Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vändra alevi 2015. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Vändra alevi 2015. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 24.07.2015, 2

Vändra alevi 2015. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 20.07.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lg 1 - 3, Vändra Alevivolikogu 21.09.2006. a määrusega nr 19 kehtestatud Vändra alevi põhimääruse § 51 lg 5, lg 6 ja alevivalitsuse ettepanekute alusel.

§ 1.  Lisaeelarve vastuvõtmine

 (1)


Võtta vastu Vändra alevi 2015. aasta esimene lisaeelarve, kus
Põhivara soetus
04 510 Tänavate korrashoid art 15 55 205
08 202 Vändra kultuuriosakondart 15 9 200
Likviidsete varade muutus- 64 405
Likviidsed varad 67 776

 (2) Lisaeelarvele on lisatud seletuskiri, mis on määruse lahutamatu osa.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas ilmumist.

Priit Enok
Volikogu esimees

Lisa Seletuskiri Vändra alevi 2015. aasta esimese lisaeelarve juurde