Ehitus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kortermajale toetuse andmise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2018, 55

Kortermajale toetuse andmise kord

Vastu võetud 09.05.2018 nr 34
jõustumine 01.07.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse Võru valla eelarvest korteriühistule toetuse andmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

  (2) Toetuse eesmärk on Võru valla korteriühistutele õuealade korrastamise võimaluste loomine ja edendamine ning sellega elukeskkonna parandamine ja atraktiivsemaks muutmine.

§ 2.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetatavad on alljärgnevad tegevused:
  1) parkla ehitamine või laiendamine;
  2) jäätmemajade rajamine (eelistatud mitme korteriühistu koostöö);
  3) kõrghaljastuse ja/või haljasalade rajamine/parendamine;
  4) mängu- ja/või spordiväljakute-, atraktsioonide rajamine/parendamine (eelistatud mitme korteriühistu koostöö);
  5) rattahoidlate, pesukuivatuskohtade jms rajamine ja/või parendamine.

  (2) Uute parklate ja mänguväljakute ehitamisele kohaldatakse ehitusseadustiku sätteid.

§ 3.   Toetuse taotleja

  Toetuse taotlejaks võib olla Võru vallas asuv 4 või enama korteriomandiga korteriühistu või kaks või enam korteriühistut, kus kokku on kümme või enam korteriomandit (edaspidi taotleja).

§ 4.   Toetuse taotlemine

  Toetuse saamiseks peab vallavalitsusele esitama vormikohase taotluse (Lisa 1) ja järgmised lisadokumendid:
  1) tegevuste illustratiivsed vaated koos selgitusega;
  2) korteriühistu üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust planeeritud tööde teostamiseks;
  3) vähemalt kahelt ettevõtjalt võetud hinnapakkumus või täpne kalkulatsioon teostatavate tööde maksumusega;
  4) maaomaniku nõusolek kui soovitakse ehitada ehitis/rajatis võõrale maale.

§ 5.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotleja poolt esitatud odavamast hinnapakkumusest (edaspidi kogumaksumus).

  (2) Toetuse suurus toetatavateks tegevusteks on kuni 50% kogumaksumusest. Toetuse ülemmääraks on 1500 eurot.

  (3) Taotleja võib toetust taotleda mitmel korral, kuid kõik käesoleva määruse alusel saadud toetused kokku ei tohi ületada määruse § 5 lõikes 2 sätestatud määra. Kui taotlejaks on mitu korteriühistut ühiselt, siis on toetuse ülemmääraks 1500 eurot iga korteriühistu kohta.

§ 6.   Toetuse andmine või toetuse andmata jätmine

  (1) Toetuse andmise taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt taotluse saabumise järjekorras, kuni eelarves selleks ette nähtud raha jätkub. Raha lõppemisel teavitab vallavalitsus taotluste vastuvõtmise lõpetamisest Võru valla kodulehel.

  (2) Toetuse andmise või toetuse andmata jätmise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast käesoleva määruse § 4 nimetatud dokumentide esitamist.

§ 7.   Toetuse väljamaksmine, vähendamine ja väljamaksmata jätmine

  (1) Toetus makstakse välja vastavalt vallavalitsuse ja taotleja vahel sõlmitud koostöölepingule ning vajadusel peale vallavalitsuse poolt paikvaatluse tegemist.

  (2) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus välja maksmata või väljamakstud toetus tagasi nõuda, kui:
  1) toetuse taotlemisel või lepingu sõlmimisel on esitatud valeandmeid;
  2) tegevusi, mille jaoks toetus eraldati, ei tehtud.

§ 8.   Aruandlus

  Toetuse saaja on kohustatud esitama tehtud tööde kohta vormikohase aruande (Lisa 2) ja kuludokumendid (arved ja nende tasumist tõendavad dokumendid) ühe kuu jooksul peale toetust saanud tööde teostamist.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01.07.2018.

Aare Hollo
volikogu esimees

Lisa 1.  Taotluse vorm

Lisa 2. Aruande vorm

/otsingu_soovitused.json