Teksti suurus:

Kõue valla üldplaneeringu kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Kõue valla üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kõue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.08.2013, 1

Kõue valla üldplaneeringu kehtestamine

Vastu võetud 15.08.2013 nr 68

Kõue valla üldplaneeringu koostamine ning üldplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH) algatati Kõue Vallavolikogu 25. jaanuari 2007. a otsusega nr 58. Kõue Vallavalitsus kinnitas 6. märtsi 2007. a korraldusega nr 252 üldplaneeringu lähteülesande. Valla üldplaneeringu lähteülesande tutvustamine ja avalik arutelu toimus 5. juunil 2007. a Ardus ja 7. juunil 2007. a Habajal. Üldplaneeringu eskiisprojekti töökoosolekud toimusid 26. veebruaril 2008. a Ardu Koolis ja 28. veebruaril 2008. a Harmi Põhikoolis. Üldplaneeringu eskiisprojekti ja KSH programmi avalik arutelu toimus 8. aprillil 2008. a Ardu Koolis ja 10. aprillil 2008. a Harmi Põhikoolis. Üldplaneeringu küsimuses toimusid tööarutelud Kõue Vallavalitsuses 21. oktoobril 2008. a ja 2. detsembril 2008. a. Üldplaneeringu koostamise tööprojekti avalikud arutelud toimusid 15. detsembril 2008. a Ardu Koolis ja 16. detsembril 2008. a Habaja Lasteaias.
KSH programmi avalikustamise teade ilmus 20. märtsil 2008. a ajalehes Harju Elu ning 19. märtsil 2008. a väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samal ajal saadeti programmi avalikustamise teated lihtkirjadega ka huvitatud osapooltele. Programmi avalik väljapanek toimus perioodil 24. märts 2008. a kuni 7. aprill 2008. a. KSH programmi avalikud arutelud toimusid 8. aprillil 2008. a Ardu Koolis ja 10. aprillil 2008. a Harmi Põhikoolis algusega kell 18.30. Harjumaa Keskkonnateenistus kiitis KSH programm heaks 7. mai 2008. a kirjaga nr 30-11-4/23711-2. KSH aruande ja üldplaneeringu põhilahendusega oli võimalik tutvuda 18. aprillist 2011. a kuni 16. maini 2011. a tööpäevadel Kõue Vallavalitsuses ja OÜ Keskkonnakorraldus kodulehel. KSH aruande kohta sai kirjalikult esitada ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid 16. maini 2011. a (k.a.). Avalikustamise jooksul laekusid kirjad Keskkonnaametilt ning Paide Vallavalitsuselt. KSH aruande avalik arutelu toimus 17. mail 2011 algusega kell 18.00 Kõue Vallavalitsuses.
Pärast üldplaneeringu ning KSH aruande kooskõlastamiseks/heakskiitmiseks esitamist, saatis Keskkonnaamet 20. juunil 2011. a kirjaga nr HJR 6-5/11/19505-2 Kõue vallale omapoolsed märkused. Kõue Vallavalitsus ja üldplaneeringu ning KSH koostajad (OÜ Disarek, Kose Maakorralduse OÜ, OÜ Keskkonnakorraldus) töötasid märkused läbi ning üldplaneeringusse viidi sisse mitmed väiksemad muudatused. Keskkonnaametile vastati märkuste arvestamisest ja mittearvestamisest. Koos vastuse esitamisega, esitati täiendatud üldplaneeringu ja KSH materjalid taaskord kooskõlastamiseks/heakskiitmiseks.
Pärast KSH aruande ning üldplaneeringu täiendavat ülevaatamist saatis Keskkonnaamet 4. novembri 2011. a kirjaga nr HJR 6-5/11/19505-4 Kõue vallale veel täiendavaid ettepanekuid. Kõue Vallavalitsus ja üldplaneeringu ning KSH meeskond töötasid ettepanekud läbi ning üldplaneeringusse ja KSH aruandesse viidi sisse veel mitmed muudatused (Nõmmeri ökodukti ümber paiknev majandustegevuse piiranguvöönd, maavarade kaevandamise keelualad ja arendusalade eemaldamine ehituskeeluvöönditest). Koos vastuse esitamisega esitati täiendatud üldplaneeringu ja KSH materjalid taaskord kooskõlastamiseks/heakskiitmiseks. Keskkonnaamet kiitis oma 21.12.2011 kirjaga nr HRJ 6-8/11/19505-6 Kõue valla üldplaneeringu KSH aruande heaks.
Üldplaneeeringu projekti on kooskõlastanud naaberomavalitsused - Kose vald, Albu vald, Anija vald, Paide vald, Väätsa vald, Kaiu vald, Juuru vald - ja Maanteeamet, Maanteeameti Põhja regioon, Riigimetsa Majandamise Keskus, Põllumajandusamet, Muinsuskaitseamet, Maa-amet, Keskkonnaamet, Harju Maavalitsus. Kõue Vallavolikogu 27.09.2012.a otsusega nr 157 võeti üldplaneering vastu. Kõue valla üldplaneering avalikul väljapanekul 15.10.2012 – 12.11.2012.a Kõue Vallavalitsuses, Habaja Raamatukogus ning Kõue valla kodulehel www.koue.ee. Avaliku väljapaneku kestel esitas üldplaneeringu kohta vastuväiteid ja ettepanekuid Lemminkäinen Eesti AS seoses Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Mäo lõigu ning Karude III ja V karjääride kattumisega. Kõue Vallavalitsus ei pidanud vajalikuks täiendada või muuta planeeringut. Üldplaneeringu avaliku väljapaneku avalik arutelu toimus 28.11.2012 Ardu Koolis.
Kõue valla üldplaneering esitati 04.03.2013 kirjaga nr 7-1.2/377 järelevalveks Harju maavanemale. 17.04.2013 Harju Maavalitsuses toimunud Kõue valla üldplaneeringu avalikul väljapanekul arvestamata jäetud vastuväidete arutelul lepiti kokku, et Lemminkäinen Eesti AS esitab oma ettepanekud planeeringu seletuskirja teksti muutmiseks. Kõue Vallavalitsus ei nõustunud Lemminkäinen Eesti AS poolt esitatud ettepanekutega. Harju maavanem kiitis oma 20.06.2013 kirjaga nr 6-7/2013/1016 Kõue valla üldplaneeringu heaks.
Määrus kehtestatakse lähtudes eelpool toodust ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31, planeerimisseaduse § 24 lg 3, § 25 lg 4, 5 ja 7, Kõue Vallavolikogu 21. juuni 2007. a määruse nr 38 „Kõue valla ehitusmäärus“ § 3 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldplaneeringu kehtestamine

  Kehtestada Kõue valla üldplaneering koos lisadega.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Kõue Vallavolikogu 26.04.2001 määrusega nr 25 kehtestatud Kõue valla üldplaneering tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Vallavalitsusel korraldada Kõue valla üldplaneeringu kehtestamisest teatamine vastavalt planeerimisseadusele.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Juri Kovalevski
volikogu esimees

Lisa 1 Kõue valla üldplaneeringu seletuskiri

Lisa 2 Kõue valla üldplaneeringu joonis 1 (Põhijoonis)

Lisa 3 Kõue valla üldplaneeringu joonis 2 (Ardu)

Lisa 4 Kõue valla üldplaneeringu joonis 3 (Habaja)

Lisa 5 Kõue valla üldplaneeringu joonis 4 (Teed ja tehnorajatised)

Lisa 6 Kõue valla üldplaneeringu joonis 5 (Loodus ja kultuurimälestised)

Lisa 7 Kõue valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (ilma lisadeta)

/otsingu_soovitused.json