HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna huvikooli õppetasude määrad, õppetasu maksmise ja sellest vabastamise kord.

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 24.07.2020, 4

Narva-Jõesuu linna huvikooli õppetasude määrad, õppetasu maksmise ja sellest vabastamise kord.

Vastu võetud 20.07.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lg 3 alusel, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkt 4 ja Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikooli põhimääruse § 22 lg 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Narva-Jõesuu linna munitsipaalhuvikoolis (edaspidi huvikool) lapsevanema või eestkostja (edaspidi lapsevanem) poolt makstava õppetasu määrad ja õppetasu maksmise, sellest osaliselt või täielikult vabastamise kord.

§ 2.   Mõisted

  (1) Huvikoolina käesoleva korra mõistes käsitletakse Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli.

  (2) Õppur käesoleva korra tähenduses on Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) huvikooli nimekirja kantud õpilane.

  (3) Õppetasu käesoleva korra tähenduses on huvikooli õppekulude osaline katmine lapsevanema või eestkostja poolt linnavalitsuse määratud suuruses.

  (4) Õppetasust vabastamine on perekonna toimetuleku soodustamiseks Narva-Jõesuu linna eelarvest hüvitatav rahaline toetus.

§ 3.   Huvikooli vastuvõtmine, huvikooli lõpetamine ja huvikoolist väljaarvamine

  Huvikooli vastuvõtmise, huvikooli lõpetamise ning huvikoolist väljaarvamise tingimused ja kord on sätestatud Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli põhimäärusega ja Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja selle lõpetamise korras.

§ 4.   Õppetasu määrad huvikoolis

  Õppetasu suurus Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikoolis on:
  1) põhiosakonnas 22 eurot kuus;
  2) kooriosakonnas 8 eurot kuus;
  3) ettevalmistusklassis 10 eurot kuus;
  4) lisapilli õpe (1 erialatund nädalas) 36 eurot kalendrikuus lisaks põhiosakonna 22 eurosele õppetasule.

§ 5.   Õppetasu maksmine

  (1) Lapsevanem või eeskostja kinnitab õppetasu maksmise kohustust huvikooli sisseastumisavaldust allkirjastades.

  (2) Õppetasu makstakse lapsevanema poolt Narva-Jõesuu linnavalitsuse poolt väljastatud arve alusel jooksva kuu 15. kuupäevaks.

  (3) Kokkuvõte õppetasu maksmise kohta tehakse iga järgmise kuu alguses ning võlgnevuste osas teavitatakse lapsevanemaid hiljemalt 10. kuupäevaks.

  (4) Õpilane kustutatakse huvikooli õpilaste nimekirjast kahekuulise õppetasu võlgnevuse korral. Õpilase mistahes põhjusel huvikoolist väljaarvamisel tasumata jäänud õppetasu nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras.

§ 6.   Õppetasu maksmisest osaline või täielik vabastamine

  (1) Narva-Jõesuu Linnavalitsus võib osaliselt või täielikult vabastada lapsevanema või eestkostja huvikoolis õppiva õppuri õppetasu maksmisest huvikooli direktori kirjaliku taotluse alusel, linnavalitsuse hariduse- ja kultuurinõuniku ja sotsiaalosakonna ettepanekul ning eelarvevahendite olemasolu korral.

  (2) Õppetasu maksmisest vabastamist on õigus taotleda rahvastikuregistri andmetel Narva-Jõesuu linna elukoha aadressi omava õppuri lapsevanemal või eestkostjal, kui õppuri leibkonna mõlemad vanemad, üksikvanem või eestkostja on kalendriaasta 1.jaanuari seisuga rahvastikuregistris Narva-Jõesuu linna elanik ning õpilane vastab ühele järgmistest tingimustest:
  1) on perest, kus netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 2-kordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir;
  2) on toimetulekutoetust saavast perest;
  3) on paljulapselisest perest, kus on 3 või enam kuni 18-aastast last, puudega või eestkostel olev laps;
  4) on perest, kus huvikoolis õpib 3 ja enam õpilast;
  5) on perest, kes on õigustatud taotlema sotsiaaltoetusi vastavalt Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt kehtestatud sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise korrale.

  (3) Õppetasust osalise või täieliku vabastuse saamiseks esitatakse lapsevanema või eestkostja poolt vabas taasesitatavas vormis avaldus Narva-Jõesuu Linnavalitsusele hiljemalt 10. detsembriks õppeperioodi 1.jaanuar kuni 31. mai eest või 20. augustiks perioodi 1.september kuni 31. detsember eest.

  (4) Linnavalitsuses registreeritud taotlusi menetleb linnavalitsuse sotsiaalosakond koostöös linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunikuga.

  (5) Õppetasust osaliselt või täielikult vabastuse määramiseks kontrollitakse linnavalitsuse sotsiaalosakonnas huvikooli direktori poolt esitatud ettepanekute põhjendatust ning huvikooli direktori ettepanekud koos sotsiaalosakonna võimalike muudatusettepanekutega vormistatakse linnavalitsuse otsusena vabastuse määramiseks.

  (6) Õppetasust võib vabastada õpilase alates teisest õppeaastast.

  (7) Õppetasust vabastuse määramisest keeldumise otsus tehakse lapsevanemale teatavaks kirjalikus vormis (10) kümne tööpäeva jooksul, arvates linnavalitsuse poolt otsuse kinnitamise päevast.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 24.04.2019 määrus nr 8 „Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli õppetasu kompensatsiooni määramise ja maksmise kord“;

  (2) Määrus jõustub 01.09.2020.

Maksim Iljin
linnapea

Eret Laht
linnasekretäri abi linnasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json