Teksti suurus:

Luunja Vallavalitsuse 28.05.2014. a määruse nr 155 „Kohanime määramine“ kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Luunja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2019, 19

Luunja Vallavalitsuse 28.05.2014. a määruse nr 155 „Kohanime määramine“ kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 15.05.2019 nr 172

Kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses sätestatud nõuete täitmiseks on Ratasvälja tee ääres paiknevate maaüksuste adresseerimiseks vajalik liikluspinna järgne adresseerimine. Luunja Vallavalitsuse 30.04.2019. a määrusega nr 146 on määratud Luunja vallas Lohkva külas liikluspind nimega Ratasvälja tee vastavalt lisas 1 toodud asendiplaanile. Ratasvälja tee liikluspinna registreerimisel Kohanimeregistris tekkis tõrge, sest Ratasvälja tee kohanimi on Kohanimeregistris juba registreeritud ning samanimelist kohanime registreerida ei ole võimalik. Asjaolude selgitamisel on ilmnenud asjaolu, et Luunja Vallavalitsuse 28.05.2014. a määrusega nr 155 „Kohanime määramine“ on määratud Lohkva külas asuvale kohalike teede nimekirjas märgitud tee nr 4320081 nimetuseks Ratasvälja tee vastavalt lisatud asendiskeemile. Sellest tulenevalt on vajalik Luunja Vallavalitsuse 28.05.2014. a määrus nr 155 tunnistada kehtetuks. Haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 2 kohaselt otsustab haldusakti kehtetuks tunnistamise, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal. 28.05.2014. a määruse nr 155 võttis vastu Luunja Vallavalitsus. Luunja Vallavolikogu 23.09.2004. a määrusega nr 3 on delegeeritud kohanimeseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitjaks Luunja Vallavalitsus. Seega on seadusest tulenev pädevus Luunja Vallavalitsuse 28.05.2014. a määruse nr 155 kehtetuks tunnistamisel samuti Luunja Vallavalitsusel. Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja §7 lg 1 haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ja § 68 lg 2, kohanimeseaduse § 5 lg 4 , § 6 lg 1 ning § 7 lg 6 ruumiandmete seaduse¹ § 48 lg 1, Luunja Vallavolikogu 23. september 2004. a määrusega nr 3 kinnitatud "Kohanimeseaduse rakendamine" ning eeltoodud asjaolud, vallavalitsus o t s u s t a b:

§ 1.  Tunnistada kehtetuks Luunja Vallavalitsuse 28.05.2014. a määrus nr 155 „Kohanime määramine“.

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Aare Anderson
Vallavanem

Aime Koor
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json