Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Lääneranna valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2019, 29

Lääneranna valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 16.05.2019 nr 51

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361 ning § 36 lõigete 2-4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lääneranna valla heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on koosmõjus riigi ja Lääneranna valla vastavate õigusaktidega tagada valla haldusterritooriumil puhtus, heakord ja säästev elukeskkond.

  (2) Eeskirjaga kehtestatakse heakorra nõuded ja koormis Lääneranna vallas (edaspidi vald).

  (3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas vallas kehtiva jäätmehoolduseeskirja, koerte ja kasside pidamise eeskirja, puu raieloa andmise korra, reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja ning teiste õigusaktidega.

  (4) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile valla haldusterritooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele, samuti omanike poolt asja valdama või kasutama volitatud isikutele.

  (5) Käesoleva eeskirjaga või teiste õigusaktidega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Lääneranna Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) avalik vara – vara, mis on avalikuks kasutamiseks;
  2) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi, hoonestusõigus, korteriomand ja korterihoonestusõigus. Kinnistuga on eeskirjas võrdsustatud ka kinnistamata maaüksus, mille suhtes isikul on kasutusõigus;
  3) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi. Omanikuga on eeskirjas võrdsustatud ka tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  4) puhastusala – sõidutee ja kinnistu vahel asuv haljasala, va teemaal asuv haljasala;
  5) üldkasutatav territoorium – maa-ala või veekogu osa, mis on avalikult kasutatav igaühe poolt.

2. peatükk HEAKORRA NÕUDED 

§ 3.   Keelud heakorra tagamiseks

  Heakorra tagamiseks on valla territooriumil keelatud:
  1) kahjustada, risustada ja reostada ükskõik millisel viisil avalikku vara, sealhulgas teekatet ja haljastust;
  2) rajada haljastust, sealhulgas istutada puid ja põõsaid ning paigaldada väikevorme, sealhulgas jäätmemahuteid, pinke, piirdeid, info- ja reklaamistende jms ilma kinnistu omaniku nõusolekuta;
  3) panna üles omavolilisi teateid, kuulutusi või reklaame ilma kinnistu omaniku nõusolekuta;
  4) sõita mootorsõidukiga või parkida mootorsõidukit või haagist ilma kinnistu omaniku nõusolekuta selleks mitteettenähtud kohas, sealhulgas kõnniteel, haljasalal, pargis, rannas, kalmistul jms;
  5) pesta sõidukeid veekogus või veekogule lähemal kui 10 meetrit veepiirist ja avalikus kohas;
  6) ladustada ja hoida kütte-, ehitus- või muud materjali väljaspool oma kinnistut üldkasutataval territooriumil. Erandjuhul, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud kütte-, ehitus- või muu materjali mahalaadimine üldkasutataval territooriumil vallavalitsuse nõusolekul tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja ala heakorrastatakse mõistliku aja jooksul ning ei takistata liiklust ja hooldustööde teostamist;
  7) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  8) muud tegevused, mis on seadusega või seaduse alusel kehtestatud õigusaktidega keelatud.

§ 4.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused

  (1) Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) lõikama puude, põõsaste ja heki oksad, mis ulatuvad väljapoole kinnistu piire ja mis varjavad liikluskorraldusvahendeid, nähtavust või takistavad liiklemist teel;
  2) hooldama (niitma heinkatte, eemaldama võsa, setted ja muud takistused) oma kinnistul paiknevaid ja kinnistu piirides olevaid kraave, truupe, eesvoolu-, maaparandus- ja muid süsteeme, tagades vee tõrgeteta äravoolu.
  3) tagama vaba juurdepääsu oma kinnistul paiknevatele ja kinnistu piirides olevatele tuletõrje veevõtukohtadele ja veehoidlatele või tuletõrjehüdrantidele ning tagama nende korrashoiu;
  4) tagama avalikult kasutatava ehitise juurdepääsutee ja välistrepi heakorra (koristama jäätmed, lehed ja muu prahi, teostama lume- ja libedustõrje) ning tagama müügikohtade puhul klientidele mõeldud parkimiskohtade valgustatuse;
  5) paigutama oma kinnistult lund koristades lume oma kinnistu piiridesse nii, et ladustatud lumi ei piiraks liikluskorralduslikult jalakäija või liiklusvahendi juhi vaatevälja;
  6) tagama kinnistu ja sinna kuuluva ehitise heakorrastatuse ning esteetilise väljanägemise ning piirama koheselt ehitise ohutsooni tõkkega, kui ehitisel esineb varisemisohtlikke elemente (lumi, jääpurikad, kivid, plaadid vms) ning eemaldama ohu viivitamatult;
  7) vältima kasutuses mitteoleva ehitise ohtlikuks muutumist, sulgema kõrvalistele isikutele kõik sissepääsud ehitisse ja võimalusel ka kinnistule. Purunenud avatäited tuleb asendada uutega selliselt, et ehitise üldpilt jääks esteetiliseks;
  8) likvideerima oma kinnistult ohtlikud lagunenud ehitised, varemed, katkised piirded, puud jms, kui need võivad põhjustada ohtu inimesele, varale või keskkonnale;
  9) tagama kinnistul asuvate ohtlike objektide (kaev, auk, süvend jms) ohutuse;
  10) tagama vastavalt ehitise ja korteri õige numeratsiooni, paigutades vastava numbri ehitise tänavapoolsele seinale ja korteri uksele. Trepikodade välisustel peavad näha olema, millised korterid selles asuvad;
  11) hooldama kortermajade hoovialal olevaid väikevorme ja rajatisi (pesukuivatuse platsid, liivakastid, prügikastid, istepingid jmt);
  12) eemaldama ehitiste seintelt või piiretelt sinna omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated, reklaamid ning illegaalsed grafitid;
  13) tagama kinnistul jäätmekäitluse vastavalt valla jäätmehoolduseeskirja nõuetele;
  14) rajama kinnistule põllumajandusloomade ja kodulindude pidamisel sobiva ehitise ning karjatamisel sobiva aia või elektrikarjuse vastavalt looma või linnu liigile, vältides loomade või lindude lahtipääsemist.

  (2) Üldplaneeringuga määratud tiheasustus- ja kompaktse hoonestusega aladel on kinnistu ja ehitise omanik lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kohustatud:
  1) hoidma oma kinnistut võsastumise eest ning niitma kinnistut regulaarselt, et heinkatte kõrgus ei ületaks 20 cm, va metsatunnustega alal ja maatulundusmaa sihtotstarbega looduslikul alal või juhul, kui looduslik ala on ette nähtud ehitusprojektiga või detailplaneeringuga;
  2) koristama oma kinnistult puudelt ja põõsastelt langenud lehed, va metsatunnustega alal ja maatulundusmaa sihtotstarbega looduslikul alal või juhul, kui looduslik ala on ette nähtud ehitusprojektiga või detailplaneeringuga;
  3) hooldama teega külgneva kinnistu puhul puhastusala (niitma heinkatte, koristama lehed ja muu prahi);
  4) pügama oma kinnistul olevaid hekke ning hoidma korras piirdeaiad (lagunenud aia asendamine uuega, puitaia kulunud viimistluse taastamine jms), tagades esteetilisuse;
  5) hoidma korras oma ehitiste ja sinna kuuluvate elementide välisilme (fassaad, aknad, uksed, lipuvarras, majanumber vms). Ehitiste fassaadid peavad olema värvitud, -krohvitud või muul moel korrastatud. Puidust aknad ja uksed peavad olema viimistletud. Lagunenud elemendid tuleb eemaldada ja asendada uuega.

  (3) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle koristama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama kinnistu omanik. Keskkonnaohtliku reostuse korral tuleb viivitamatult teavitada Päästeametit.

  (4) Põllumajandusloomi või kodulinde võib üldplaneeringuga määratud tiheasustusalal või kompaktse hoonestusega alal pidada erandkorras vallavalitsuse nõusolekul. Enne küsimuse otsustamist kuulab vallavalitsus ära menetlusosaliste, sealhulgas naabrite arvamused ja vastuväited.

3. peatükk KOORMISE KEHTESTAMINE 

§ 5.   Koormise olemus

  Koormis on füüsiliste ja juriidiliste isikute kohustus teha heakorratöid käesolevas määruses toodud heakorranõuete täitmise tagamiseks.

§ 6.   Koormise ulatus, täitmise tingimused ja kord

  (1) Füüsiline ja juriidiline isik peab heakorra tagamiseks vajalikud tööd tegema tema omandis või valduses oleval kinnistul või muul tema kasutuses oleval territooriumil ning sellega vahetult piirneval puhastusalal.

  (2) Koormise täitmise tingimused ja kord on sätestatud käesoleva määruse §-s 4.

  (3) Isik, kellel koormise täitmine lasub, võib oma kulul lasta selle täita teisel isikul.

4. peatükk VASTUTUS 

§ 7.   Eeskirja rikkumine

  (1) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

  (2) Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on vallavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet ning Keskkonnainspektsioon.

§ 8.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsuse poolt määratud teenistujad ja teised järelevalveasutused vastavalt oma pädevusele.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 9.   Määruse jõustumine

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Hanila Vallavolikogu 26.01.2012 määrus nr 40 „Hanila valla avaliku korra ja heakorra eeskiri“;
  2) Lihula Vallavolikogu 22.08.2003 määrus nr 20 „Kaevetööde ja heakorraeeskirjade kehtestamine Lihula vallas“;
  3) Varbla Vallavolikogu 17.06.2009 määrus nr 11 „Varbla valla heakorra eeskiri“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json