Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Hiiumaa valla vara valitsemise kord

Hiiumaa valla vara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2019, 26

Hiiumaa valla vara valitsemise kord

Vastu võetud 21.06.2018 nr 25
RT IV, 28.06.2018, 40
jõustumine 01.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.11.2018RT IV, 24.11.2018, 327.11.2018
16.05.2019RT IV, 24.05.2019, 1727.05.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 6 ja § 34 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Hiiumaa valla vara valitsemise korraga (edaspidi kord) reguleeritakse Hiiumaa valla munitsipaalomandis oleva vara (edaspidi vallavara) omandamise, valdamise, kasutamise ja käsutamise üldised alused.

  (2) Vallavara korra tähenduses on valla omandis olev kinnis- ja vallasasi, väärtpaberid ning rahaliselt hinnatavad varalised õigused ja kohustused.

  (3) Vallavara valdamisest ja kasutamisest saadav tulu ning varalised õigused kuuluvad vallale, kui seadusest, valla õigusaktidest või lepingutest ei tulene teisiti.

  (4) Toimingute läbiviimiseks vallavaraga vastavalt korrale moodustab Hiiumaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) vähemalt 3-liikmelise komisjoni (edaspidi vallavara komisjoni) ja määrab komisjoni esimehe. Elektrooniliselt läbiviidava enampakkumisega müügi korral määratakse vallavalitsuse poolt vastutav isik (edaspidi korraldaja).

§ 2.   Vallavara valitsemine

  (1) Vallavara valitsemine on valitseja õigus ja kohustus valla nimel ja oma pädevuse piirides korraldada vallavara valdamist, käsutamist ja kasutamist.

  (2) Vallavara valitseja on asutus, kelle vastutaval kasutusel vallavara on. Vallavara valitseja on:
  1) vallavalitsus kui ametiasutus;
  2) osavalla valitsus kui ametiasutus;
  3) vallavalitsuse hallatav asutus;
  4) osavalla valitsuse hallatav asutus.

  (3) Valla poolt omandatav vara loetakse selle vallavara valitseja valitsemisalas olevaks, kellele see vara seaduse või tehingu alusel tuleb üle anda või kes on õigustatud või kohustatud selle vastu võtma. Kui niisugust vallavara valitsejat seadusest või tehingust otseselt ei selgu, määrab vara valitseja vallavalitsus.

  (4) Vallavara antakse ühelt valitsejalt teisele üle üleandmis-vastuvõtmisakti alusel. Akti märgitakse üleandja ja vastuvõtja, üleandmise aeg, vara koosseis ja bilansiline väärtus. Akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb üleandjale, üks vastuvõtjale ja üks rahandusosakonnale.

  (5) Vallavara valitseja majandab tema valitsemisel olevat vallavara heaperemehelikult ning tagab selle säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

  (6) Vallavara valitseja peab arvestust tema valitsemisel oleva vallavara kohta raamatupidamise seaduses ja selle alusel välja antud õigusaktides sätestatud korras.

  (7) Vallavara valitseja korraldab tema valitsemisel oleva vallavara asutusesisest kasutamist ja määrab vallavara eest varaliselt vastutava isiku. Kui vallavara eest varaliselt vastutavat isikut ei ole määratud, on selle vallavara eest varaliselt vastutav asutuse juht.

  (8) Vallavara majandamiseks vajalikud võlaõiguslikud lepingud sõlmib selleks ettenähtud vahendite piires vallavara valitseja, kui korras või volikogu või vallavalitsuse õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

§ 3.   Vallavara hindamine

  (1) Vara hindamise korraldab vallavalitsus.

  (2) Alghinna määramisel vallavara kasutusse andmisel ja võõrandamisel eelläbirääkimistega pakkumise ja enampakkumise korras võetakse aluseks:
  1) vallavara eeldatav turuväärtus;
  2) vallavara erilised omadused;
  3) vallavara bilansiline jääkväärtus;
  4) eksperdihinnang, selle olemasolul.

  (3) Alghinda ei pea määrama, kui on alust arvata, et selle määramisel võib enampakkumine nurjuda ning seetõttu võib vallavara rikneda, hävineda, selle väärtus muul viisil väheneda või selline sunnitud viivitus on kahjulik. Alghinda ei määrata teistkordsel enampakkumisel, kui alghinna määramisel võib mitte leida vallavarale ostjat. Alghinna määramata jätmise otsus peab olema põhjendatud.

  (4) Vallavalitsus kinnitab vara üüri või rendi vallavara valitseja ettepanekul, kui korras ei ole sätestatud teisiti. Üüri või rendi määramisel peab arvestama samas piirkonnas, samal otstarbel ja seisukorras ning samadel tingimustel kasutatava vara tasumäärasid.

2. peatükk Vallavara omandamine ja vallale rahaliste kohustuste võtmine 

§ 4.   Vallavara ostmine või tasuta omandamine

  (1) Vallavara omandamise otsustab Hiiumaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu), kui:
  1) omandatakse kinnisasi, äriühingu aktsiaid või osasid;
  2) omandatava vara hind ületab eelarves selleks ettenähtud vahendeid, va selle paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhul;
  3) võetakse laenu, emiteeritakse võlakirju, võetakse kapitalirendi- ja faktooringukohustusi ning võetakse kontsessioonikokkuleppe alusel kohustusi;
  4) kui vallavara tasuta omandamisel kaasnevad varalised kohustused on oluliselt suuremad kui varaga kaasnevad õigused.

  (2) Vallavara valitseja otsustab vallavara omandamise või teenuse tellimise eelarve aasta kuludes ettenähtud vahendite piires, kui vara hind ei ületa 5000 eurot.

  (3) Vallavalitsus otsustab vallavara omandamise või teenuse tellimise eelarve aasta kuludes ettenähtud vahendite piires, kui vara hind ületab 5000 eurot.

  (4) Vallavalitsus otsustab eelarveaastat ületava lepingu sõlmimise aastase maksumusega kuni 30 000 eurot järgmiselt:
  1) teenuse osutamise leping vallavara majandamiseks;
  2) kestvusleping infotehnoloogia valdkonnas;
  3) leping muu kohalikule omavalitsusele seadusega pandud kohustuse täitmiseks, mis ei ole seotud eelarveaastaga.

§ 5.   Vara omandamine pärimise või kinkimise teel

  (1) Pärandi ja kingi vastuvõtmise otsustab vallavalitsus.

  (2) Kui asjaga kaasnevad varalised kohustused on suuremad kui sellega kaasnevad õigused, otsustab vallale pärandatud vara või vallale kingitud kingi vastuvõtmise volikogu.

§ 6.   Piiratud asjaõiguste omandamine

  Valla kasuks piiratud asjaõiguse omandamise otsustab:
  1) vallavalitsus, kui piiratud asjaõiguse omandamisega ei kaasne tasu või perioodiliste maksete tasumise kohustust või nimetatud tasu või perioodilised maksed ei ületa 600 eurot aastas ja piiratud asjaõigus omandatakse valla arengukavas, üldplaneeringus või kehtestatud detailplaneeringus ettenähtud tegevuste tarbeks;
  2) vallavalitsus, kui sõlmitakse tee, tehnorajatise või -võrgu rajamise ja hooldamise eesmärgil kinnisasjale valla kasuks piiratud asjaõiguse seadmise leping;
[RT IV, 24.05.2019, 17 - jõust. 27.05.2019]
  3) muul juhul volikogu.

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  Vallavara omandamise lepingu allkirjastab vallavanem või tema volitatud isik või asutuse juht, kelle vastutavale kasutusele vallavara läheb või tema volitatud isik.

3. peatükk Vallavara kasutamine ja kasutusse andmine 

1. jagu Üldsätted 

§ 8.   Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Vallavara antakse kasutusse:
  1) otsustuskorras;
  2) eelläbirääkimistega pakkumise korras;
  3) enampakkumise korras;
  4) tasuta kasutada.

  (2) Vallavara kasutatakse:
  1) avalikuks otstarbeks;
  2) valla valitsemise otstarbeks;
  3) vallale tulu saamiseks või kulu vähendamiseks;
  4) sotsiaalhoolekande eesmärkidel;

  (3) Avalikuks otstarbeks kasutatakse valla omandis olevat asja, mis on oma ühiskondliku olemuse tõttu kasutatav igaühe poolt.

  (4) Valla valitsemise otstarbeks kasutatakse vallavara, mis on vajalik vallavara valdajale valla õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (5) Vallavara, mida ei kasutata avalikuks otstarbeks, sotsiaaleluruumina, tööandja eluruumina, valitsemise otstarbeks ega ole otsustatud võõrandada, võib kasutada tulu saamiseks.

§ 9.   Vallavara kasutusse andmise otsustamine

  (1) (1) Vallavara kasutusse andmise otsustab volikogu, kui vallavara antakse kasutusse tähtajaga üle viie aasta.

  (2) Vallavara kasutusse andmise otsustab osavalla vanem korraldusega, kui tema või tema hallatava asutuse valitsemisel või kasutuses olevat ruumi antakse kasutusse kuni aastaks tingimusel, et ruumi ei kasutata avalikuks otstarbeks, sotsiaaleluruumina, valitsemise otstarbeks ega ole otsustatud võõrandada.

  (3) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavara valitseja, kui kasutusse antakse väheväärtuslikku vara (kuni 5000 eurot), mida ta ei vaja oma ülesande täitmiseks või vallavara valitseja valitsemisel olevat ruumi üürile lühiajaliseks kasutamiseks (ürituse korraldamiseks või tunni või päevatasu alusel kasutamiseks).

  (4) Muul juhul otsustab vallavara kasutusse andmise vallavalitsus.

  (5) Juhul, kui osavalla vanemal on keelatud haldusakti andmine toimingupiirangu esinemisel, otsustab vallavara kasutusse andmise vallavalitsus.

  (6) Vallavara antakse kasutusse vallavalitsuse kehtestatud hinna alusel. Vallavalitsus võib vallavara valitseja osutatava teenuse hinna kehtestamise volitada vallavara valitsejale. Kui vallavara kasutusse andmine on volikogu pädevuses, määrab hinna volikogu.

  (7) Enne osavallas asuva vallavara kasutusse andmise otsustuse tegemist edastab osavalla vanem selle paragrahvis lõikes 1 nimetatud juhul eelnõu osavallakogule arvamuse andmiseks.

§ 10.   Vallavara kasutusse andmise tähtajad

  Vallavara kolmanda isiku kasutusse andmise tähtajad on:
  1) vallasasja puhul mitte üle 10 aasta;
  2) kinnisasja puhul mitte üle 40 aasta.

§ 11.   Lepingute sõlmimine ja täitmise kontroll

  (1) Vallavara kasutamise kohta sõlmitakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis leping, kui seaduses ei ole sätestatud lepingu muud kohustuslikku vormi.

  (2) Vallavara kasutusse andmise lepingu allkirjastab vallavanem või tema volitatud isik või asutuse juht, kelle vastutavale kasutusele vallavara kuulub või tema volitatud isik.

  (3) Vallavalitsus on kohustatud kontrollima vara kasutusse andmise lepingu täitmist ning võtma tarvitusele abinõu vältimaks vallale kahju tekkimist.

§ 12.   Kasutusse andmise taotlejad

  (1) Vallavara võivad kasutusse taotleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kelle tegevus ei ole vastuolus seadusandlusega ning kellel ei ole maksuvõlga (riiklikud, kohalikud maksud).

  (2) Sotsiaalhoolekande eesmärgil vara kasutusse andmise otsustamisel ei kohaldata selle paragrahvi lõikes 1 toodud piirangut maksuvõla osas.

2. jagu Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras 

§ 13.   Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

  (1) Otsustuskorras antakse kasutusse:
  1) eluruum sotsiaalhoolekannet vajava vallaelaniku majutamiseks;
  2) vallavara, mille suhtes või abil on teeb kasutaja teatud töö või osutab teatud teenuse, kusjuures töö tegemiseks või teenuse osutamiseks on vaja eriteadmisi ja kogemusi;
  3) vallavara, mille kasutusse andmiseks on eelnevalt korraldatud eelläbirääkimistega pakkumine või enampakkumine, mis ei ole andnud soovitud tulemust;
  4) vallavara, mis on jäänud ootamatult kasutajata, mille tõttu on seatud ohtu selle säilimine;
  5) vallavara isikule, kes soovib temaga sõlmitud vallavara kasutuslepingu tähtaja möödumisel jätkata sama vallavara kasutamist;
  6) väheväärtuslikku vara (kuni 5000 eurot) või vallavara valitseja valitsemisel olevat ruumi üürile lühiajaliseks kasutamiseks (ürituse korraldamiseks või tunni või päevatasu alusel kasutamiseks);
  7) vallavara valitseja valitsemisel või kasutuses olevat ruumi, mis antakse kasutusse kuni aastaks, juhul kui ruumi ei kasutata avalikuks otstarbeks, sotsiaalhoolekandlikul eesmärgil, valitsemise otstarbeks ega ole otsustatud võõrandada;
  8) valla kinnistuga piirneva kinnistu omanikule osa valla maast juhul, kui vald ei vaja seda oma ülesannete täitmiseks;
  9) muu vallavara, lähtudes valla huvidest.

  (2) Vallavara võib otsustuskorras kasutusse anda soodustingimustel või tasuta:
  1) hoolekandeasutusele;
  2) heategevuslikule organisatsioonile;
  3) vallale kuuluvale (aktsiate või osade ainuomanik on vald) äriühingule;
  4) valla asutatud sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, mille liikmeks vald on;
  5) kohaliku omavalitsuse asutusele;
  6) mittetulundusühingule ja seltsingule;
  7) vallale tähtsa ühiskondliku ürituse läbiviimiseks;
  8) vallale vajaliku töö tegijale või teenuse osutajale;
  9) sotsiaalhoolekandlikul eesmärgil;
  10) lasteringi tegevuseks ning vallaelanike huvi- ja sporditegevuseks;
  11) valla kinnistuga piirneva kinnistu omanikule osa valla maast kasutusse andmiseks juhul, kui vald ei vaja seda oma ülesannete täitmiseks;
  12) muul juhul vastavalt volikogu otsusele.

3. jagu Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras 

§ 14.   Eelläbirääkimistega pakkumine

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumine on vallavara kasutusse andmise viis, kus lisatingimuste täitmine on olulisem kui vara kasutamise eest makstav tasu.

  (2) Lisatingimuseks võib olla:
  1) tähtajaliselt teatud sihtotstarbel kasutamise kohustus;
  2) keskkonnakaitse tagamine;
  3) investeeringu suurus;
  4) töökoha loomine paikkonda;
  5) kasutusse võtja kohustus teha kasutatava vara suhtes või selle abil teatud tööd või teenust;
  6) muu valla huvist lähtuv tingimus.

§ 15.   Eelläbirääkimistega pakkumise teade

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumise korras vallavara kasutusse andmise teade avaldatakse valla kodulehel ja maakondlikus ajalehes ning vajadusel valla lehes Hiiumaa Teataja või ühes üleriigilises ajalehes vähemalt 14 kalendripäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega. Teates märgitakse:
  1) vara nimetus, asukoht ja iseloomustus, kinnisasja korral suurus ja sihtotstarve;
  2) eelläbirääkimiste korraldaja;
  3) lisatingimused ja tasu algsuurus;
  4) nõutavad dokumendid pakkumisest osavõtja kohta;
  5) pakkumiste esitamise koht, tähtaeg (kuupäev, kellaaeg), pakkumiste avamise koht ja aeg;
  6) kasutusse võtmise tingimustega, vara kasutusotstarbe osas tehtavate piirangutega ja enampakkumise tingimustega tutvumise aeg ja koht;
  7) osavõtutasu suurus ja vajadusel tagatisraha suurus, tasumise tähtaeg ja viis.

  (2) Osavõtutasu, mis on kuni 5% alghinnast, kuid mitte suurem kui 5000 eurot, ei tagastata ühelegi isikule ja arvestatakse eelläbirääkimistega pakkumise kulude katteks. Tagatisraha suurus on kuni 10% vara alghinnast.

§ 16.   Pakkumise tegemine

  Pakkumisest osa võtta sooviv isik peab tegema pakkumise nii tasu suuruse kui ka kõigi lisatingimuste suhtes ning esitama kõik nõutavad dokumendid.

§ 17.   Pakkumiste avamine

  (1) Pakkumised avab vallavara komisjon pakkumise teates nimetatud kohas ja ajal. Pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla komisjoni esimees ja tema määratud protokollija.

  (2) Isikuid, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumise, läbirääkimistele ei lubata.

  (3) Pakkumiste ja eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ja teistele pakkumise esitajatele ei avaldata. Avalikustada võib pakkumiste üldarvu ja nõuetekohaste pakkumiste arvu.

§ 18.   Eelläbirääkimistele kutsumine ja pakkumise vormistamine

  (1) Eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud isikud.

  (2) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise või teatab pakkumisest loobumisest.

  (3) Võrdväärsete pakkumiste korral antakse võitja väljaselgitamiseks võrdväärse pakkumise teinud pakkujatele võimalus viie kalendripäeva jooksul oma pakkumisi täiendada.

  (4) Sobiva pakkumise puudumisel on vallavara komisjonil õigustunnistada pakkumine nurjunuks.

  (5) Võitja on isik, kelle pakkumise on vallavara komisjon hinnanud parimaks.

§ 19.   Tulemuste kinnitamine

  Eelläbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitab vara kasutusse andmise otsustaja, kui kasutusse andja ei otsusta teisiti.
[RT IV, 24.05.2019, 17 - jõust. 27.05.2019]

§ 20.   Lepingu sõlmimine

  (1) Leping sõlmitakse parimaks pakkumiseks tunnistatud isikuga ühe kuu jooksul tulemuste kinnitamisest arvates. Kui parima pakkumise teinud isik ei ole mõjuva põhjuseta selle aja jooksul ilmunud lepingut sõlmima, on pakkumise korraldajal õigustühistada oma otsustus. Sellisel juhul parimale pakkujale tagatisraha ei tagastata.

  (2) Otsustuse tühistamisel kutsutakse lepingulisesse suhtesse paremuselt järgmise pakkumise teinud isik või korraldatakse uus eelläbirääkimistega pakkumine.

4. jagu Vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras 

§ 21.   Enampakkumine

  (1) Enampakkumise korras antakse kasutusse vallavara, mille kasutusotstarve ei ole piiritletud ning vara kasutamine ei ole seotud eriliste lisatingimustega.

  (2) Enampakkumise eesmärk on võimalikult suure tasu saamine.

  (3) Enampakkumine viiakse läbi avalikult, kas suulise, kirjaliku või elektroonilise enampakkumisena. Pakkumine viiakse läbi, kui selles osalemiseks on soovi avaldanud vähemalt üks osavõtja.

§ 22.   Enampakkumise teade

  Enampakkumise korras vallavara kasutusse andmise teade avaldatakse valla kodulehel, maakondlikus ajalehes ja vajadusel Valla Teatajas või üleriigilises ajalehes vähemalt 14 kalendripäeva enne enampakkumise läbiviimist. Teates märgitakse:
  1) kasutusse antava vara nimetus, asukoht ja lühiiseloomustus, kinnisasja korral suurus ja sihtotstarve;
  2) enampakkumise korraldaja;
  3) alghind;
  4) nõutavad dokumendid pakkumisest osavõtja kohta;
  5) enampakkumise läbiviimise koht ja aeg;
  6) enampakkumise ja lepingu tingimustega tutvumise aeg ja koht;
  7) enampakkumise viis;
  8) osalemise osavõtutasu ja vajadusel tagatisraha suurus, tasumise tähtaeg (hiljemalt üks tööpäev enne enampakkumise tähtaega) ja viis.

§ 23.   Alghinna määramine

  Alghinna määramisel lähtutakse selle määruse § 3 sätestatust.

1. jaotis Suulise enampakkumise läbiviimise kord 

§ 24.   Suulise enampakkumise avatuks kuulutamine

  Vallavara komisjoni esimees (edaspidi enampakkumise läbiviija) kuulutab suulise enampakkumise ettenähtud ajal ja kohas avatuks, seejärel tutvustab ta komisjoni liikmeid ja tema määratud protokollijat ning teeb ruumis viibijatele ettepaneku registreerida end enampakkumisest osavõtjana.

§ 25.   Enampakkumisest osavõtjate registreerimine

  (1) Enampakkumisest osa võtta soovivad isikud või nende esindajad esitavad nõutud dokumendid. Esindajad esitavad volikirja. Peale seda registreeritakse nad osavõtjate lehel, millele kantakse osalejate nimed, nende elu- või asukohad. Enampakkumisest osavõtjad või nende esindajad annavad registreerimislehele allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise korrast ja lepingu tingimustest.

  (2) Isikut, kes ise või kelle volitatud esindaja ei nõustu andma selle paragrahvi lõikes 1 ettenähtud allkirja või ei tasu osavõtutasu ja tagatisraha või ei esita tõendeid nende tasumise või nõutud pangagarantii olemasolu kohta, enampakkumisele ei lubata.

  (3) Kui enampakkumisele ei ilmunud ühtegi osalejat või kui mitte ühtegi ilmunud osalejat ei lubata pakkumisest osa võtta, loeb enampakkumise läbiviija enampakkumise nurjunuks.

§ 26.   Registreerimisnumber

  Enampakkumisele lubatud isikule väljastatakse registreerimisnumber, millega ta osaleb kuni enampakkumise lõpuni.

§ 27.   Reeglite tutvustamine

  Enne pakkumiste esitamist tutvustab enampakkumise läbiviija enampakkumise reegleid ja kaebuse esitamise korda ning teatab osalejate arvu, nende registreerimisnumbrid ja enampakkumise sammu (minimaalse pakkumise määra).

§ 28.   Pakkumiste tegemine

  (1) Pakkumist alustatakse alghinnast. Enampakkumisest osavõtja annab enampakkumise läbiviijale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast enampakkumise läbiviijalt selleks loa saamist. Pakkumised tehakse täiseurodes. Enampakkumise läbiviija teatab osaleja numbri ja pakkumise suuruse.

  (2) Enampakkumise käik ja tulemused fikseeritakse pakkumiste lehel.

  (3) Pakkumisest osa võtta soovija peab tegema pakkumise nii hinna kui ka kõigi nõutud lisatingimuste kohta ning pakkumise läbiviija nõudmisel esitama pakkumise täitmise tagatise.

§ 29.   Korraldustele allumine

  Kõik osalejad on kohustatud enampakkumise ajal alluma enampakkumise läbiviija korraldustele. Enampakkumise läbiviijal on õigus nõuda korrarikkujate lahkumist, kui nad teistkordselt on rikkunud enampakkumise reegleid või ei ole täitnud läbiviija korraldusi. Enampakkumise läbiviijal on õigus lugeda enampakkumine nurjunuks, kui osalejad ei täida enampakkumise läbiviija korraldusi.

§ 30.   Enampakkumise lõpetamine

  (1) Enampakkumise läbiviija kuulutab enampakkumise lõppenuks pärast kõrgeima pakutud hinna kolmekordset teatamist.

  (2) Osavõtja, kelle pakutud hind oli kõrgeim, annab enne lahkumist pakkumiste lehele allkirja selle kohta, et ta kohustub peale enampakkumise tulemuse kinnitamist võtma kasutusse enampakkumisel olnud vara. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ning tagatisraha talle ei tagastata. Vara antakse kasutusele osavõtjale, kes tegi suuruselt järgmise pakkumise.

§ 31.   Enampakkumise protokoll

  (1) Enampakkumise kohta koostatakse protokoll, milles fikseeritakse alghind, minimaalse pakkumise määr, pakkumisel väljakujunenud hind ja lepingu sõlmimise õiguse omandanud isiku nimi. Kui enampakkumise nurjumist põhjustav asjaolu leiab aset enampakkumise läbiviimisel, kantakse see protokolli. Protokollis peab kajastuma ka suuruselt teise pakkumise teinud osavõtja pakkumine.

  (2) Protokollile kirjutavad alla enampakkumise läbiviija ja protokollija.

  (3) Protokolli lahutamatuteks lisadeks on osavõtjate registreerimise leht ja pakkumiste leht.

§ 32.   Tagatisraha ja osavõtutasu

  (1) Lepingu sõlmimise õiguse omandanud isikule tagatisraha ei tagastata, vaid see arvestatakse tasu hulka. Kui lepingu sõlmimise õiguse omandanud isik keeldub lepingu sõlmimisest, siis tagatisraha talle ei tagastata.

  (2) Teistele, mittevõitnud isikutele, kuulub makstud tagatisraha tagastamisele 15 tööpäeva jooksul.

  (3) Osavõtutasu arvatakse enampakkumise korraldamise ja läbiviimise kulude katteks ning seda ei tagastata.

§ 33.   Kaebuse esitamine

  Kaebus enampakkumise läbiviimise kohta esitatakse enampakkumise päevale järgneva tööpäeva jooksul kirjalikult vallavalitsusele. Vallavalitsus teeb seitsme tööpäeva jooksul otsustuse kaebuse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

§ 34.   Enampakkumise nurjumine

  Enampakkumine loetakse enampakkumise läbiviija poolt nurjunuks, kui:
  1) enampakkumisel viibivad isikud ei allu enampakkumise läbiviija korraldustele või eiravad läbiviimise korda;
  2) osavõtjate vahelised kokkulepped on mõjutanud enampakkumise käiku;
  3) pärast enampakkumise läbiviimist selgub, et lepingu sõlmimise õiguse omandanud isik on esitanud valeandmeid ning suuruselt teise pakkumise teinud isik ei ole huvitatud lepingust;
  4) enampakkumisel ei olnud osalejaid.

§ 35.   Tulemuste kinnitamine

  Enampakkumise tulemused kinnitab vara kasutusse andmise otsustaja, kui kasutusse andja ei otsusta teisiti. Tulemused kinnitatakse 30 kalendripäeva jooksul arvates enampakkumise päevale järgnevast päevast.
[RT IV, 24.05.2019, 17 - jõust. 27.05.2019]

§ 36.   Lepingu sõlmimine

  Enampakkumise võitjaga sõlmitakse leping ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kui enampakkumise võitja ei ole selle tähtaja jooksul lepingut sõlminud, on enampakkumise otsustajal õigustühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Võitja sissemakstud tagatisraha sellisel juhul ei tagastata.

2. jaotis Kirjaliku ja elektroonilise enampakkumise läbiviimise kord 

§ 37.   Kirjalikul enampakkumisel osalemine

  (1) Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse enampakkumise korraldajale kinnine ümbrik või digitaalselt allkirjastatud dokument, millele on märgitud enampakkumisele pandud objekti aadress või nimetus.

  (2) Pakkumine sisaldab vähemalt:
  1) pakkuja nime, registri- või isikukoodi, elukohta või asukohta ja kontaktandmeid;
  2) nõusolekut osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;
  3) numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumise summat;
  4) pakkumise esitaja allkirja, juriidilise isiku esindaja volitust;
  5) tõendeid maksuvõla puudumise kohta.

  (3) Pakkumine, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta nõuetele, enampakkumises ei osale.

§ 38.   Pakkumise registreerimine

  Pakkumise kinnine ümbrik ja elektrooniline dokument registreeritakse vastavalt saabumise järjekorrale kuupäevaliselt ja kellaajaliselt.

§ 39.   Pakkumiste avamine ja protokolli koostamine

  (1) Väljakuulutatud kohas ja kuupäeval ning kellaajal avab enampakkumise läbiviija ümbriku või elektroonilise dokumendi vastavalt saabumise järjekorrale. Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumiste esitajad ja nende esindajad. Enampakkumise läbiviija viseerib kõik pakkumised ning kannab need pakkumiste lehele.

  (2) Pakkumise kohta koostatakse protokoll, mille lahutamatuks osaks on pakkumiste leht.

  (3) Kui enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist, loeb enampakkumise läbiviija enampakkumise nurjunuks.

§ 40.   Pakkumised, mida arvesse ei võeta

  Pakkumisi, mis ei ole tähtajaks laekunud või ei vasta teates sätestatud tingimustele, arvesse ei võeta. Tähtaegselt esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumise kohta tehakse enampakkumise protokolli märge arvesse võtmata jätmise põhjuse kohta.

§ 41.   Enampakkumise võitja

  (1) Enampakkumise võitjaks on pakkumises kõrgeima summa pakkunud osaleja. Kui kaks või enam osalejat on teinud võrdse pakkumise, korraldatakse nende vahel viie tööpäeva jooksul täiendav enampakkumine.

  (2) Täiendava pakkumise alghind on varem pakutud kõrgeim summa. Kui üks varem pakkumises osalejatest ei osale täiendavas pakkumises, on võitja teine võrdse pakkumise teinud osaleja. Kui ka täiendav pakkumine ei selgita võitjat, korraldatakse täiendavaid pakkumisi võrdse pakkumise teinud pakkujate vahel kuni võitja väljaselgitamiseni. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee ükski pakkuja täiendavat pakkumist, otsustab eelistuse enampakkumise läbiviija muu võrreldava asjaolu põhjal.

§ 42.   Tulemuste kinnitamine

  (1) Enampakkumise tulemused kinnitab vara kasutusse andmise otsustaja, kui kasutusse andja ei otsusta teisiti.
[RT IV, 24.05.2019, 17 - jõust. 27.05.2019]

  (2) Tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata 30 kalendripäeva jooksul arvates enampakkumise lõppemisele järgnevast päevast.

  (3) Kui lepingut mingil põhjusel ei sõlmita, otsustab vara kasutusele andmise otsustaja, kas korraldada uus enampakkumine või anda vara kasutusse muul viisil.

§ 43.   Tagatisraha tagastamine ja osavõtutasu

  (1) Mittevõitnud osalejatele tagastatakse makstud tagatisraha 15 tööpäeva jooksul enampakkumise toimumise päevast arvates.

  (2) Isikule, kes põhjustas enampakkumise nurjumise või tulemuste kinnitamata jätmise, tagatisraha ei tagastata.

  (3) Osavõtutasu arvatakse enampakkumise korraldamise ja läbiviimise kulude katteks ja seda ei tagastata.

§ 44.   Tulemustest teavitamine

  (1) Enampakkumise tulemused tehakse osalejatele kirjalikult teatavaks pakkumise tulemuste kinnitamisele järgneva kolme tööpäeva jooksul, teatades lepingu sõlmimise kuupäeva.

  (2) Teate vastuvõtmisest keeldumisel või mõjuva põhjuseta määratud tähtajal lepingu sõlmimisele mitteilmumisel kaotab enampakkumise kinnitatud võitja õiguse lepingu sõlmimiseks. Tagatisraha kinnitatud võitjale ei tagastata.

§ 45.   Kaebuse esitamine

  Kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist on enampakkumises osalejatel õigus esitada vallavalitsusele kaebus enampakkumise läbiviimise kohta. Vallavalitsus teeb seitsme tööpäeva jooksul otsustuse kaebuse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

§ 46.   Elektroonilisel enampakkumisel osalemine

  (1) Elektroonilisel enampakkumisel teevad osalejad pakkumusi ja suhtlevad enampakkumise korraldajaga üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel.

  (2) Elektroonilisel enampakkumisel osaleda soovija registreerib end üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel.

  (3) Elektroonilisel enampakkumisel osaleja on kohustatud järgima enampakkumise protseduurireegleid ja tingimusi ning tasuma enda pakutud hinna, kui enampakkumise tulemused kinnitatakse tema kasuks.

§ 47.   Elektroonilise enampakkumise lõppemine ja tulemustest teavitamine

  (1) Enampakkumine lõpeb enampakkumise tingimustes märgitud tähtpäeval.

  (2) Elektroonilise enampakkumise võidab kõrgeima pakkumuse teinud osaleja.

  (3) Elektroonilise enampakkumise tulemused teeb enampakkumise korraldaja kõigile osalejatele teatavaks enampakkumise korraldamise aadressil üldkasutatavas andmesidevõrgus kohe pärast enampakkumise võitja selgumist.

  (4) Tulemused kinnitab vara kasutusse andmise otsustaja, kui kasutusse andja ei otsusta teisiti.
[RT IV, 24.05.2019, 17 - jõust. 27.05.2019]

§ 48.   Lepingu sõlmimine

  (1) Enampakkumise võitjaga sõlmitakse leping ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kui enampakkumise võitja ei ole selle tähtaja jooksul lepingut sõlminud, on enampakkumise otsustajal õigustühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Võitja sissemakstud tagatisraha ei tagastata.

  (2) Lepingu sõlmimisel muutub tagatisraha lepingujärgseks makseks ja selles ulatuses tehakse tasaarvestus tasu tasumisel.

4. peatükk Vallavara võõrandamine 

1. jagu Üldsätted 

§ 49.   Vallavara võõrandamine

  (1) Vallavara võõrandamine on vara tasu eest või tasuta teise isiku omandisse andmine.

  (2) Vallavara võib võõrandada:
  1) kui vallavara ei ole enam avalikuks ega valitsemise otstarbeks vajalik;
  2) kui vallavara kasutamine ilma võõrandamiseta ei ole võimalik, põhjendatud või on vallale kahjulik;
  3) kui vallavara võõrandatakse isikule, kes vajab seda töö tegemiseks avalikes huvides ning vara võõrandamiseks tehtud ettepanekust lähtub, et nimetatud töö tegemine ilma vallavara omandamiseta ei ole võimalik;
  4) vallavara on vajalik heategevuslike ja avalikke huve teenivate organisatsioonide ülesannete täitmiseks või muude ühingute või asutuste avalike huvide kaitstuse või valla arengu paremaks tagamiseks;
  5) muul seaduses ja volikogu poolt ettenähtud juhul.

§ 50.   Vallavara võõrandamise viisid

  Vallavara võõrandatakse:
  1) avaliku enampakkumise korras;
  2) eelläbirääkimistega pakkumise korras;
  3) otsustuskorras.

§ 51.   Vallavara võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab volikogu kui:
  1) vara võõrandamist ei ole ettenähtud eelarve aasta tuludes ja vara alghind on suurem kui 30 000 eurot;
  2) vara võõrandatakse avaliku enampakkumiseta ning selle müügihind on suurem kui 15 000 eurot;
  3) vara võõrandatakse tasuta või alandatud hinna eest ning võõrandatava vara eeldatav turuväärtus on suurem kui 6400 eurot;
  4) võõrandatakse aktsiad või osasid.

  (2) Vallavara võõrandamise otsustab vallavara valitseja, kui vara väärtus on kuni 1000 eurot.

  (3) Muul juhul vallavalitsus.

  (4) Vallavara võõrandamise korraldab vallavalitsus.

  (5) Vallavara võõrandamise viisi ja tasu suuruse määrab võõrandamise otsustaja.

  (6) Enne osavallas asuva vallavara võõrandamise otsustuse tegemist edastab osavalla vanem selle määruse paragrahvis 51 lõike 1 punktides 1-4 nimetatud juhul eelnõu osavallakogule arvamuse andmiseks.

2. jagu Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumise korras 

§ 52.   Avalik enampakkumine

  (1) Avalik enampakkumine on vallavara müügi viis, kus leping sõlmitakse isikuga, kes on pakkunud kõige kõrgema ostuhinna ja nõustub lisatingimustega, kui need on kehtestatud.

  (2) Avalik enampakkumine võib olla suuline, kirjalik või elektrooniline.

§ 53.   Avaliku enampakkumise teade

  Avaliku enampakkumise kohta avaldatakse teade valla kodulehel ja maakondlikus ajalehes ning vajadusel Hiiumaa Valla teatajas või üleriigilises ajalehes vähemalt 14 kalendripäeva enne pakkumise esitamise tähtaega. Teates märgitakse:
  1) müüdava vara nimetus, asukoht ja lühiiseloomustus;
  2) kinnisasja puhul selle suurus ja sihtotstarve;
  3) aktsiate ja osade müügi korral aktsiaseltsi nimi, asukoht, registrikood, müüdavate aktsiate arv, liik, nimiväärtus ja protsent aktsiate koguarvust; osaühingu puhul osade arv, osa suurus ja osakapitali suurus. Ostueesõiguse korral ka ostueesõiguse kasutamise tähtaeg;
  4) vara mõttelise osa müümisel kaasomaniku õigused;
  5) müügi korraldaja;
  6) enampakkumise läbiviimise vorm (suuline, kirjalik, elektrooniline);
  7) vara alghind;
  8) suulise enampakkumise korral selle toimumise aeg ja koht;
  9) kirjaliku enampakkumise korral pakkumiste esitamise koht, tähtaeg ning pakkumiste avamise koht, päev ja kellaaeg;
  10) elektroonilise enampakkumise korral enampakkumise läbiviimise keskkond, koduleht ja pakkumiste esitamise lõpptähtaeg;
  11) osavõtutasu ja tagatisraha (vajadusel tagastamatu pangagarantii) suurus, tasumise kord, tähtaeg (hiljemalt üks tööpäev enne pakkumiste esitamise tähtaega) ja rekvisiidid;
  12) millal ja kus saab vara müügitingimustega tutvuda;
  13) ostuhinna tasumise kord ja tähtajad.

§ 54.   Tagatisraha ja osavõtutasu

  (1) Enampakkumisest osavõtutasu suurus on kuni 5% alghinnast, kuid mitte suurem kui 5000 eurot. Tagatisraha või tagastamatu pangagarantii suurus on kuni 10% alghinnast.

  (2) Enampakkumisel osaleja tasub tagatisraha, kui see on enampakkumise tingimustes ette nähtud.

  (3) Osavõtutasu arvatakse enampakkumise korraldamise ja läbiviimise kulude katteks ja tagastamisele ei kuulu.

§ 55.   Suulise enampakkumise menetlus

  Vallavara võõrandamine suulise enampakkumisena toimub korra 3 peatüki, 4 jao, 1 jaotise kohaselt.

§ 56.   Kirjaliku ja elektroonilise enampakkumise menetlus

  Vallavara võõrandamine kirjaliku või elektroonilise enampakkumisena toimub korra 3 peatüki, 4 jao, 2 jaotise kohaselt.

3. jagu Vallavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras 

§ 57.   Eelläbirääkimistega pakkumine

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumist kasutatakse kui lisatingimuse täitmine on sama oluline kui müügihind.

  (2) Lisatingimuseks võib olla:
  1) tähtajaliselt teatud sihtotstarbel kasutamise kohustus;
  2) keskkonnakaitse tagamine;
  3) investeeringu suurus;
  4) töökoha loomine paikkonda;
  5) muu valla huvist lähtuv tingimus.

§ 58.   Eelläbirääkimistega pakkumise menetlus

  Vallavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumisena toimub korra 3 peatüki, 3 jao kohaselt.

§ 59.   Eelläbirääkimistega pakkumise teade

  Eelläbirääkimistega pakkumise teade peab sisaldama lisaks korra § 53 sätestatule eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimust ja esitamise tähtaega.

4. jagu Vallavara võõrandamine otsustuskorras ja tasuta 

§ 60.   Otsustuskorras vara võõrandamine

  (1) Otsustuskorras võib võõrandada vallavara, kui:
  1) võõrandatav vara võib rikneda või hävida enne enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise lõpuleviimist;
  2) enampakkumise või eelläbirääkimistega enampakkumise korras võõrandamine ei ole andnud soovitud tulemusi;
  3) vallavara omandaja pakub vallale kohaliku omavalitsuse seadusjärgse põhiülesande täitmiseks vajalikku tööd või teenust;
[RT IV, 24.11.2018, 3 - jõust. 27.11.2018]
  4) vald ei vaja seda oma ülesannete täitmiseks ning vara võõrandatakse piirinaabrile.
[RT IV, 24.11.2018, 3 - jõust. 27.11.2018]

  (2) Otsustuskorras võib võõrandada eluruumi senisele pikaajalisele (vähemalt 5 aastat) üürnikule, kes on teinud üürile antud eluruumis olulisi parendusi.

§ 61.   Vallavara tasuta võõrandamine

  (1) Vallavara võib tasuta võõrandada, kui vara:
  1) on vajalik riigile või avalik-õiguslikule isikule tema ülesande täitmiseks;
  2) võõrandatakse heategevuslikul, tervishoiu, hariduse, sotsiaalhoolekande või muul eesmärgil;
  3) on füüsiliselt või moraalselt vananenud või selle väärtus on tühine.

  (2) Vallavara tasuta võõrandamise otsustab volikogu.

5. peatükk Vallavara koormamine 

§ 62.   Vallavara koormamise mõiste

  (1) Vallavara koormamine korra tähenduses on valla omandis olevale kinnisasjale piiratud asjaõiguse (reaalservituudi, isikliku servituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse või hoonestusõiguse) seadmine.

  (2) Enne osavallas asuva vallavara koormamise otsustuse tegemist edastab osavallavanem eelnõu osavallakogule arvamuse andmiseks, va kinnisasja koormamisel tehnorajatiste või võrkude omaniku või haldaja kasuks.

§ 63.   Vallavara koormamise tingimused

  (1) Vallavara koormamine piiratud asjaõigusega on lubatud, kui:
  1) vallavara koormatakse isiku nõudel ja kasuks, kelle õigus selleks tuleb õigusaktist;
  2) vallavara koormamiseks on avalik huvi.

  (2) Vallavara koormatakse volikogu otsusega va:
  1) kinnisasja koormamine tehnorajatiste või võrkude omaniku või haldaja kasuks, mille otsustab vallavalitsus;
  2) osaliselt valla maal asuva ehitise osa koormamine kinnisasja omaniku kasuks, mille otsustab vallavalitsus.
[RT IV, 24.05.2019, 17 - jõust. 27.05.2019]

  (3) Vallavara ei või koormata piiratud asjaõigusega tähtajaga üle:
  1) 50 aasta hoonestusõiguse seadmisel;
  2) 50 aasta reaalservituudi seadmisel;
  3) 5 aasta kasutusvalduse seadmisel;
  4) 50 aasta reaalkoormatise seadmisel.

  (4) Selle paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul võib volikogu määrata teistsuguse tähtaja, kui vallavara koormamine teistsuguseks tähtajaks on põhjendatud või vallale kasulikum.

  (5) Selle paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul võib isikliku kasutusõiguse seada tähtajatult.
[RT IV, 24.05.2019, 17 - jõust. 27.05.2019]

  (6) Piiratud asjaõigus seatakse tasu eest või tasuta. Tasu suuruse määrab kindlaks seadmise otsustaja. Tasuta piiratud asjaõiguse seadmine võib toimuda seaduses sätestatud juhul või lähtudes avalikust huvist. Sellekohast valla huvi peab põhjendama.

§ 64.   Kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmine

  (1) Kasutusvaldust või hoonestusõigust võib seada enampakkumise või otsustuskorras.

  (2) Kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras võib toimuda:
  1) valla osalusega äriühingu, mittetulundusühingu ja sihtasutuse kasuks;
[RT IV, 24.05.2019, 17 - jõust. 27.05.2019]
  2) avalik-õigusliku juriidilise isiku kasuks;
  3) vallas tegutsevale mittetulundusühingule;
  4) vallale vajaliku töö tegijale või teenuse osutajale;
  5) töökoha loomiseks paikkonda;
  6) muul juhul lähtudes avalikust huvist.

  (3) Otsus kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmiseks sisaldab järgmisi andmeid:
  1) koormatava maa suurus, asukoht, sihtotstarve ja katastritunnus;
  2) kasutusvalduse või hoonestusõiguse aastatasu (alg)suurus;
  3) kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmise tingimused;
  4) hoonestusõiguse seadmisel hoonestamise tingimused (ehitise kasutamise otstarve, lubatud ehitiste arv krundil, ehitise lubatud suurim ehitusalune pind, ehitiste lubatud kõrgus) ja hoonestamise tähtaeg;
  5) kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmise viis (enampakkumise või otsustuskorras);
  6) enampakkumise korral enampakkumise viis (suuline või kirjalik), enampakkumises osalemise osavõtumaks ja tagatisraha ning korraldaja;
  7) lepingu sõlmimiseks nõutavad tagatised.

  (4) Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras toimub korra 3 peatüki, 4 jao kohaselt.

6. peatükk Vallavara mahakandmine ja lootusetute nõuete kustutamine 

§ 65.   Vallavara mahakandmine

  (1) Vallavara kantakse maha:
  1) kui vara on muutunud kasutamiskõlbmatuks ning selle võõrandamine ei ole võimalik;
  2) kui ilmneb erinevusi olemasoleva vallavara ja raamatupidamisandmete vahel ning võib põhjendatult eeldada, et selline puudujääk ei ole kõrvaldatav.

  (2) Selle paragrahvi esimeses lõikes nimetatud mahakandmiseks aluse tekkimisel on vallavara valdaja kohustatud koostama akti, milles näidatakse mahakandmisele kuuluva vara täpne koosseis ja bilansiline maksumus ning meetmed, mis on tarvitusele võetud puudujäägi likvideerimiseks.

  (3) Vallavara mahakandmise otsustab volikogu, kui vara bilansiline jääkmaksumus on suurem kui 10 000 eurot, vallavara valitseja, kui vara jääkväärtus on kuni 1000 eurot ning muul juhul vallavalitsus.

§ 66.   Vallavara nõude esitamine ja nõudest loobumine

  (1) Nõude võlgnikule esitab vallavalitsus.

  (2) Kui vallavara nõue osutub lootusetuks või nõude aluseks olev dokument on puudulik, otsustab nõude esitamisest, hagist või sissenõudmisest loobumise volikogu, kui nõue on suurem kui 10 000 eurot, muul juhul vallavalitsus.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 67.   Erisäte

  Volikogu võib kehtestada määrusega vallavarale korrast erinevad tingimused.

§ 68.   Kehtetuks tunnistamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 1. juulist 2018.

/otsingu_soovitused.json