Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise kord

Väljaandja:Tapa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.07.2018, 2

Teede ja tänavate sulgemise kord

Vastu võetud 18.07.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, liiklusseaduse § 12 lõike 1 ja Tapa Vallavolikogu 30. mai 2018 määruse nr 25 „Tapa valla teede ja tänavate sulgemise maks“ § 6 lg 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva kord (edaspidi kord) sätestab Tapa valla territooriumil avalikult kasutatava tee, tänava, väljaku või parkla ning avalikuks kasutamiseks määratud eratee (edaspidi ka territoorium) täieliku või osalise ajutise sulgemise tingimused ja korra seoses avaliku ürituse korraldamise, ehitus-, avarii-, remonttöö või muu tegevusega.

  (2) Tee, tänava või muu avalikult kasutatava territooriumi täielikuks või osaliseks sulgemiseks ehitus- ja remonttööde või avalike ürituste (laadad, näitused, spordivõistlused, reklaamüritused, filmivõtted jms) korraldamise tõttu tuleb töö või ürituse korraldajal (edaspidi sulgeja) taotleda Tapa Vallavalitsuselt sulgemisluba.

  (3) Tee või tänava täielik sulgemine on olukord, kus sulgemise tõttu ei ole võimalik liigelda ühelt ristmikult teisele või on ristmikul kõik sõidusuunad tõkestatud.

  (4) Teede ja tänavate osaline sulgemine tähendab, et liiklemine on takistatud või on ristmikul osa sõidusuundi tõkestatud. Juhul kui liiklusele avatuks jääva sõidutee laius on väiksem kui kolm meetrit ning jalgtee või jalgrattatee puhul alla poole tee laiusest, loetakse tee täielikult suletuks.

  (5) Üldkasutatavate väljakute, parkide, parklate ja puhkealade sulgemiseks või osaliseks sulgemiseks loetakse, kui puudub võimalus nende täielikuks või osaliseks avalikuks tavapäraseks kasutamiseks sulgeja tegevuse tõttu.

§ 2.   Sulgemisloa taotlemine ja sulgemisloa andmine

  (1) Sulgeja esitab territooriumi sulgemiseks Tapa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) sulgemisloa taotluse (korra lisa 1) vähemalt kaks nädalat enne territooriumi kavandatavat sulgemist.

  (2) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja andmed (nimi, isiku- või registrikood, telefoninumber või e-posti aadress);
  2) suletava ala aadress või asukoht;
  3) sulgemise põhjus;
  4) taotleja kinnitus, et teavitab pärast sulgemisloa saamist kõiki isikuid ja asutusi, keda sulgemine otseselt puudutab ja kes on sulgemisloal märgitud;
  5) sulgemise eest vastutava isiku nimi, telefoninumber ja e-posti aadress.

  (3) Sulgemisloa taotlusele lisatakse:
  1) suletava territooriumi asendiskeem;
  2) ehitus- ja remonttööde teostamisel koopia ehitusloast;
  3) liikluskorralduse skeem ja andmed liikluskorralduse eest vastutava isiku kohta, kui sulgemine põhjustab muudatusi liikluskorralduses.

  (4) Vallavalitsuse haldusosakonna teenistujal on õigus nõuda lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentidele täiendavaid andmeid või kooskõlastusi tagamaks ohutust.

  (5) Sulgemisloa väljastamise otsustab korraldusega vallavalitsus, kui Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määruse nr 25 „Tapa valla teede ja tänavate sulgemise maks“ lisas sätestatud esimesse teegruppi kuuluv sõidutee suletakse osaliselt või täielikult. Muudel juhtudel otsustab sulgemisloa väljastamise ja väljastab korra lisa 2 kohase sulgemisloa haldusosakonna teenistuja.

  (6) Sulgemisluba väljastatakse nõuetele vastava avalduse ja lisatud dokumentide esitamisest viie tööpäeva jooksul, kuid hiljemalt sulgemisele eelnevaks tööpäevaks. Sulgemisloale lisatakse vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud korrale maksuteade.

  (7) Territooriumi sulgemisest avalikkuse teavitamise korraldab haldusosakonna teenistuja Tapa valla kodulehel www.tapa.ee.

  (8) Sulgemisloa väljastamisest on vallavalitsusel õigus keelduda, kui:
  1) sulgemisloa taotlusele ei ole lisatud nõutud dokumente või kooskõlastusi;
  2) sulgejal on maksuvõlg Tapa valla ees;
  3) sulgemisloa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

  (9) Taotluse rahuldamata jätmisest teatatakse taotlejale kirjalikult vähemalt kolm päeva enne kavandatavat sulgemist.

  (10) Territooriumi sulgemiseks üle sulgemisloas märgitud tähtaja pikendatakse luba põhjendatud taotluse esitamisel. Sulgemisloa pikendab loa väljaandja.

  (11) Sulgemisloa pikendamiseks esitab sulgeja põhjendatud taotluse vähemalt üks tööpäev enne sulgemisloal märgitud tähtaja lõppemist. Kui sulgemisluba on väljaantud üheks päevaks, siis esitab sulgeja taotluse loa pikendamiseks hiljemalt järgneval tööpäeval. Sulgemisloa pikendamise taotlusele lisatakse kehtiv luba.

§ 3.   Sulgeja kohustused

  (1) Sulgeja kohustub vähemalt kolm päeva enne territooriumi sulgemist kirjalikult teavitama sulgemisloal märgitud ühistransporditeenust korraldavat või osutavat ettevõtet territooriumi sulgemisest tingitud bussi/marsruuttakso liikluse takistamisest või liini ümbersuunamise vajadusest.

  (2) Kui territooriumi sulgemine põhjustab muudatusi liikluskorralduses, peab sulgeja teavitama muudatustest kirjalikult suletavat territooriumi juurdepääsuna kasutavate kinnistute omanikke/valdajaid ning sulgemisloal märgitud isikuid (nt päästeamet, politsei- ja piirivalveamet jms).

  (3) Avariilistest ehitus- ja remonttöödest põhjustatud tänava sulgemisest peab sulgeja koheselt teavitama vallavalitsust ning liikluse ümberkorraldamisel Päästeametit, Politsei- ja piirivalveametit ning ühistransporditeenust osutavaid ettevõtteid.

  (4) Avariilistest ehitus- ja remonttöödest põhjustatud territooriumi sulgemisel, mis kestab üle ühe ööpäeva, on sulgeja kohustatud esitama taotluse territooriumi sulgemiseks ja täitma sulgeja kõiki käesolevas paragrahvis sätestatud kohustusi.

  (5) Sulgeja on kohustatud paigaldama liikluskorralduse skeemi kohased liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid EV ST 613-2001 «Liiklusmärgid ja nende kasutamine», ajutised teemärgised, foorid, vilkurid, ohutuslambid tõkestus- ja hoiatusvahendid) ja tagama pimedal ajal nende valgustuse. Territooriumi sulgemise lõpetamisel on sulgeja kohustatud ajutised liikluskorraldusvahendid kõrvaldama ja maa-ala heakorrastama.

  (6) Sulgeja kohustuste mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel kolmandatele isikutele tekitatud varalise kahju hüvitab sulgeja.

§ 4.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks järgmised Tapa Vallavalitsuse 18.02.2011 määrus nr 3 „Tapa valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate sulgemise kord“.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Alari Kirt
Vallavanem

Piret Treial
Vallasekretär

Lisa 1 Sulgemisloa taotlus

Lisa 2  Sulgemisluba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json