Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Tamsalu valla Raamatukogude kasutamise eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tamsalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.07.2012, 15

Tamsalu valla Raamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 20.06.2007 nr 16

Määrus on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja lõike 3 punkti 2 ning Tamsalu Vallavolikogu 23.novembri 2005. a määruse nr 1 “Tamsalu valla põhimääruse kehtestamine” § 5 lõike 2 ning rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel ning juhindudes kultuuriministri 12. juuni 2004. a määrusest nr 9 «Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend» § 12 lõikest 1, kultuuriministri 1. märtsi 1999. a määrusest nr 7 «Raamatukogudevahelise laenutamise juhend» ja Tamsalu Vallavolikogu 26. aprilli 2006. a määruse nr 23 «Tamsalu Raamatukogu põhimääruse kinnitamine» § 9 lõikest 1, Tamsalu Vallavolikogu 27. septembri 2006. a määrusest nr 35 «Assamalla Rahvaraamatukogu põhimääruse kinnitamine» § 8 lõikest 1 ja määrusest nr 36 «Vajangu Rahvaraamatukogu põhimääruse kinnitamine» § 8 lõikest 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tamsalu Raamatukogu, Vajangu Rahvaraamatukogu ja Assamalla Rahvaraamatukogu (edaspidi: raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

2. peatükk RAAMATUKOGU TEENINDUSE KORRALDUSE PÕHIMÕTTED JA TEENUSED 

§ 2.  Raamatukogu teeninduse korralduse põhimõtted

 (1) Raamatukogu on üldkasutatav raamatukogu.

 (2) Raamatukogu teeninduspiirkond on Tamsalu vald.

 (3) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab Tamsalu Vallavalitsus raamatukogu juhataja ettepanekul. Raamatukogu lahtiolekuajad kooskõlastatakse enne kehtestamist raamatukogu nõukoguga.

§ 3.  Raamatukogu teenused

 (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Põhiteenuseid osutab raamatukogu tasuta.

 (2) Raamatukogu eriteenused (koopiate ja väljatrükkide tegemine, andmekandjale informatsiooni salvestamine jm) võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste nimekirja ja hinnad kooskõlastab raamatukogu juhataja raamatukogu nõukoguga ning teenused ja nende hinnad kehtestab Tamsalu Vallavalitsus. Tasuliste teenuste nimekiri ja hinnad peavad olema raamatukogus välja pandud lugejatele nähtaval kohal.

 (3) Avalik internetipunkt on kasutamiseks avatud raamatukogu lahtioleku aegadel. Internetipunkti kasutamise täpsemad tingimused kehtestab raamatukogu juhataja ja need on avalikustatud internetipunktis.

 (4) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, v.a lugeja, kellelt on rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõike 3 alusel võetud ära raamatukogu kasutamise õigus.

§ 4.  Teavikute kohalkasutus

 (1) Teavikute kohalkasutus on nende kasutamine raamatukogu ruumides.

 (2) Avariiulitel olevaid teavikuid võib kasutada raamatukoguhoidja vahenduseta. Lugemistubades asuvaid teavikuid koju ei laenutata, samuti üldjuhul ei laenutata koju jooksval nädalal saabunud ajalehti ja jooksval kuul saabunud ajakirju.

§ 5.  Teavikute kojulaenutus

 (1) Teaviku kojulaenutus on raamatukogu teaviku kasutamine väljaspool raamatukogu ruume.

 (2) Koju saab lugeja teavikuid laenutada vaid enda nimele lugejapileti või isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kojulaenutus registreeritakse laenutuste andmebaasis või lugejakaardil. Kuni 7-aastased lapsed saavad teavikuid laenutada ainult koos vanema või eestkostjaga.

 (3) Lugeja võib koju laenata kuni 10 raamatut korraga ja perioodikat vastavalt soovile.

 (4) Kojulaenutusele antud teaviku tagastamiseks määratakse tagastustähtaeg. Lugejat teavitatakse tagastamise aja viimasest kuupäevast (tagastamise tähtpäevast).

 (5) Teaviku tagastustähtaeg on kuni 21 kalendripäeva. Vajadusel ning laenutaja ja raamatukogu töötajaga kokkuleppel võib kehtestada lühema laenutustähtaja.

 (6) Lugeja taotlusel ja juhul, kui teavikut ei ole soovinud laenutada teised lugejad, võib teaviku tagastamiseks määrata uue tähtaja. Uut tagastustähtaega võib taotleda korduvalt. Tagastustähtaja pikendamist võib lugeja taotleda pöördudes vahetult raamatukogu töötaja poole või ka telefoni ja elektronposti teel.

 (7) Juhul kui vajalik teavik on kojulaenutuses, on lugejal võimalus registreeruda tellimisjärjekorda. Tellimisjärjekorda peab raamatukogu töötaja. Teaviku tagastamisest teavitatakse registreerunud lugejat temaga kokkulepitud viisil.

 (8) Raamatukogus puuduvaid teavikuid saab tellida raamatukogudevahelise (RVL) laenutuse teel teistest raamatukogudest. Teavikute tellimise kulu tasub lugeja.

 (9) Tagastamise tähtpäevaks mitte tagastatud teavikute kohta saadetakse lugejale meeldetuletus või helistatakse hiljemalt 1 kuu jooksul alates tagastamise tähtpäevast.

 (10) Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikuid tagastamise tähtpäevaks, võtab raamatukogu viivist iga hilinetud päeva kohta. Viivise suuruse kehtestab Tamsalu Vallavalitsus, kuid mitte rohkem kui ühe krooni iga hilinetud päeva kohta. Viivis tasutakse teaviku tagastamisel sularahas raamatukogu töötajale. Lugeja annab viivise maksmise kohta allkirja vastavasse registrisse. Viivise tasumise kohta väljastatakse kviitung.

 (11) Viivise tasumiseni võlglasele teavikuid ei laenutata.

 (12) Iga kuu viiel esimesel päeval ja iga kalendriaasta jaanuaris tagastatud teavikute eest viivist ei võeta.

 (13) Lugejale, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimeline raamatukogu külastama, osutab raamatukogu koostöös Tamsalu Vallavalitsuse kui ametiasutuse sotsiaalosakonnaga teaviku tasuta kojulaenutusteenust.

§ 6.  Elektroonilised teenused

 (1) Elektroonilised raamatukoguteenused on teenused, mida raamatukogu osutab kohaliku serveri põhjal või mis on kättesaadavad andmesidevõrgu kaudu.

 (2) Raamatukogu osutab järgmisi elektroonilisi teenuseid: tagastamistähtaja pikendamine, info andmine lugejat huvitava teaviku olemasolu kohta, infopäringutele vastamine.

 (3) Raamatukogu võimaldab lugejale juurdepääsu avalikustatud teabele ning avalikele andmebaasidele andmesidevõrgu kaudu. Kui avalikustatud teabele juurdepääsu soovivaid lugejaid on rohkem kui raamatukogu jõuab teenindada, korraldab raamatukogu soovijate eelregistreerimise kuupäevaliselt ja kellaajaliselt arvuti kasutamise aja registreerimisega vastavas registris.

 (4) Raamatukogu töötaja on kohustatud abistama lugejaid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamisel.

§ 7.  Teatme- ja teabeteenindus

 (1) Raamatukogu osutab lugejale teatme- ja teabeteenindust, vastates infopäringutele raamatukogu enda ja teiste asutuste andmebaaside põhjal.

 (2) Lugeja esitab päringu suuliselt (ka telefoni teel) või kirjalikult (ka elektronposti teel). Vastus antakse lugejale sobivas vormis kas kirjalikult või suuliselt.

§ 8.  Raamatukogudevaheline laenutus

 (1) Raamatukogudevaheline laenutus toimub kultuuriministri määrusega kehtestatud raamatukogude vahelise laenutuse juhendi alusel.

 (2) Raamatukogu kogudes puuduvaid teavikuid või teavikute koopiaid saab lugeja tellida raamatukogu vahendusel.

 (3) Lugeja tasub teaviku tagastamise postikulud teaviku tellinud raamatukogule sularahas vastavalt postikulu dokumentidele, saades vastu kviitungi.

3. peatükk LUGEJAKS REGISTREERIMINE, LUGEJATE ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS 

§ 9.  Lugejaks registreerimine

 (1) Määruse mõistes on lugeja raamatukogu registreeritud kasutaja.

 (2) Alaealist esindab registreerimistoimingutes ja lugeja õiguste ning kohustuste täitmisel tema seaduslik esindaja (vanem või eestkostja).

 (3) Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel üks kord raamatukogu lugejate andmebaasis. Andmebaasis või lugeja registreerimiskaardil on järgmised lugejaandmed:
 1) nimi;
 2) elukoht (postiaadress);
 3) telefon;
 4) elektronposti aadress;
 5) lugejarühm;
 6) isikukood.

 (4) Lugeja saab lugejaks registreerimisel lugejapileti. Lugejapilet on nimeline ja raamatukogu külastades peab lugejapilet alati kaasas olema.

 (5) Lugeja teatab esimesel võimalusel oma isikuandmete või elukoha muutmisest ning lugejapileti kaotamisest.

 (6) Registreerimisel tutvustatakse lugejale raamatukogu kasutamise eeskirja. Eeskirja tundmise kohta annab lugeja allkirja lugejakaardile.

 (7) Iga kalendriaasta algul kontrollitakse ja parandatakse andmebaasis lugejate andmed ning lugeja registreeritakse ümber. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgnevuse likvideerimist.

§ 10.  Lugeja õigused

 (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

 (2) Lugejal on õigus taotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teisest raamatukogust.

 (3) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 11.  Lugeja kohustused

 (1) Lugeja esitab raamatukogust laenutamisel lugejapileti või isikut tõendava dokumendi. Lugejapiletit ei tohi anda teistele isikutele. Lugejapileti kaotamise korral peab lugeja teavitama raamatukogu. Uus lugejapilet väljastatakse tasulisena vastavalt pileti maksumusele.

 (2) Lugeja on kohustatud raamatukogu teavitama lugejate andmebaasi märgitud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed.

 (3) Lugeja peab hoidma teavikuid nende säilimiseks vajaliku hoolega. Teavikutesse ei tohi kirjutada. Teavikuid ei tohi lõhkuda ega määrida. Lugeja kohustub teaviku tagastama olukorras, millises ta teaviku laenutas. Teaviku kahjustamisest on lugeja kohustatud teavitama raamatukogu töötajat.

 (4) Lugeja peab teaviku tagastama tagastamise tähtpäevaks.

 (5) Raamatukogus peab lugeja säilitama korda ja vaikust, lülitama mobiiltelefonid vaiksele režiimile ja kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara.

 (6) Lugeja on kohustatud tasuma õigusaktidega sätestatud kahju- ja viivisetasu.

 (7) Lugeja on kohustatud tutvuma raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning seda täitma.

§ 12.  Lugeja vastutus

 (1) Kui lugeja ei tagasta teavikut tagastamise tähtpäevaks, peab lugeja maksma viivist määruse § 5 lõikes 8 sätestatud korras.

 (2) Tagastamata või rikutud teaviku peab lugeja asendama sama teavikuga või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses ulatuses. Hinna määrab raamatukogu juhataja vastava kirjaliku otsusega. Sularahas tasumise korral saab lugeja raamatukogu töötajalt vastu kviitungi.

 (3) Lugejalt, kes ei ole määratud tähtajaks täitnud teaviku rikkumise või tagastamata jätmise hüvitamise kohustust või kes korduvalt on rikkunud raamatukogu sisekorda, võib võtta raamatukogust teavikute laenamise õiguse ära kuni üheks aastaks. Otsuse teavikute laenamise õiguse äravõtmiseks teeb raamatukogu juhataja ja vormistab otsuse kirjalikult ning teeb märke lugejakaardile või lugejate andmebaasis.

4. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.  Raamatukogu kasutamise eeskirja muutmine ja kehtetuks tunnistamine

 (1) Raamatukogu kasutamise eeskirja muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Tamsalu Vallavolikogu.

 (2) Eeskirja muutmiseks teeb ettepaneku raamatukogu juhataja, kes kooskõlastab muudatuse raamatukogu nõukoguga. Vastava eelnõu töötab välja raamatukogu juhataja. Eelnõu peab enne kinnitamist heaks kiitma ka Tamsalu Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon.

§ 14.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. juulist 2007. a.

Andrus Freienthal
Volikogu esimees