HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kooli ja lasteaia direktori vaba ametikoha täitmise konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.07.2018, 1

Kooli ja lasteaia direktori vaba ametikoha täitmise konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 27.06.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lg 6 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lg 5 ning Vinni Vallavolikogu 01.03.2018 otsuse nr 9 „Ülesannete delegeerimine“ punkt 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Vinni valla koolide ja lasteaedade (edaspidi haridusasutuste) direktorite vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja Vinni Vallavalitsus (täitevorgan) korraldusega.

  (2) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse teade vähemalt ühes ajalehes või Eesti Töötukassa ja valla veebilehel arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks alates konkursi väljakuulutamise päevast avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat.

  (3) Konkursiteates märgitakse:
  1) haridusasutuse nimi;
  2) konkursi korras täidetava ametikoha nimetus;
  3) sõlmitava töölepingu tähtaeg;
  4) kandidaadile esitatavad nõuded;
  5) avalduse esitamise tähtaeg;
  6) koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu;
  7) vajadusel muu oluline teave.

§ 3.   Komisjoni moodustamine

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab Vinni Vallavalitsus (täitevorgan) komisjoni ning nimetab selle komisjoni liikmete hulgast esimehe.

  (2) Komisjoni kuuluvad:
  1) vallavanem;
  2) ametiasutuse haridusvaldkonna ametnik;
  3) vastava õppeasutuse hoolekogu esinda(d);
  4) vallavalitsuse poolt nimetatud isikud.

§ 4.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.

  (2) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees ning see protokollitakse.

  (3) Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

  (4) Komisjon võib kasutada kandidaatide hindamisel eksperte.

  (5) Komisjoni koosolekud võivad toimuda side- ja infotehnoloogiliste vahendite teel.

  (6) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees.

  (7) Komisjon võtab otsused üldjuhul vastu avalikul hääletamisel koosolekul osalevate komisjoniliikmete poolthäälte enamusega. Isikuvalimised otsustatakse salajasel hääletamisel.

  (8) Komisjoni esimese koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees viie tööpäeva jooksul pärast kandideerimisavalduste esitamise lõpptähtpäeva.

  (9) Komisjoni liikmetele teatatakse koosoleku toimumise aeg ja koht vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (10) Koos koosoleku kokkukutsumise teatega edastatakse liikmetele informatsioon kandidaatide dokumentidega tutvumise võimaluste kohta.

§ 5.   Konkursil osalemine

  (1) Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
  1) avaldus;
  2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  4) visioon asutuse töö korraldamisest ja arendamisest;
  5) kandidaadi soovil muud dokumendid;

  (2) Dokumendid registreeritakse ametiasutuse dokumendiregistris.

  (3) Konkursi lõppemisel kandideerimisdokumente ei tagastata. Dokumente säilitatakse ametiasutuses võrdse kohtlemise seaduse diskrimineerimisvaidluste menetluse tähtajast tulenevalt üks aasta.

  (4) Konkursil saab osaleda isik, kes esitab avalduse koos konkursiteates nõutavate dokumentidega hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks ja aadressil.

§ 6.   Kandidaadi õigused

  (1) Kandidaadil on õigus:
  1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni küsitule täiendavaid selgitusi ning saada komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
  2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
  3) saada teada enda kohta tehtud otsusest.

  (2) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.

  (3) Kandidaadil on õigus saada lisateavet konkursi, direktori ametikoha ja haridusasutuse kohta

§ 7.   Kandidaadi hindamine

  (1) Konkurss koosneb dokumendivoorust ja sellele järgnevast vestlusvoorust.

  (2) Dokumendivoorus hinnatakse kandidaadi sobivust ametikohale esitatud dokumentide alusel.

  (3) Dokumendivooru tulemusel otsustab komisjon, millised kandidaadid lubatakse vestlusvooru.

  (4) Komisjon moodustab pingerea konkursil osalenud kandidaatidest. Otsusele lisatakse motiveeritud põhjendus eduka kandidaadi valiku või konkursi luhtumise osas.

  (5) Komisjon teavitab kandidaate nende osas tehtud otsusest.

§ 8.   Konkursi luhtumine

  Konkurss on luhtunud, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid ametikohale mittevastavaks;

§ 9.   Ametisse nimetamine

  Vallavalitsus otsustab konkursi tulemuse alusel kandidaadi ametisse nimetamise. Vallavalitsusel on põhjendatud juhtudel õigus konkursi tulemuse kinnitamisel kalduda kõrvale komisjoni moodustatud pingereast.

§ 10.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Vinni Vallavalitsuse 22.03.2011 määruse nr 4 „Konkursi läbiviimise korra kehtestamine“;
  2) Laekvere Vallavalitsuse 21.02.2006 määrus nr 3 „Laekvere Vallavalitsuse hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord“

Rauno Võrno
Vallavanem

Vaive Kors
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json