Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2019, 1

Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" muutmine

Vastu võetud 16.05.2019 nr 67

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1. Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määrust nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" muudetakse järgmiselt:
1) määruse pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Noorsootöö valdkonna toetused";
2) määruse paragrahvi 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;
3) määruse paragrahvi 3 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"4) noorsootöö programm - Tartu noortele suunatud 7-12 järjestikuse kalendrikuu jooksul toimuv noorsootööalane organiseeritud tegevus.";
4) määruse paragrahvi 4 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(3) Toetuse taotlemiseks noorte mobiilsusprojektile võib taotluse esitada kultuuriosakonnale aasta ringi.";
5) määruse paragrahvi 5 lõike 2 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"1) taotleja nimi ja registrikood;";
6) määruse paragrahvi 5 lõike 2 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"2) taotleja ametliku esindaja nimi ja isikukood;";
7) määruse paragrahvi 5 lõike 2 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"3) taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed;";
8) määruse paragrahvi 5 lõike 2 punkti 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"7) kasusaajate hulga prognoos ja selgitus, kuidas teave projektist või programmist kasusaajateni viiakse;";
9) määrust täiendatakse paragrahviga 61 järgmiselt:
" § 61. Toetuse andmise ühekordsuse põhimõte
Toetust ühele projektile, programmile või tegevusele antakse üks kord. Ühte sündmust, programmi või tegevust ei ole lubatud esitada toetuse saamiseks mitme taotluse koosseisus.";
10) määruse paragrahvis 15 asendatakse sõna "ülemäär" sõnaga "ülemmäär";
11) määruse paragrahvid 18-22 tunnistatakse kehtetuks;
12) määruse paragrahvi 25 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Noorsootöö programmi raames ei toetata üldhariduskoolikeskseid tegevusi.";
13) määruse paragrahvi 32 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud projektile toetuse andmise otsustab kultuuriosakonna juhataja toetuse lepingu sõlmimisega hiljemalt kahe kuu jooksul taotluse esitamisest.";
14) määruse paragrahvi 35 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
" § 35. Noorsootöö programmile toetuse väljamaksmine
(1) Noorsootöö programmile toimub toetuse väljamaksmine kolmes osas, kui toetus aastas on 9000 eurot või suurem, kahes osas, kui see on 3000-8999 eurot, ja ühes osas, kui see on alla 3000 euro.
(2) Kultuuriosakonnal on õigustoetuse või selle osa väljamaksmine peatada, kui toetuse saaja suhtes on algatatud järelevalvemenetlus käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise ja toetuse kasutamise kontrollimiseks. ";
15) määruse paragrahvi 36 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Noorsootöö projektile ja noorte mobiilsusprojektile toetuse väljamaksmiseks sõlmib kultuuriosakonna juhataja toetuse saajaga lepingu.";
16) määruse paragrahvi 38 lõike 2 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"1) taotleja nimi ja registrikood;";
17) määruse paragrahvi 38 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;
18) määruse paragrahvi 38 lõike 2 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"3) taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed;";
19) määruse paragrahvi 38 lõike 2 punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"6) kogueelarve, sealhulgas ülevaade oma- ja kaasfinantseeringu kavandatud ja tegelikust suurusest, kavandatud ja tegeliku oma- ja kaasfinantseeringu suuruse erinevuse korral põhjendus (sealhulgas kui taotlemisel oli nõutud kaas- või omafinantseeringu olemasolu 25% ulatuses, peab nimetatud mahus oma- või kaasfinantseering kajastuma aruandes);";
20) määruse paragrahvi 38 lõike 2 punkti 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"7) kasusaajate kavandatud ja tegelik arv, sealhulgas selgitus, kuidas teave projektist või programmist kasusaajateni viidi, ning kavandatud ja tegelike kasusaajate erinevuse korral erinevuse põhjendus, noorte mobiilsusprojekti puhul esitada osalenute nimekiri;".

Aadu Must
Esimees

/otsingu_soovitused.json