HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Koigi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.08.2013, 11

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 21.08.2012 nr 1

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4, Koigi Vallavolikogu 22. märtsi 2012. a määruse nr 9 „Koigi kooli põhimäärus” § 16 lg 1, ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 2.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib laste vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist Koigi vallas asuva Koigi Kooli (edaspidi lasteasutus) lasteaia osas „Kalevipoeg“ (edaspidi lasteaed).

§ 2.  Laste arvestuse pidamine

  Arvestust laste lasteasutusse võtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor või viimase poolt määratud isik (edaspidi direktor).

§ 3.  Teave vabadest kohtadest

  Lapse vanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) saab informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutusest.

2. peatükk LAPSE LASTEASUTUSSE VASTUVÕTMINE 

§ 4.  Lasteasutusse vastuvõtmine

 (1) Lasteaeda võetakse esmajärjekorras vastu valla haldusterritooriumil (edaspidi teeninduspiirkond) alaliselt elavaid lapsi, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Koigi vald.
Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi, kelle elukohaks ei ole rahvastikuregistrisse kantud Koigi vald, eelistades Koigi vallas töötavate vanemate lapsi.
Teised kohalikud omavalitsused osalevad lasteaia kulude katmisel koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud korras.

 (2) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem direktorile kirjaliku avalduse (lisa 1), lapse sünnitõendi koopia ning esmakordselt lasteaeda tulles esitab kirjaliku informatsiooni lapse tervislikust olukorrast.

 (3) Lasteasutus registreerib vanema avalduse laekumise järjekorras ja peab lasteasutuse koha taotlejate järjestust.

 (4) Kui lasteaias ei jätku kohti kõigi lasteaia teeninduspiirkonnas elavate ja lasteaiakohti soovivate laste jaoks, eelistatakse vastuvõtmisel lapsi:
 1) kelle vanem(ad) õpivad päevases õppevormis;
 2) kelle vanem(ad) on puudega või on eestkostel;
 3) kes on lasterikastest (4 ja enam alla 18-aastast last) peredest;
 4) kes on üksikvanema laps;
 5) kelle kodus ei ole tagatud normaalset arengu-ja kasvukeskkonda, ning keda soovitab valla sotsiaalametnik või Koigi Vallavolikogu sotsiaalkomisjon;
 6) kelle isa on tegevteenistuses;
 7) kes on saanud 6-aastaseks, silmas pidades nende ettevalmistamist kooliks.

 (5) Lasteasutuse rühmad komplekteeritakse avalduste laekumise järjekorras hiljemalt 30. juuniks ja kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt 10. septembriks. Direktor esitab laste nimekirja vallavalitsusele 10. septembriks. Muudatuse rühma nimekirjades kinnitab direktor käskkirjaga.

 (6) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel sõlmib direktor vanemaga kohustuse täitmise lepingu
(lisa 2), milles kajastub:
 1) lepingu sõlminud osapoolte nimed ja andmed;
 2) päevahoiule võetud lapse nimi ja isikukood;
 3) vanema poolt kaetava osa suurus ja selle maksmise kord;
 4) lapse toiduraha maksmise kord.

 (7) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi vastu kogu aasta kestel.

§ 5.  Lapse lasteasutusse toomine

  Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib vanemat tasudest, mis hõlmavad vanema poolt kaetavat osa määra.

3. peatükk LAPSE LASTEASUTUSEST VÄLJAARVAMINE 

§ 6.  Lapse lasteasutusest väljaarvamine

 (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

 (2) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani. Leping lõpetatakse pärast kõikide vanema poolt kaetavate kulude tasumist.

 (3) Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema poolt kaetavat osa vastavalt Koigi Vallavolikogu poolt kehtestatud määrale ja tingimustele ning toiduraha, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja (2 nädalat) võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

 (4) Juhul kui lasteaia nimekirjas olev laps ei ole mõjuva põhjuseta käinud lasteaias järjest kaks kuud ning lasteaia järjekorras on teisi lapsi siis peatatakse esimese lapse õigus lasteaiakohale õppeaasta lõpuni. Direktoril on õigus peatatud lasteaiakoht täita lasteaia järjekorras oleva lapsega.

 (5) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 7.  Vaidluste lahendamine

  Lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamisega seotud vaidlused lahendab Koigi vallavalitsus.

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Koigi Vallavalitsuse 08. jaanuari 2007 määrus nr 1 „Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord Koigi vallas“

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.09.2012.a.

Kristjan Kõljalg
vallavanem

Elle Saks
sekretär vallasekretäri ülesannetes

Lisa1 Avaldus

Lisa2 Kohustuste täitmise leping