitsuste munitsipaallasteaedades lasteaiakohta kasutava lapse vanemale juhul, kui teise omavalitsuse kohamaksumus on suurem kui Kambja valla kehtestatud kohamaksumus. Toetust makstakse kohamaksumuste vahe ulatuses.
(2) Toetus on ette nähtud pooleteise- kuni seitsmeaastase lapse vanemale, kui vanema kohataotluses eelistatud Kambja valla munitsipaallasteaedades puudub vaba lasteaiakoht.
(3) Toetuse maksmise perioodil teeb taotlust menetlev ametnik toetuse saajad kindlaks Eesti hariduse infosüsteemi andmete alusel ning korraldab toetuse väljamaksmise iga kuu 20ndaks kuupäevaks.
(4) Toetust ei maksta nendele vanematele, kes ei ole taotlenud kohta Kambja valla munitsipaallasteaias.
(5) Toetuse maksmine lõpetatakse, kui pooleteise- kuni seitsmeaastasele lapsele on pakutud vanema poolt munitsipaallasteaia kohataotluses eelistatud lasteaedades kohta ning vanem on kirjalikult teatanud kohast loobumisest või vanem ei ole pakkumisest alates kahe kalendrikuu jooksul sõlminud munitsipaallasteaia kohakasutuse lepingut."

§ 2.   Määrus jõustub 1. augustil 2018. a.

Heiki Sarapuu
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json