HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Lasteaia Väikemees põhimäärus

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.08.2013, 16

Kohtla-Järve Lasteaia Väikemees põhimäärus

Vastu võetud 21.08.2013 nr 187

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse § 54 lõike 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Asutuse nimetus ja mõiste

 (1) Asutuse ametlik nimetus on Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees (edaspidi lasteaed).

 (2) Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

§ 2.  Õiguslik seisund

  Lasteaia kõrgemalseisvaks organiks on Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 3.  Lasteasutuse liik ja haldusala

 (1) Lasteasutuse liik: lasteaed - kuni seitsmeaastastele lastele.

 (2) Lasteaed on linnavalitsuse hallatav munitsipaalne haridusasutus, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4.  Asukoht ja tööaeg

 (1) Lasteaed asub aadressil: Noorte 4, Kohtla-Järve 30326, Ida-Virumaa.

 (2) Lasteaia lahtiolekuaja otsustab linnavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

§ 5.  Pitsat, eelarve ja sümboolika

 (1) Lasteaial on oma nimetusega ning Kohtla-Järve linnavapi kujutisega pitsat, oma lipp ja sümboolika.

 (2) Lasteaial on oma eelarve.

 (3) Lasteaia eelarve koostatakse majandusaastaks. Majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 (4) Eelarve sihipärase kasutamise eest vastutab lasteaia direktor.

 (5) Lasteaial on oma veebileht.

§ 6.  Asjaajamine

 (1) Lasteaia asjaajamiskeel on eesti keel.

 (2) Asjaajamine toimub lähtuvalt arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, asjaajamiskorra ühtsetes alustes ja teistes kehtivates õigusaktides sätestatud nõuetest.

 (3) Asjaajamise korraldust reguleeritakse lasteaia asjaajamiskorraga, mille kehtestab lasteaia direktor.

 (4) Andmed lasteaia ja tema tegevusnäitajate kohta kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi.

§ 7.  Arengukava

 (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga lasteaia arengukava, mis lähtub Kohtla-Järve linna (edaspidi linna) arengukavast.

 (2) Arengukavas määratakse:
 1) lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad;
 2) tegevuskava kolmeks aastaks, mille koostamisel arvestatakse lasteaia sisehindamise aruandes väljatoodud lasteaia tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega;
 3) arengukava uuendamise kord.

 (3) Arengukava kooskõlastatakse hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga.

 (4) Arengukava kinnitamine toimub Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) sätestatud korras.

§ 8.  Koolitusluba

  Lasteaia tegutsemise aluseks on haridus- ja teadusministri poolt välja antud koolitusluba. Koolitusluba on tähtajatu.

2. peatükk Lasteaia tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 9.  Tegevuse eesmärk

  Lasteaia tegevuse eesmärgiks on lapse igakülgne ja järjepidev areng koostöös koduga.

§ 10.  Lasteaia ülesanded

  Lasteaia ülesanneteks on:
 1) luua tingimused ja võimalused alushariduse omandamiseks lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades;
 2) tagada lapsele turvaline järelevalve;
 3) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
 4) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
 5) võimaldada eesti keelest erineva emakeelega lastele vanemate soovil eesti keele õpet keelekümblusrühmas;
 6) korraldada laste toitlustamine vastavalt päevakavale ja kehtivatele nõuetele;
 7) võimaldada logopeedi abi kõneravi vajavatele lastele;
 8) teha koostööd vanematega, vajadusel haridus-, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitsespetsialistide ning muude asjaomaste organisatsioonide ja isikutega;
 9) luua töötajatele tingimused erialaseks enesetäiendamiseks.

3. peatükk Õppe- ja kasvatuskorralduse alused 

§ 11.  Lasteaia struktuur ja rühmade moodustamise alused

 (1) Lasteaias töötavad sõimerühm ja lasteaiarühmad. Vajadusel on lasteaia direktoril õigus moodustada liitrühmi.

 (2) Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha vanemad või neid asendavad isikud.

 (3) Sobitusrühmade moodustamise otsustab lasteaia direktori ettepanekul linnavalitsus.

 (4) Rühma registreeritavate laste arv lasteaias on järgmine:
 1) sõimerühmas kuni 14 last;
 2) lasteaiarühmas kuni 20 last;
 3) liitrühmas kuni 18 last.

 (5) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas ja sõimerühmas kuni kahe lapse võrra.

 (6) Sobitusrühma olemasolul on sealne laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteaia rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta.

 (7) Laps võetakse lasteaeda vastu vanema kirjaliku avalduse alusel, lähtudes linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrast.

 (8) Lasteaia rühmade nimekirjad kinnitab lasteaia direktor vastavalt linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrale.

 (9) Lasteaias töötavad vene õppekeelega rühmad ja keelekümblusrühm.

 (10) Vajadusel on lubatud ühendada lasteaia rühmi seoses laste vähesusega, ruumide remondiga või muudel põhjustel, tagades seejuures koolieelsetele lasteasutustele kehtestatud tervisekaitse nõuete täitmise.

 (11) Suveperioodil on lubatud sulgeda rühmi lasteaia kollektiivpuhkuse või remondi tõttu. Ajaks, mil lasteaed on suletud, tagatakse lastele kohad mõnes teises teeninduspiirkonna lasteaias.

§ 12.  Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

 (1) Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Lasteaia õppekava koostamisest ja arendamisest võtavad osa lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid.

 (3) Lasteaia õppekava kinnitab lasteaia direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (4) Lasteaial on õigusteha muudatusi ja täiendusi õppekavas, kasutada alternatiivprogramme ja -metoodikaid, kindlustades seejuures õppekava ülesannete täitmise.

 (5) Lasteaia õppekava läbinuile annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

 (6) Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab lasteaia direktor.

 (7) Õppe- ja kasvatustegevus toimub rühmades tegevus- ja päevakava alusel, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning selle paikkonna, kus lasteaed asub, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone.

 (8) Lasteaia kodukorra, mille kooskõlastavad pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu, kinnitab lasteaia direktor.

 (9) Lasteaia ja kodu koostöö korraldamiseks toimuvad lasteaias rühma vanemate koosolekud ning lapse õpetajate ja vanema vahelised arenguvestlused lapse arengust. Koosolekud kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda õppeaastas.

 (10) Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil.

 (11) Lasteaial on õigus kasutada keelekümblusprogrammi ja -metoodikat.

 (12) Rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, tagatakse eesti keele õpe koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel.

 (13) Lasteaed tagab lapse lasteaias viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.

 (14) Erivajadustega lapse arengut toetab lasteaed meeskonnatööna, mille eest vastutab lasteaia direktor.

 (15) Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ning läbiviimisel arvestatakse laste vanust ja individuaalset eripära.

4. peatükk Laste ja vanemate õigused ning kohustused 

§ 13.  Laste õigused

  Lastel on õigus:
 1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
 2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
 3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 14.  Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Vanematel on õigus:
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal rühma päevakava järgides ning kokkuleppel rühma õpetajaga;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist lapse mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, tehes tingimuste loomisel koostööd pedagoogidega;
 3) saada koolieelse pedagoogika alast nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;
 4) valida lapse jaoks sobiva õppekeelega rühm;
 5) tutvuda lasteaia töökorraldusega, olla kursis rühma päeva- ja tegevuskavaga ning lasteaia õppekavaga;
 6) olla valitud hoolekogu liikmeks;
 7) saada lasteaia töötajatelt süstemaatilist informatsiooni lapse arengu ja tervisliku seisundi kohta;
 8) teha ettepanekuid lasteaia töö täiustamiseks;
 9) last ja tema perekonda puudutava isikliku info konfidentsiaalsusele;
 10) taotleda soodustust toidukulu tasu maksmiseks vastavalt kehtestatud korrale;
 11) vaidluste lahendamiseks ja ettepanekute tegemiseks pöörduda lasteaia direktori poole;
 12) osaleda õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamises ning anda tagasisidet lasteaia tegevusele.

 (2) Vanematel on kohustus:
 1) luua lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
 2) järgida lasteaia päevakava ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõudeid;
 3) lapse haigestumisest või puudumisest mistahes põhjustel teatada rühma õpetajale vastavalt lasteaia kodukorrale;
 4) tuua isiklikult laps lasteaeda ja tulla lapsele õigeaegselt lasteaeda järele;
 5) tasuda kulude vanemate poolt kaetav osa ja toidukulu tasu vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud korrale;
 6) järgida lasteaia kodukorda;
 7) informeerida lasteaeda lapse tervisehäiretest.

5. peatükk Lasteaia töötajad 

§ 15.  Lasteaia töötajad

  Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on:
 1) pedagoogid, kelleks on direktor ning teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud;
 2) tervishoiutöötaja;
 3) lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

§ 16.  Personali koosseis

 (1) Lasteaia personali koosseisu kinnitab linnavalitsus lasteaia direktori taotluse alusel, lähtudes haridus- ja teadusministri kehtestatud lasteasutuse personali miinimumkoosseisudest.

 (2) Lasteaia isikkoosseisu määrab lasteaia direktor.

 (3) Lasteaia pedagoogide kvalifikatsioon peab vastama haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele.

§ 17.  Konkursi korraldamine ja atesteerimine

 (1) Õpetajate ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

 (2) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korrale.

§ 18.  Personali tööülesanded ja -kohustused, õigused ning vastutus

 (1) Lasteaia personali tööülesanded ja -kohustused, õigused ning vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite, töökorralduse reeglite, muude töösuhteid reguleerivate õigusaktide ning antud põhimäärusega, mis on kooskõlas seadusandlusega.

 (2) Pedagoogid:
 1) loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega;
 2) nõustavad vanemaid õppe- ja kasvatusküsimustes;
 3) vastavad kehtivatele kvalifikatsiooninõuetele ja täiendavad ennast pidevalt erialaselt;
 4) hoiavad ja tugevdavad lapse tervist;
 5) järgivad oma töös õppe- ja kasvatustegevuse korraldusele kehtivaid nõudeid ning õppetegevus- ja päevakava.

 (3) Majandusjuhataja vastutab lasteaia toiduploki töökorralduse, teiste majandamist tagavate ja õpetajaid abistavate töötajate töö korraldamise eest.

 (4) Tervishoiutöötaja:
 1) jälgib laste tervist;
 2) informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti;
 3) kontrollib laste toitlustamise vastavust kehtivatele laste toitlustamise nõuetele;
 4) koostab sotsiaalministri määrusega lasteaia päevakavale kehtestatud nõuetele vastava lasteaia päevakava;
 5) nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes;
 6) täidab, hoiab, säilitab ja edastab laste tervisega seotud dokumente vastavalt kehtivale korrale.

 (5) Teised töötajad:
 1) tagavad lasteaia majandusliku teenindamise, ruumide ja territooriumi puhtuse ja heakorra;
 2) tagavad laste tervisliku ja häireteta toitlustamise;
 3) abistavad pedagooge laste järelevalves ning tegevustes nendega;
 4) jälgivad lasteaia territooriumi, ruumide ja sisseseade seisukorda, töökaitse ja tuleohutuse vahendite korrasolekut.

 (6) Personal vastutab laste elu, tervise ja turvalisuse eest laste lasteaias viibimise ajal.

 (7) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse ja tema perekonna kohta.

 (8) Personal on kohustatud andma teavet linnavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö- või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

 (9) Personal tagab lasteaia vara säilimise, selle taastamise ja täiendamise ning sihipärase kasutamise.

 (10) Lasteaia üldist töökorraldust puudutavaid küsimusi arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas.

 (11) Töölepingud pedagoogidega, tervishoiutöötajaga ja lasteaia majandamist tagavate ning õpetajaid abistavate töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles lasteaia direktor.

 (12) Kõigil töötajatel on õigusteha ettepanekuid lasteaia direktorile töö paremaks korraldamiseks.

 (13) Personalil on õigus saada vajalikku eri-, kutse- ja ametialast täiendkoolitust vastavalt rahalistele võimalustele.

6. peatükk Lasteaia tegevuse korraldamine ja juhtimine 

§ 19.  Direktor

 (1) Lasteaeda juhib lasteaia direktor. Lasteaia direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

 (2) Lasteaia direktor kannab vastutust lasteaia üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (3) Lasteaia direktor kindlustab lasteaia tulemusliku ja häireteta töö, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogilise nõukoguga, teeb koostööd lasteaia hoolekogu, linnavalitsuse ja muude organitega.

 (4) Lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vastavalt linnavalitsuse kehtestatud korrale. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse linnavalitsus.

 (5) Lasteaia direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb töölepingu üles linnapea või tema volitatud ametiisik.

 (6) Lasteaia direktori äraolekul asendab teda direktori poolt määratud isik.

 (7) Lasteaia direktor:
 1) esindab lasteaeda ja teeb oma pädevuse piires tehinguid, mis on suunatud käesolevas põhimääruses, õigus- ja haldusaktides ning töölepingus ja ametijuhendis sätestatud ülesannete täitmisele;
 2) esindab lasteaeda kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ning kohtus;
 3) esitab hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates;
 4) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud personaliga;
 5) tagab lasteaia pedagoogilise nõukogu seaduslike otsuste täitmise;
 6) tagab lasteaia eelarve sihipärase kasutamise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele, sõlmib lasteaia nimel vajalikke lepinguid lasteaiale kinnitatud eelarve raames;
 7) esitab kord aastas linnavalitsusele ja lasteaia hoolekogule ülevaate õppe- ja kasvatustegevusest, raha kasutamisest, majanduslikust seisust;
 8) teatab linnavalitsusele kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalve tulemusena tehtud ettekirjutustest;
 9) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 10) esitab lasteaia tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente linnavalitsusele;
 11) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
 12) moodustab vajadusel ajutisi lasteaia töökorraldusega seotud nõuandvaid töögruppe ja komisjone.

§ 20.  Pedagoogiline nõukogu

 (1) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine, hindamine ning direktorile, hoolekogule, linnavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks ettepanekute tegemine.

 (2) Pedagoogilise nõukogu tööd juhib lasteaia direktor.

 (3) Pedagoogilise nõukogu liikmed on kohustatud täitma nõukogu poolt vastu võetud otsuseid.

 (4) Pedagoogiline nõukogu kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

§ 21.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida, et lasteaia õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

 (2) Hoolekogusse kuuluvad igast lasteaia rühmast vanemate esindaja, üks linna esindaja ning üks õpetajate esindaja.

 (3) Vanemate esindaja valimine:
 1) iga rühma vanemad esitavad hoolekogusse oma esindaja;
 2) vanemate esindaja valitakse rühma vanemate koosolekul hääletamise teel;
 3) kandidaadi võib üles seada iga koosolekust osa võttev vanem ja kandidaadiks võib olla üles seatud iga vanem;
 4) valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

 (4) Õpetajate esindaja valimine:
 1) lasteaia õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul;
 2) õpetajate esindajaks võib olla iga pedagoog;
 3) õpetajate esindaja valitakse hääletamise teel;
 4) kandidaadi võib üles seada iga pedagoogilise nõukogu koosolekust osa võttev õpetaja;
 5) valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

 (5) Lasteaia direktor esitab igal õppeaastal septembrikuu jooksul hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks.

 (6) Linna esindaja kinnitab hoolekogusse linnavalitsus lasteaia direktori taotluse alusel.

 (7) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

 (8) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt alljärgnevatel juhtudel:
 1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel lasteaia rühmast;
 2) hoolekogusse valitud liikme avalduse alusel;
 3) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
 4) esindajaks valitud pedagoogi töösuhte lõppemisel.

 (9) Hoolekogu esimees informeerib üks kord õppeaasta jooksul vanemaid aasta jooksul tehtust ja kavandatavatest tegevustest.

 (10) Töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast hoolekogu esimehe, tema asetäitja ja sekretäri.

 (11) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul.

 (12) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte ühtlasel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl. Hoolekogu poolt vastu võetud otsused vormistatakse kirjalikult ja allkirjastatakse hoolekogu esimehe ning sekretäri poolt. Hoolekogu protokollid koos muude materjalidega säilitatakse lasteaias ühistel alustel lasteaia muude dokumentidega.

 (13) Hoolekogul on õigus saada lasteaia direktorilt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 (14) Hoolekogu:
 1) kuulab ära lasteaia direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) annab lasteaia direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ning eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3) teeb lasteaia direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) osaleb oma esindaja kaudu lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 6) otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

7. peatükk Lasteaia sisehindamine 

§ 22.  Sisehindamine

 (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad.

 (2) Lasteaia sisehindamise korra kehtestab lasteaia direktor.

 (3) Lasteaia sisehindamine lähtub lasteaia direktori kinnitatud sisehindamise tegevuskavast, mis on kooskõlastatud pedagoogilises nõukogus.

 (4) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteaia tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

 (5) Sisehindamise aruande kooskõlastavad lasteaia hoolekogu ja linnavalitsus.

 (6) Sisehindamise aruande kinnitab lasteaia direktor.

8. peatükk Vara, rahastamine ja aruandlus 

§ 23.  Vara

 (1) Lasteaia valduses olev vara kuulub linna omandisse.

 (2) Lasteaia valduses olevat linnavara kasutab lasteaed sihtotstarbeliselt põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks.

 (3) Lasteaia valduses olev vara kajastub linnavalitsuse bilansis. Lasteaia raamatupidamist korraldab linnavalitsus tsentraliseeritult.

§ 24.  Rahastamine

  Lasteaia rahastamine toimub:
 1) linnaeelarve vahenditest;
 2) riigieelarve vahenditest täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud alustel;
 3) kulude vanemate poolt kaetavast osast ja toidukulu tasust;
 4) projektipõhistest eraldistest;
 5) annetustest.

§ 25.  Aruandlus

 (1) Lasteaia tegevuseks vajalikud dokumendid vormistatakse õigusaktidega kehtestatud korras. Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

 (2) Aruanded lasteaia tegevuse kohta esitab lasteaia direktor õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses.

 (3) Lasteaia rahaliste vahendite ja vara kasutamist kontrollib linnavalitsus või linnavolikogu revisjonikomisjon linna õigusaktides sätestatud korras.

 (4) Lasteaia ülesannete täitmist kontrollib linnavalitsus.

9. peatükk Järelevalve teostamine 

§ 26.  Järelevalve

 (1) Järelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem õigusaktides sätestatud korras.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

 (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on lasteaia direktor kohustatud kõrvaldama järelevalveorgani määratud tähtajaks.

10. peatükk Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine  

§ 27.  Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimub koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud alustel.

 (2) Lasteaia ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteasutust ja vanemaid vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise tähtaega.

 (3) Tegevuse lõpetanud lasteaia asjaajamine antakse üle vastavalt kehtivale korrale.

11. peatükk Põhimääruse kinnitamine ja muutmine  

§ 28.  Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks linnavolikogu.

12. peatükk Rakendussätted 

§ 29.  Rakendussätted

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2009. a määrus nr 203 “Kohtla-Järve
lasteaia Väikemees põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

Arne Berendsen
volikogu esimees