Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Erilubade taotluste menetlemise kord Võru vallas

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2018, 56

Erilubade taotluste menetlemise kord Võru vallas

Vastu võetud 09.05.2018 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja liiklusseaduse § 341 lõike 3 alusel ning kooskõlas majandus- ja taristuministri 04.09.2015 määrusega nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad“.

§ 1.   Korra eesmärk ja ulatus

  Korra eesmärgiks on sätestada eriloa taotluste menetlemise kord Võru valla kohalikel teedel.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid majandus- ja taristuministri 04.09.2015 määrusest nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad“ lähtuvalt.

§ 3.   Eriloa taotluse vastuvõtmine ja menetlemine

  (1) Eriloa taotlusi menetleb Võru Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) teedespetsialist (edaspidi menetleja).

  (2) Eriloa taotlus esitatakse vallavalitsusele kirjalikult eriloa taotluse vormil (Lisa 1) elektroonselt aadressil vald@voruvald.ee või paberkandjal aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn.

  (3) Menetleja kontrollib taotluses esitatud andmeid ja liiklusseaduse nõuete täitmist.

§ 4.   Eriloa väljaandmisest keeldumine või eriloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Kui eriloa taotleja on esitanud valeandmeid eriveo kohta või eriveo tingimusi ei täideta, on menetlejal õigus tunnistada eriluba ennetähtaegselt kehtetuks.

  (2) Eriloa väljaandmisest keeldumisest või eriloa kehtetuks tunnistamisest tuleb taotlejat koheselt teavitada.

§ 5.   Eriloa väljastamise tasu

  Eriloa väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 6.   Eriloa väljastamine

  Menetleja vormistab eriloa vastaval vormil (Lisa 2) ja väljastab selle taotlejale viie tööpäeva jooksul alates taotluse saabumisest.

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Hollo
volikogu esimees

Lisa 1. Taotluse vorm

Lisa 2. Loa vorm

/otsingu_soovitused.json