Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Saarde valla heakorrakonkursi juhend

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2019, 30

Saarde valla heakorrakonkursi juhend

Vastu võetud 15.05.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  Eesmärk ja korraldus

 (1) Heakorra- ja kaunimate kodude konkursi (edaspidi: Konkurss) eesmärgiks Saarde vallas on heakorrataseme tõstmine, kodukaunistamise tava propageerimine, valla üldilme parandamine ja maaelu väärtustamine.

 (2) Konkurss viiakse läbi üks kord aastas Saarde Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalitsus) korraldamisel.

 (3) Kandidaate võivad konkursile esitada üksikisikud, mittetulundusühingud, külaseltsid, asutused ja ettevõtted. Üks kinnistu võib sobivuse korral kandideerida erinevates kategooriates.

 (4) Kandidaadi kohta peavad olema esitatud vähemalt järgmised andmed:
 1) kinnistu nimi ja aadress;
 2) kinnistu omaniku nimi ja kontaktandmed.

 (5) Kandidaate võib vallavalitsusele esitada vallavalitsuse määratud tähtaja jooksul.

 (6) Hindamiseks moodustab vallavalitsus hindamiskomisjoni, kes külastab kõiki konkursile esitatud kinnistuid. Kinnistute külastamine hindamiseks toimub omanikuga kooskõlastatult.

 (7) Autasustatud kinnistu ei saa osaleda konkursil enne kahe aasta möödumist.

§ 2.  Hindamise alused

 (1) Konkurss toimub järgmistes kategooriates:
 1) eramud tiheasustuses;
 2) maakodud;
 3) kortermajad;
 4) sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid.

 (2) Hindamisel võetakse arvesse järgmisi kriteeriume:
 1) kinnistu üldine heakord ja kujundus;
 2) hoone(te) ja väikevormide sobivus ümbritsevasse keskkonda;
 3) haljastus, muru, lilled, ilupuud ja -põõsad, viljapuud, hekid ning nende hooldus;
 4) koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamine haljastuses;
 5) dekoratiivelemendid (skulptuurid, välikaminad, sepised, kiviaiad, lehtlad, aiamööbel, veesilmad);
 6) hoone(te) välisilme, lipumasti või lipu kinnituse olemasolu;
 7) piirded, väravad, viidad, sildid, välisvalgustus, prügikonteinerid;
 8) logo ja reklaam, parklad, kõnniteed, mängu- ja spordiväljakud;
 9) hinnatakse stiilsust, originaalsust ja leidlikkust.

§ 3.  Konkursi võitjate kinnitamine ja tunnustamine

 (1) Hindamiskomisjon vormistab ülevaatuse tulemused protokollina ja esitab vallavalitsusele kinnitamiseks.

 (2) Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta tunnustus välja andmata. Komisjonil on õigus teha vallavalitsusele ettepanekuid eriauhindade määramiseks.

 (3) Konkursi tulemused kinnitab vallavalitsus korraldusega.

 (4) Konkursi tulemused avalikustatakse valla ajalehes „Saarde Sõnumid“ ja valla veebilehel.

 (5) Konkursi iga kategooria võitjaid autasustatakse tänukirjaga ja vastavasisulise tunnustahvli või meenega.

 (6) Konkursi võitjate autasustamine toimub vallale olulise tähtpäeva tähistamisel.

 (7) Konkursi võitjad esitatakse maakondlikule ja/või üleriigilisele konkursile kinnistu omaniku nõusolekul.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Surju Vallavolikogu määrus 22. mai 2014.a määrus nr 9 „Surju valla heakorrakonkursi juhend“ (RT IV, 28.05.2014).

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json