Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu esimehele, volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord

Volikogu esimehele, volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Vastseliina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 24.07.2013, 8

Volikogu esimehele, volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord

Vastu võetud 21.12.2009 nr 27
jõustumine 24.12.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.12.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22, Vastseliina vallavolikogu 30.11.2005.a määruse nr 1-1/36 „Vastseliina valla põhimääruse” punktide 22.1.21 ja 22.1.22 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib vallavolikogu esimehele, vallavolikogu liikmetele ja volikogu alatiste komisjonide liikmetele volikogu tööst osavõtu eest hüvituse (kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse mõistes) ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suurust ja maksmist.

  (2) Alatise komisjoni tööst osavõtul hüvituse määramisel on vallavolikogu liikmega võrdsustatud need komisjoni liikmed, kes ei ole vallavolikogu liikmed.

§ 2.   Hüvituse suurus

  (1) Vallavolikogu esimehele makstakse vallavolikogu tööst osavõtu ja vallavolikogu esimehe kohustuste täitmise eest hüvitust iga kuuliselt 33 % vallavanema kuupalga määrast.

  (2) Vallavolikogu liikmele (v.a volikogu esimees) makstakse hüvitust 12,78 eurot volikogu istungist osavõtmise eest.
[ - jõust. 01.01.2011]

  (3) Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele (või tema äraolekul aseesimehele) makstakse hüvitust 9,59 eurot komisjoni koosoleku kohta, selle ettevalmistamise ja läbiviimise eest.
[ - jõust. 01.01.2011]

  (4) Vallavolikogu alatise komisjoni liikmele (v.a vallavolikogu esimees ja komisjonide esimehed) makstakse hüvitust 6,39 eurot komisjoni koosolekust osavõtmise eest.
[ - jõust. 01.01.2011]

  (5) Vallavolikogu alatise komisjoni koosoleku protokollimise eest makstakse 6,39 eurot protokolli kohta.
[ - jõust. 01.01.2011]

  (6) Vallavolikogu istungi ettevalmistamise ja protokollimise ning materjalide vormistamise eest makstakse vallasekretärile täiendavat tasu 57,52 eurot volikogu istungi kohta.
[ - jõust. 01.01.2011]

§ 3.   Sõiduauto kasutamise hüvitis

  (1) Isiklikus omandis oleva, kasutus-või kapitalirendile võetud sõiduauto kasutamise kulud seoses vallavolikogu ülesannete täitmisega (v.a istungil osalemisega seotud kulud) hüvitatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 14.07.2006.a määrusega nr 164 kinnitatud “Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise korrale”

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulude hüvitamiseks esitab volikogu liige kirjaliku avalduse volikogu esimehele. Avalduses peab olema näidatud hüvitist saava isiku ees- ja perekonnanimi, sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed sõidu eesmärk, sõidu aeg, läbitud kilometraaž.

§ 4.   Lähetuskulude hüvitamine

  Volikogu tööga seotud lähetuste korral hüvitatakse vallavolikogu liikmetele lähetuskulud vastavalt Vabariigi Valitsuse 25.06.2009.a määrusega nr 110 kinnitatud “Töölähetuse kulude hüvitise maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimustele ja korrale”.

§ 5.   Hüvituse ja hüvitise väljasmaksmine

  (1) Hüvituse saamise aluseks on käesoleva määruse paragrahvis 1 nimetatud isikute osavõtt vallavolikogu või alatiste komisjonide tööst.

  (2) Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele ja liikmetele makstakse hüvitust reaalselt läbiviidud komisjoni koosoleku eest, kui koosoleku protokoll on nõuetekohaselt vormistatud ja esitatud volikogu esimehele.

  (3) Vallavolikogu istungitest ja komisjonidest osavõtu üle peab arvestust volikogu esimees.

  (4) Sõiduauto kasutamise ja lähetuskulude hüvitis makstakse välja valla eelarves selleks ettenähtud rahalistest vahenditest.

  (5) Vallavalitsuse raamatupidamine maksab volikogu esimehele hüvitust igakuuliselt, teistel juhtudel kord poolaastas volikogu esimehe käskkirja alusel, mis edastatakse finantsjuhile.

  (6) Käesoleva määruse paragrahvides 3 ja 4 nimetatud hüvitis ja vallasekretäri täiendav tasu makstakse välja vastavalt volikogu esimehe käskkirjale, mis edastatakse finantsjuhile.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist, rakendatakse 01. jaanuarist 2010. a.

/otsingu_soovitused.json