Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Võru valla kohalikel teedel liikluspiirangute kehtestamise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2018, 54

Võru valla kohalikel teedel liikluspiirangute kehtestamise kord

Vastu võetud 09.05.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 alusel võttes arvesse liiklusseaduse § 12 regulatsiooni.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse Võru valla kohalikel teedel (edaspidi valla teed) liikluspiirangute kehtestamine.

§ 2.   Liikluspiirangute kehtestamine

  Võru Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) on õigus ajutiselt või alaliselt piirata sõidukite liiklemist lähtuvalt sõidukite tehnilistest näitajatest või keelata liiklus liiklejate ohutuse tagamiseks, teehoiutööde tegemiseks, tee ja teerajatiste kahjustamise vältimiseks või looduskeskkonda kahjustava mõju vähendamiseks.

§ 3.   Liikluse ajutine piiramine või sulgemine valla teedel

  (1) Valla teel võib ajutiselt liiklust piirata või valla tee liiklemiseks sulgeda kevadise teedelagunemise, avariide, loodusõnnetuste, vihmast tingitud tee kasutuskõlbmatuks muutumise või kandevõime kaotuse korral, teetööde või vallavalitsuses kooskõlastatud ürituse ajaks.

  (2) Otsuse valla teel liikluse sulgemiseks või piiramiseks teeb vallavalitsus. Eratee omanik kooskõlastab avalikus kasutamises oleva eratee kasutamise piiramise või sulgemise vallavalitsusega.

  (3) Massipiirangu või sõidukeelu piirangualas võib vallavalitsus anda loa liiklemiseks.

  (4) Liiklemiseks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud piirangualadel tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus digitaalselt allkirjastatult aadressil vald@voruvald.ee või paberkandjal allkirjastatult aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn (Lisa 1).

  (5) Keelupiirkonnas liiklemise luba väljastatakse tasuta.

  (6) Keelupiirkonnas liiklemise lubasid väljastab vallavalitsuse teedespetsialist. Luba vormistatakse taotleja poolt esitatud vormikohasele taotlusele vastava otsuse lisamisena.

  (7) Luba ei väljastata kui:
  1) pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed liigselt kahjustada või liigelda on ohtlik;
  2) taotletav kaubavedu on võimalik teostada piirangualale lubatud registrimassiga veokiga;
  3) loa taotleja ei esita taotlusvormil nõutud andmeid või esitab valeandmeid.

  (8) Ilma luba taotlemata on käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud piirangualades lubatud liigelda ühissõidukitel, pääste- ja eriteenistuse sõidukitel, prügiautodel, vallavalitsuse sõidukitel.

  (9) Vallavalitsus võib väljastatud loa kehtetuks tunnistada seoses keelupiirkonnas liiklemise põhjuste äralangemisega, samuti keelupiirkonda sissesõidu tingimuste muutumisega.

  (10) Piirangute kehtestamisest ning piirangute lõpetamisest teatatakse valla veebilehel www.voruvald.ee.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Hollo
volikogu esimees

Lisa Taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json