Teksti suurus:

Jõgeva Põhikooli põhimääruse muutmine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 24.07.2020, 2

Jõgeva Põhikooli põhimääruse muutmine

Vastu võetud 16.07.2020 nr 127

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja Jõgeva valla põhimääruse § 43 lõike 1 alusel.

Jõgeva Linnavolikogu 25. oktoobri 2012. a määruses nr 8 „Jõgeva Põhikooli põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
1) preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja Jõgeva valla põhimääruse § 43 lõike 1 alusel.“;
2) kogu teksti ulatuses asendatakse sõna „linnavalitsus“ sõnaga „vallavalitsus“ vastavas käändes;
3) kogu teksti ulatuses asendatakse sõna „linnavolikogu“ sõnaga „vallavolikogu“ vastavas käändes;
4) kogu teksti ulatuses asendatakse sõna „linn“ sõnaga “vald“ vastavas käändes;
5) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond.“;
6) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kooli asukoha aadress on Rohu tn 10, Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond.“;
7) paragrahvi 15 lõikes 8 asendatakse sõna „linnapea“ sõnaga „vallavanem“;
8) paragrahvi 16 lõikes 1 asendada sõna „pedagoogide“ sõnadega „õpetajate“;
9) paragrahvi 17 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõna „pedagoogid“ sõnadega „kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud“;
10) paragrahvi 18 lõike 6 punktist 11 ja paragrahvi 20 lõike 1 punktist 7 jäetakse välja sõna „maavanema“;
11) paragrahvi 20 lõike 2 punktis 6 asendada sõna „nõustamiskomisjoni“ sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna“;
12) paragrahvi 20 lõike 4 teises lauses asendatakse sõna „nõuab“ sõnadega „soovi avaldab“;
13) paragrahvis 21 asendada kogu paragrahvi ulatuses sõna „pedagoogid“ sõnadega „õppe- ja kasvatusala töötajad“ vastavas käändes;
14) paragrahvi 21 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsuse istungil.“;
15) paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „koostöös“ sõnaga „vallavalitsuse,“;
16) paragrahvi 23 lõikes 8 asendatakse sõnad „finants- ja arendusosakond“ sõnaga „finantsosakond“;
17) paragrahvi 24 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kooli asjaajamisel juhindutakse avalikke ülesandeid täitvatele asutustele teabehalduse korraldamisel kehtestatud nõuetest ning vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ühtsetest teabehalduse põhimõtetest.“.

Aivar Kokk
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json