Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Kolga-Jaani valla raietööde eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Kolga-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.07.2013, 3

Kolga-Jaani valla raietööde eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 25.05.2007 nr 40
jõustumine 01.06.2007

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse paragrahvi 45 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Raietööde eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab puude raieks loa taotlemise, andmise, vormistamise ning väljastamise tingimused Kolga-Jaani vallas tiheasustusega aladel, Meleski, Kaavere ja Lalsi külade keskustes (Lisa 4-6) ning kalmistutel.

  (2) Käesolev eeskiri on kohustuslik kõikidele juriidilistele isikutele ning füüsilistest isikutest maaomanikele ja maakasutajatele.

  (3) Eeskiri ei reguleeri kasvava metsa (metsaseaduse tähenduses), viljapuude ning mahalangenud puude raiumist.

§ 2.   Puude raieloa taotlemise tingimused

  (1) Käesoleva eeskirja kohaselt toimub igasugune puude raie paragrahv 1 lõikes 1 nimetatud piirkondades Kolga-Jaani Vallavalitsuse poolt väljastatud raieloa alusel.

  (2) Raieluba puu mahavõtmiseks saab taotleda:
  1) kui puu on haige, kiratsev, murdumisohtlik;
  2) kui puu kasvab hoonele lähemal kui 3 meetrit ning kahjustab silmaga nähtavalt hoone vundamendikonstruktsioone;
  3) muudel põhjendatud juhtudel.

  (3) Puude raieluba tuleb taotleda, kui puu läbimõõt 1,3 m kõrguselt maapinnast on vähemalt 12 cm ning puul on selgelt nähtav tüvi ja võra.

  (4) Puude raieluba ei ole vaja taotleda juhul kui:
  1) tegemist on viljapuuga;
  2) kehtestatud detailplaneeringus on märgitud raiutavad puud;
  3) puult eemaldatakse kuivanud oksi;
  4) puu(d) on kuivanud, murdunud või on vajalik operatiivselt eemaldada ohtlikkuse või liikluse takistamise tõttu.

§ 3.   Puude raieloa taotlus

  Enne raie läbiviimist esitab kinnistu omanik Kolga-Jaani Vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 1), millel on vähemalt järgmised andmed:
  1) andmed taotleja kohta (nimi, isikukood, postiaadress, firma nimi ja registreerimise number, esindaja volitus, kontakttelefon jms);
  2) raiekoha, kinnistu või krundi aadress;
  3) katastritunnus;
  4) puuliik, puude arv ning põhjendus puu(de) raiumiseks;
  5) taotleja nimi, allkiri ja kuupäev;
  6) raiekoha plaan.

§ 4.   Puude raieloa taotluse esitaja

  (1) Kinnistu või erastatava maa korral esitab puude raieloa taotluse maaomanik või maa erastaja või tema volitatud esindaja.

  (2) Munitsipaalmaa ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa korral esitab puude raieloa taotluse maad haldav isik või asutus, heakorratöid tegev isik või asutus, asjast huvitatud isik või asutus.

§ 5.   Puude raieloa menetlemine

  Kolga-Jaani Vallavalitsuse poolt määratud ametiisik teostab järgnevad toimingud:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  2) puude raieloa andmise korral märgistab vajadusel puu(d) looduses;
  3) vormistab puude raieloa vastavalt kehtestatud vormile kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ning originaaleksemplar jääb vallavalitsusele;
  4) vajadusel kooskõlastab raieloa Viljandimaa Keskkonnateenistusega ja Muinsuskaitseametiga, kui teostatavate tööde asukoht on maastiku- või looduskaitsealal, erikaitserežiimi piirkonnas või tegu on kaitsealuse üksikobjektiga.

§ 6.   Puude raieluba ja selle väljastamine

  (1) Kolga-Jaani Vallavolikogu kehtestab puude raieloa vormi (lisa nr 2), kuhu märgitakse vähemalt järgmised andmed:
  1) raieloa number;
  2) andmed taotleja kohta (nimi, isikukood, postiaadress, juriidilise isiku nimi ja registreerimise number, esindaja volitus, kontakttelefon jms);
  3) taotletava raieala, kinnistu või krundi aadress;
  4) puuliik, puude arv ning põhjendus puu(de) raiumiseks;
  5) puude raieloa kehtivuse aeg;
  6) puude raieloa väljastaja nimi, allkiri ja kuupäev.

  (2) Vallavalitsuse poolt määratud ametiisik otsustab raieloa andmise või keeldumise hiljemalt ühe kuu jooksul taotluse registreerimisest, keeldumise korral teatab sellest loa taotlejale kirjalikult. Otsuse tegemisse võib vajadusel kaasata teisi vallavalitsuse töötajaid ning Viljandimaa Keskkonnateenistuse piirkondlikku metsandusspetsialisti.

  (3) Raieluba kehtib maksimaalselt üks aasta. Kui objektiivsetel põhjustel ei jõutud töid lõpetada, on võimalik raieloa kehtivusaega pikendada.

  (4) Kiirkorras antakse raieluba välja avariide või tormikahjustuste likvideerimiseks.

  (5) Vallavalitsuse poolt määratud ametiisikul on õigus raieloa andmisest keelduda kui:
  1) taotluse puu raiumiseks on esitanud isik, kellel käesoleva eeskirja § 4 alusel puudub selleks õigus;
  2) taotluse esitaja ei ole esitanud nõutud dokumente;
  3) kui esitaja ei ole puu raiumise vajadust põhjendanud, põhjendused osutuvad ebapiisavateks või vääradeks;
  4) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga.

§ 7.   Vastutus raietööde teostamisel

  (1) Raietööde tehniliselt õige teostamise, raie ohutuse ja raiekoha tähtajaks puhastamise eest vastutab raieloa saaja.

  (2) Puude ebaseadusliku ja omavolilise raie eest vastutab raie teostaja Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud korras.

§ 8.   Haljastuse taastamine

  (1) Vallavalitsusel on õigus raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendusistutust. Puu asendusistutuse korral nõuab vastav ametnik taotlejalt garantiikirja (lisa 3), milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid istutuskoht asendiplaanil. Garantiikiri vormistatakse koos raieloaga.

  (2) Kui vallavalitsus ei otsusta teisiti, tehakse võimaluse korral asendusistutus endises asukohas või selle läheduses arvestades naabrusõigusi.

  (3) Asendusistutuse kohustuse saaja tagab kõigile raieloas nõutud asendatud puudele vajalikud kasvutingimused.

  (4) Kui asendatud puu hävib 2 (kahe) aasta jooksul istutuse fikseerimisest vallavalitsuse ametniku poolt, on vallavalitsusel õigus nõuda samaväärsete asenduspuude istutamist.

§ 9.   Lõppsätted

  Määrus jõustub 1.juunil 2007.a.

Mati Toomsalu
Volikogu esimees

Lisa 1 Taotlus mittemetsamaal kasvavate puude raieks Kolga-Jaani vallas

Lisa 2 Raieluba

Lisa 3 Asendusistutuse garantiikiri

/otsingu_soovitused.json