HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Haljala valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2023, 1

Haljala valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 16.05.2023 nr 43
jõustumine 01.09.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 151 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega (edaspidi ka kord) reguleeritakse Haljala valla (edaspidi vald) eelarvest rahvastikuregistri andmetel Haljala vallas elavate 7-19-aastaste laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemist, taotluste läbivaatamist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

  (2) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse (edaspidi toetus) määramise eesmärgiks on süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ning mitmekesisuse parandamine vallas, et suurendada õppurite võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal ning vähendada õppurite arengut takistavaid kitsaskohti.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huviharidus on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmisi ja oskusi valitud huvialal. Huvihariduse õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis;
  2) huvitegevus on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmisi ja oskusi valitud huvialal;
  3) huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad (edaspidi teenusepakkujad) on kõik juriidilised isikud või riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris registreeritud asutused, kes võimaldavad valla noortel tegeleda erinevate huvialadega;
  4) muusikakool on huvikool, kus omandatakse muusikaalane huviharidus;
  5) õppurid on rahvastikuregistri andmetel Haljala vallas elavad 7-19-aastased lapsed ja noored, kes osalevad huvitegevuses või omandavad huviharidust;
  6) huvilaager on laager, mille tegevused ja korraldaja on seotud õppuri poolt harrastatava huvitegevusega või omandatava huviharidusega.

§ 3.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise liigid

  Käesoleva korra tähenduses on makstavad toetused järgmised:
  1) teenusepakkuja toetus – toetust makstakse teenusepakkujale töötasu ja vahendite soetamise kulude katmiseks;
  2) õppuritoetus – toetust makstakse huvikoolis õppivale ja/või huvitegevuses osalevale õppurile;
  3) transporditoetus – toetust makstakse huvikoolis õppiva ja/või huvitegevuses osaleva õppuri transpordikulude osaliseks katmiseks;
  4) huvilaagri toetus – toetust makstakse teenusepakkuja korraldatavas laagris osalevale õppurile, kui õppur on õppeaasta jooksul omandanud huviharidust või osalenud huvitegevuses sama teenusepakkuja juures.

2. peatükk Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise tingimused 

§ 4.   Teenusepakkuja toetus

  (1) Teenusepakkuja toetust saavad taotleda juriidilised isikud tingimusel, et tegevus on suunatud Haljala valla õppuritele ning huviharidust või huvitegevust pakutakse Haljala valla haldusterritooriumil 7-19-aastastele õppuritele.

  (2) Teenusepakkuja toetuse taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite järgi:
  1) kavandatavad tegevused on põhjendatud ja lähtuvad valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kitsaskohtadest ning taotlusvooru prioriteetidest;
  2) kavandatavad tegevused toetavad valla noorte huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning mitmekesistamist;
  3) kavandatavad tegevused on osalejatele võimalikult soodsad;
  4) kavandatavad tegevused kaasavad hariduslike erivajadustega noori;
  5) taotlejal on pädevus tegevuse elluviimiseks;
  6) taotletud toetuse suurus on optimaalne soovitud vahendite soetamiseks ning vahendid on seotud kavandatud tegevusega;
  7) kavandatavad tegevused on uuenduslikud ja/või analoogilisi tegevusi ei pakuta juba Haljala vallas piisavas mahus või ei ole sihtgrupile kättesaadavad.

  (3) Teenusepakkuja toetust on õigus mitte eraldada, kui:
  1) taotleja ei vasta käesolevas korras sätestatud tingimustele;
  2) taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;
  3) taotleja on taotlemisel esitanud teadlikult valeandmeid, mis mõjutavad toetuse andmise otsustamist;
  4) taotleja ei ole eelmiste aastate toetust kasutanud sihipäraselt või on jätnud esitamata aruande;
  5) taotletav tegevus ei ole kooskõlas huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskavaga;
  6) taotlejal on riiklike maksude võlg või tähtajaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlg;
  7) taotlejal on valla ees võlgnevusi;
  8) muudel põhjendatud juhtudel.

  (4) Info kavandatava tegevuse kohta peab olema kogu toetuse perioodil avalikult kättesaadav vähemalt Haljala valla kodulehel.

§ 5.   Õppuritoetus

  (1) Õppuritoetust saab taotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Haljala vallas elava 7-19-aastase õppuri seaduslik esindaja, kui õppuri ja vähemalt ühe tema seadusliku esindaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Haljala vallas ning õppur õpib üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.

  (2) Alates 18. eluaastast saab õppur ise taotleda õppuritoetust.

  (3) Õppuritoetust makstakse huvikoolis õppivale õppurile õppeaasta eest ja huvitegevuses osaleva õppurile üheksa kuu eest.

  (4) Õppuritoetust makstakse maksimaalselt ühes huvitegevuses osalemiseks või huvikoolis õppimiseks.

§ 6.   Transporditoetus

  (1) Transporditoetust saab taotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Haljala vallas elava 7-19-aastase õppuri seaduslik esindaja, kui õppuri ja vähemalt ühe tema seadusliku esindaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Haljala vallas ning õppur õpib üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.

  (2) Alates 18. eluaastast saab õppur ise taotleda transporditoetust.

  (3) Transporditoetust makstakse, kui huvitegevuse toimumise koht või huvikooli asukoht jääb õppuri elukohast vähemalt 15 kilomeetri kaugusele.

  (4) Transporditoetust makstakse juhul, kui huvihariduse ja huvitegevuse toimumise kohta ei ole võimalik saada maakonnasisese ühistranspordiga. Sellisel juhul kompenseeritakse sõidukulu huvihariduses või huvitegevuses osalemiseks kommertsliini sõidupiletite alusel. Kui huvihariduse ja huvitegevuse toimumise kohta ei ole võimalik saada ühistranspordiga, kompenseeritakse sõidukulud kuludokumendi alusel käesolevas korras sätestatud määras.

  (5) Transporditoetust makstakse maksimaalselt kuni üheksa kuu eest.

§ 7.   Huvilaagri toetus

  (1) Huvilaagri toetust saab taotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Haljala vallas elava 7-19-aastase õppuri seaduslik esindaja, kui õppuri ja vähemalt ühe tema seadusliku esindaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Haljala vallas ning õppur õpib üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.

  (2) Huvilaagri toetust makstakse ühes kalendriaastas ühe õppuri kohta maksimaalselt ühes huvilaagris osalemiseks.

§ 8.   Toetuste määrad

  (1) Teenusepakkuja toetuse määramisel arvestatakse pakutava huviala vajadust, valla palgataset, põhjendatud transpordi- ja muid kulusid, valla pakutavaid teisi toetusi ning vallale eraldatud riikliku huvihariduse ja huvitegevuse toetuse suurust ja vallaeelarves selleks ettenähtud vahendeid.

  (2) Õppuritoetuse maksimaalmäär on 70 protsenti õppemaksust või osalustasust, kuid mitte rohkem kui 250 eurot kuus ühe õppuri kohta.

  (3) Transporditoetust makstakse maksimaalselt 50 eurot kuus ühe õppuri kohta. Isikliku sõiduauto kasutamisel tekkinud sõidukulud kompenseeritakse 0,10 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui käesolevas lõikes sätestatud maksimaalses toetuse määras.

  (4) Huvilaagri toetuse maksimaalmäär on 35 protsenti huvilaagri maksumusest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot huvilaagri kohta.

3. peatükk Toetuse taotlemine ja määramine, järelevalve 

§ 9.   Toetuse taotlemine

  (1) Teenusepakkuja toetuse taotlemiseks esitab teenuse pakkuja 15. novembriks Haljala Vallavalitsusele (edaspidi ametiasutus) taotluse toetuse saamiseks.

  (2) Õppuritoetuse ja transporditoetuse taotlemiseks esitab 7-19-aastase õppuri seaduslik esindaja või alates 18. eluaastast õppur ise 15. oktoobriks või erandkorras 15. jaanuariks ametiasutusele taotluse toetuse saamiseks.

  (3) Huvilaagri toetuse taotlemiseks võib 7-19-aastase õppuri seaduslik esindaja või alates 18. eluaastast õppur ise esitada taotluse ametiasutusele jooksvalt kogu aasta vältel, kuid vähemalt kuu aega enne huvilaagri toimumist.

  (4) Toetuse taotlemine toimub läbi ametiasutuse toetuste ja taotluste esitamise e-keskkonna. Erandjuhtudel võib taotlust esitada e-posti teel või paberkandjal. Ametiasutus töötab toetuse taotlemiseks välja vastavasisulise vormi.

§ 10.   Toetuse määramine

  (1) Toetuse taotlusi menetleb ja toetusi määrab ametiasutuse spetsialist, kellele on ametijuhendiga toetuste menetlemise ülesanne pandud.

  (2) Taotluse menetlemiseks on aega 30 päeva arvates taotluse esitamise tähtaegadest.

  (3) Korra tingimustele vastava ja õigeaegselt esitatud taotluse puhul esitab spetsialist finantsteenistusele esildise toetuste väljamaksmiseks.

§ 11.   Erakorraline toetus vähekindlustatud perele

  (1) Erandjuhul pere sotsiaalmajanduslikust olukorrast lähtuvalt võib määrata toetuse § 8 toodud toetuse määradest suuremas ulatuses.

  (2) Erakorralist toetust on pere õigustatud saama, kui pere sissetulek peale eluasemekulude maha arvamist on võrdne või madalam kui käesoleval aastal kehtiv kahekordne toimetulekupiir.

  (3) Erakorralise toetuse taotlemisel esitab lapsevanem koos huvihariduse toetuse taotlusega dokumendid leibkonna kõigi liikmete sissetulekute ja eluasemekulude kohta.

  (4) Erakorralise toetuse määramise otsustab Haljala Vallavalitsus kui täitevorgan, lähtudes taotluses toodud põhjendustest, sotsiaalvaldkonna ja/või laste ja perede heaolu eest vastutava spetsialisti seisukohast ja ettepanekust.

§ 12.   Toetuse maksmine

  (1) Teenusepakkujale makstakse toetust igakuiselt arve alusel eelmise kuu eest lähtudes huviala õppurite arvust, kes on õppuritena märgitud ametiasutusele esitatud vastava huviala nimekirjas.

  (2) Õppurile makstakse toetust igakuiselt kulu tõendava dokumendi alusel või huvihariduse/huvitegevuse teenuseosutaja arve alusel eelmise kuu eest.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel toetuste maksmiseks tuleb õppuri seaduslikul esindajal või alates 18. eluaastast õppuril ise esitada ametiasutusele kulu tõendav dokument eelmise kuu kohta iga kuu 15. kuupäevaks. Kui kulu tõendavat dokumenti eelmise kuu kohta õigeaegselt ei esitata, ei kuulu toetus eelmise kuu eest väljamaksmisele.

§ 13.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Ametiasutusel on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist. Ametiasutusel on õigus küsida tagantjärele toetuse raames tehtud kulude dokumente toetatava perioodi jooksul ja kuni 30 päeva jooksul pärast toetusperioodi lõppu.

  (2) Toetuse taotleja on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist, edastama ametiasutusele info huvikoolis õppimise või huvitegevuses osalemise katkestamise kohta.

  (3) Ametiasutusel on õigus arvutada toetus ümber või nõuda see tagasi, kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid või huvikoolis õppimine või huvitegevuses osalemine on katkestatud toetuse perioodil.

  (4) Korra nõuete rikkumise korral on ametiasutusel õigus nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse määramisest.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavolikogu 18.12.2018 määrus nr 53 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“.

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2023.

Annes Naan
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json