KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2023, 10

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 17.05.2023 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Tartu valla haldusterritooriumil toimuva avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.

  (2) Määruse eesmärgiks on tagada inimeste ja elukeskkonna rahu ning ohutus, samuti vältida võimaliku ohu tekkimist.

  (3) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

  (4) Spordiürituste korraldamise ja pidamise täpsemad nõuded sätestab spordiseadus.

  (5) Ilutulestiku korraldamist ja/või pürotehnika kasutamist reguleerib lõhkematerjaliseadus, korrakaitseseadus ning käesolev määrus.

  (6) Avaliku ürituse tuleohutusnõudeid reguleerib tuleohutuse seadus.

  (7) Kõrgendatud turvariskiga avalikuks ürituseks loetakse:
  1) üritus, mille eeldatav osalejate arv on 500 ja rohkem;
  2) üritus, kus toimub alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine;
  3) üritus, mis toimub piiriveekogul ja/või siseveekogul;
  4) üritusel kasutatakse auditeerimiskohustusega seadmeid, ajutist ehitist (nt tribüün, teisaldatav lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutada võivat lisainventari;
  5) üritusel kasutatakse pürotehnilisi tooteid või lahtist tuld (välja arvatud lõkke tegemine);
  6) ürituse tõttu vajab liiklus ümber korraldamist.

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik koht – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (2) Avalik koosolek – inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust.

  (3) Avalik üritus – avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud meelelahutusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (4) Oht – olukord, kus ilmnenud asjaoludele antava objektiivse hinnangu põhjal võib pidada piisavalt tõenäoliseks, et lähitulevikus leiab aset korrarikkumine.

2. peatükk AVALIKU ÜRITUSE LOA TAOTLEMINE, LOA VÄLJASTAMINE, LOA ANDMISEST KEELDUMINE, LOA KEHTETUKS TUNNISTAMINE 

§ 3.   Ürituse korraldaja

  (1) Ürituse korraldaja (korraldaja) võib olla teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigiasutus. Korraldaja võib olla ka Tartu Vallavolikogu, Tartu Vallavalitsus (vallavalitsus) või vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Korraldaja määrab ürituse läbiviimise eest vastutavaks isikuks teovõimelise füüsilise isiku.

§ 4.   Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Tartu valla haldusterritooriumil tohib avalikku üritust korraldada loa alusel ja selles märgitud tingimusi arvestades.

  (2) Luba ei ole vaja taotleda sellise avaliku ürituse korraldamiseks, mis toimub piiratud territooriumil või ehitises (siseruumides), kui üritus vastab sellise territooriumi või ehitise kasutusotstarbele ja sellega ei kaasne kõrgendatud turvariski.

  (3) Luba ei taotleta üritusele, mille korraldab Tartu Vallavolikogu, vallavalitsus või vallavalitsuse allasutused. Ürituse läbiviimiseks on vaja küsida kooskõlastus asjaomaselt ametiasutuselt, kui kooskõlastamise nõue tuleneb seadusest või selle alusel antud õigusaktist.

  (4) Avaliku ürituse korraldamise loa saamiseks esitab korraldaja vallavalitsusele taotluse koos kõigi asjakohaste lisadokumentidega (kooskõlastused, skeemid, joonised, nimekirjad vms).

  (5) Taotluse soovitusliku vormi kinnitab vallavalitsus. Taotluse vorm on kättesaadav taotluse esitamisel läbi iseteeninduskeskkonna SPOKU ning paberkandjal vallavalitsuses.

  (6) Taotlus tuleb esitada vähemalt 30 päeva enne ürituse toimumist.

  (7) Korraldaja teavitab vallavalitsust käesoleva paragrahvi 2. lõike kohase ürituse toimumisest vähemalt 30 päeva enne ürituse läbiviimise päeva e-posti aadressile [email protected].

§ 5.   Avaliku ürituse korraldamise taotlus ja kooskõlastused

  (1) Taotluses märgitakse ürituse toimumise kohta järgmised andmed:
  1) ürituse korraldaja andmed (nimi, aadress, registri- või isikukood, e-posti aadress ja kontakttelefon; vastutava isiku nimi, isikukood, e-posti aadress ja kontakttelefon);
  2) ürituse andmed (nimetus, laad, toimumise koht, alguse kuupäev ja kellaaeg, lõpu kuupäev ja kellaaeg, lühikirjeldus, eeldatav osalejate arv, teave piletimüügi kohta, heli- ja/või valgustehnika kasutamine, paigaldatav lisainventar (kauplemisinventar, tribüün, lava vms), auditi kohustusega seadmete kasutamine, lõkke tegemine);
  3) jäätmehoolduse korraldamine (vastutaja nimi ja kontakttelefon; WC-teenuse vastutaja nimi ja kontakttelefon);
  4) hinnang turvariskide kohta; turvalisuse ja meditsiinilise abi tagamine (turvalisuse tagamise eest vastutaja nimi ja kontakttelefon; meditsiinilise abi tagamise eest vastutaja nimi ja kontakttelefon);
  5) ilutulestiku korraldamine (kasutatava pürotehnika kategooria, koht, kuupäev, kellaaeg; vastutaja nimi ja kontakttelefon; pädevustunnistusega pürotehniku nimi ja kontakttelefon);
  6) liikluskorraldus (liiklusvahendite parkimise eest vastutaja nimi ja kontakttelefon; suletava territooriumi/sõidutee nimi ning sulgemise algus- ja lõpuaeg; sõidukite parkimise ja liikluse korralduse skeem eraldi lehel, kus näidatakse ajutiste liikluskorraldusvahendite asukohad ja kasutusajad);
  7) kauplemine (müügikohtade arv, toitlustajate arv; müügiaja alguse ja lõpu aeg; alkohoolseid jooke müüvate/pakkuvate ettevõtjate arv);
  8) vajadusel kooskõlastused (kinnistu omanik, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Keskkonnaamet; Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, muu ametiasutus).

  (2) Loa taotlusele kirjutab alla korraldaja ning ürituse läbiviimise eest vastutav isik, kinnitades sellega esitatud andmete õigsust ja olemast teadlik avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuetest Tartu vallas ning kohustudes neid täitma.

  (3) Vallavalitsusel on õigus küsida ürituse korraldajalt selgitusi ja täiendavat teavet, mis on vajalik loa andmise otsustamiseks.

  (4) Avalik üritus kooskõlastatakse selle kinnistu omanikuga, kelle kinnistule üritus planeeritakse. Kooskõlastust taotleb korraldaja.

  (5) Avalik üritus kooskõlastatakse Keskkonnaametiga juhul, kui üritus korraldatakse kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ning kooskõlastuse vajadus on ette nähtud õigusaktis. Kooskõlastust taotleb kinnistu omanik või tema volituse alusel korraldaja.

  (6) Kõrgendatud turvariskiga üritus tuleb kooskõlastada Päästeametiga. Kooskõlastust taotleb korraldaja.

  (7) Ürituse korraldajal tuleb üritus kooskõlastada Politsei- ja Piirivalveametiga järgmistel juhtudel:
  1) üritusel toimub alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine;
  2) ürituse tõttu vajab liiklus ümber korraldamist;
  3) üritus lõpeb hiljem kui kell 22.00, puhkepäevale eelneval ööl kell 00.00;
  4) üritus on suunatud alaealistele;
  5) ürituse toimumispaika koguneb oluliselt rohkem inimesi kui igapäevaselt;
  6) mitu üritust toimuvad samal ajal ja lähestikku;
  7) üritus toimub mitme omavalitsuse territooriumil;
  8) üritus on seotud riikliku või rahvusliku sümbolväärtusega.

  (8) Vallavalitsus teavitab avaliku ürituse loa andmisest Politsei- ja Piirivalveametit ning ürituse kooskõlastanud ametiasutust. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit teavitatakse loa andmises siis, kui üritusel kasutatakse auditi kohustusega seadet.

§ 6.   Väikeüritus

  (1) Avalik üritus loetakse väikeürituseks, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) eeldatav osalejate arv on alla 300;
  2) puudub vajadus liikluse ümber korraldamiseks;
  3) üritus lõpeb hiljemalt kell 22.00, puhkepäevale eelneval ööl kell 00.00;
  4) üritusel müüdav või pakutav alkohol on vähese etanoolisisaldusega (kuni 6 (kaasa arvatud) mahuprotsenti);
  5) üritusel osalejate eeldatav ring on valdavalt antud asustusüksuse elanikud või asustusüksusega seotud isikud;
  6) puuduvad muud määruse §-s 1 lg 7 ja §-s 5 lg 7 sätestatud asjaolud.

  (2) Teade väikeürituse korraldamise kohta tuleb vallavalitsusele esitada mitte vähem kui 14 päeva enne ürituse toimumist.

  (3) Teate soovitusliku vormi kinnitab vallavalitsus. Teate vorm on kättesaadav teate esitamisel läbi iseteeninduskeskkonna SPOKU ning paberkandjal vallavalitsuses.

  (4) Väikeürituse korraldamisele ei rakendata määruse §-s 5 lg 6 ja lg 7 sätestatud kooskõlastuste nõudeid.

  (5) Teate registreerimine vallavalitsuses loetakse ürituse korraldamisega nõustumiseks.

  (6) Teate registreerimise käigus võib vallavalitsus esitada ürituse korraldajale täpsustavaid küsimusi ning teha ettepanekuid seoses korraldatava üritusega.

  (7) Teate esitamisel vähem kui 14 päeva enne ürituse toimumist võidakse jätta teade registreerimata, kui teate läbivaatamine nimetatud aja jooksul ei ole võimalik.

§ 7.   Avaliku ürituse loa taotluse menetlemine ja loa andmine

  (1) Loa taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik või töötaja, kes vajadusel küsib korraldajalt täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi.

  (2) Kui taotluses või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi, määrab taotluse läbivaataja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, võetakse taotlus menetlusse. Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat.

  (3) Kui loa taotlus ei ole esitatud õigeks ajaks, jäetakse taotlus üldjuhul läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat. Taotluse esitamisel hiljem kui 30 päeva enne ürituse toimumist võib loa välja anda, kui see on võimalik.

  (4) Vallavalitsusel on õigus avaliku ürituse korraldamise lubamisel:
  1) näha ette avaliku korra, liikluse ja osavõtjate turvalisuse tagamiseks põhjendatud lisatingimusi;
  2) muuta või teha ettepanek avaliku ürituse koha, marsruudi või aja muutmiseks;
  3) kohustada avaliku ürituse korraldajat valla haljasalal või muul avalikul territooriumil toimuva avaliku ürituse korral korraldama territooriumi korrastustööd ja/või haljastuse taastamise.

  (5) Loa andmine vormistatakse vallavalitsuse korraldusena.

  (6) Korralduses märgitakse:
  1) avaliku ürituse nimetus;
  2) andmed korraldaja kohta (nimi, isiku- või registrikood, aadress, kontakttelefon);
  3) andmed ürituse läbiviimise eest vastutava isiku kohta (nimi, isikukood, kontakttelefon);
  4) ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  5) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaajad;
  6) ilutulestiku korraldamise ja/või pürotehnika kasutamise õigus ja tingimused;
  7) muud lisatingimused ürituse korraldamiseks.

  (7) Vallavalitsus teavitab korraldajat loa andmisest või andmata jätmisest taotlusel märgitud e-posti aadressile kahe tööpäeva jooksul alates loa andmise või loa andmata jätmise otsuse tegemisest.

  (8) Vallavalitsus teavitab viivitamata politseiasutust ja ürituse kooskõlastanud ametiasutust loa andmisest asutuse e-posti aadressile, kuid mitte hiljem, kui kahe tööpäeva jooksul alates loa andmise otsuse tegemisest.

§ 8.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Ürituse loa andmisest võib keelduda, kui:
  1) kinnistu omanik, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet või muu ametiasutus, kelle kooskõlastus ürituse korraldamiseks on vajalik, ei kooskõlasta esitatud taotlust;
  2) samal ajal ja samas kohas on varem lubatud mõne teise ürituse korraldamine;
  3) korraldaja on esitanud valeandmeid;
  4) üritus on vastuolus kõlblusnormidega;
  5) korraldaja on jätnud täitmata eelmis(t)e üritus(t)e korraldamisel õigusaktidest või avaliku ürituse korraldamise loast tulenevad nõuded või jätnud hüvitamata üritusega Tartu vallale tekitatud varalise kahju või on korraldanud avaliku ürituse ilma loata;
  6) muudel põhjendatud juhtudel.

  (2) Loa andmata jätmisest ja selle põhjustest teavitab vallavalitsus korraldajat ning loa taotluse kooskõlastanud ametiasutust.

§ 9.   Loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Ürituse läbiviimiseks antud loa võib tunnistada kehtetuks, kui:
  1) korraldaja on esitanud taotluse avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamiseks;
  2) korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha;
  4) korraldaja ei ole täitnud käesolevat korda ja/või vallavalitsuse poolt ürituse korraldamiseks antud ettekirjutusi.

  (2) Avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamisest teavitab vallavalitsus korraldajat ning loa taotluse kooskõlastanud ametiasutust.

3. peatükk AVALIKU ÜRITUSE PIDAMISE NÕUDED, AVALIKU ÜRITUSE LÄBIVIIMISE PEATAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 10.   Nõuded avalikule üritusele

  (1) Veekogudel toimuvate ürituste korraldamisel tuleb kaasata väljaõppe saanud vetelpääste.

  (2) Lastele ja noortele (vanus alla 18 aastat) suunatud üritustel on alkohoolsete jookide esitlus ja alkohoolsete jookide müük ning tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote müük keelatud.

  (3) Üritusel peab olema tagatud piisav kogus ja piisava tühjendussagedusega prügikastide olemasolu. Igas kogumiskohas tuleb liigiti koguda vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid.

  (4) Pärast ürituse lõppu on korraldaja kohustatud territooriumi koristama hiljemalt üritusele järgneva päeva hommikul kella 9-ks või ürituse korraldamise loal märgitud ajaks.

  (5) Avalikul üritusel on keelatud tarbida jooke klaastaaras.

  (6) Isik, kes müüb kaupa või teenust avalikul üritusel, peab:
  1) tundma oma müüdavat kaupa või teenust;
  2) järgima kauba või teenuse müügiks kehtestatud nõudeid;
  3) kandma nähtaval kohal nimesilti oma nimega.

§ 11.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  Ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) tagama ürituse korraldamise vastavalt avaliku ürituse korraldamise loal toodud tingimustel;
  2) tagama, et ürituse läbiviimise eest vastutav isik on ürituse ajal ja kohas kättesaadav;
  3) tagama ürituse rahumeelse toimimise;
  4) tagama tuleohutuse ja järgima tuleohutusnõudeid;
  5) tagama üritusest osavõtjate ohutuse, vajadusel märgistama ja piirama ohtlikud kohad;
  6) tagama, et avaliku ürituse korraldamisel ja pidamisel kasutatavad esemed ja inventar (tribüün, lava, telk, atraktsioon, konstruktsioon jms) on inimesele, varale ja keskkonnale ohutud;
  7) täitma ürituse toimumise ajal politsei ning meditsiini- ja päästeametnike korraldusi;
  8) korraldama oma kulul ürituse toimumise ajal toimumiskohas ja selle lähipiirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
  9) tagama parkimise korraldamisel ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu;
  10) tagama, et alates 01.01.2024 serveeritakse toitu ja jooki üksnes korduskasutatavates nõudes ning kasutatakse üksnes korduskasutatavaid söögiriistu. Kuni 31.12.2023 on lubatud kasutada ka ühekordseid nõusid ja söögiriistu, mille valmistamiseks ei ole kasutud plasti, sh biolagunevat või biopõhist plasti;
  11) tagama üritusel osalejatele joogivee kättesaadavuse.

§ 12.   Avaliku ürituse peatamine, lõpetamine ja tekitatud kahju hüvitamine

  (1) Korrarikkumise ohu korral peab korraldaja avaliku ürituse peatama.

  (2) Ürituse peatamise tinginud asjaolude kõrvaldamise või äralangemise järel võib avalik üritus jätkuda.

  (3) Kui ei ole võimalik kõrvaldada ohtu, millega kaasnes avaliku ürituse peatamine, on korraldaja kohustatud ürituse lõpetama.

  (4) Üritusega Tartu vallale ürituse toimumise kohas tekitatud materiaalse kahju hüvitab ürituse korraldaja.

§ 13.   Järelevalve

  Järelevalvet asjakohastes õigusaktides, käesolevas määruses ja avaliku ürituse korraldamise loas toodud tingimuste täitmise üle teostavad vallavalitsuse ametnikud, kellele see on ametijuhendiga ülesandeks pandud ning riigiasutused vastavalt oma pädevusele.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Laeva Vallavolikogu 25.05.2010 määrus nr 13 „Avalike ürituste korraldamise kord Laeva vallas“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Vahur Poolak
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json