HaridusHuviharidus

HaridusKool

Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Hariduse ja kultuuri toetuste andmise, väljamaksmise ja aruande esitamise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.08.2013, 28

Hariduse ja kultuuri toetuste andmise, väljamaksmise ja aruande esitamise kord

Vastu võetud 21.08.2013 nr 183

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei eelarvest toetuste andmise, väljamaksmise ja aruande esitamise haridus- ja kultuurivaldkonna arenguks.

  (2) Hariduse ja kultuuri toetus (edaspidi nimetatud toetus) on ette nähtud haridus- ja kultuurivaldkonnas linna territooriumil tegutsevate andekate inimeste toetamiseks, nende loominguliste plaanide realiseerimiseks ning loominguliste isikute arendamiseks.

  (3) Toetusteks antavate rahaliste vahendite suuruse fondi otsustab Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi nimetatud linnavolikogu) eelarve vastuvõtmisel.

§ 2.   Toetuste jaotamine

  Toetuste andmise otsustamine on linnavolikogu alatise hariduse- ja kultuurikomisjoni (edaspidi nimetatud komisjon) pädevuses.

§ 3.   Toetuse piirsummad

  (1) Toetuste piirsummad on järgmised:
  1) juriidilistele isikutele, linnavalitsuse hallatavatele asutustele loominguliste plaanide realiseerimiseks ja üritustest osavõtmiseks – kuni 500 (viissada) eurot;
  2) füüsilise isikute loominguliste plaanide realiseerimise toetamiseks - kuni 640 (kuussada nelikümmend) eurot;
  3) üldharidus- ja huvialakoolide parimate õpilaste ja ainete olümpiaadidel ning konkurssidel osalejate toetamiseks - kuni 50 (viiskümmend) eurot.

  (2) Antava toetuse konkreetne suurus oleneb eelarves rahaliste vahendite olemasolust ja finantseerimise vajaduse põhjendatusest.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võivad taotleda linna territooriumil tegutsevad juriidilised ja füüsilised isikud, linnavalitsuse hallatavad asutused.

  (2) Taotleja esitab taotluse komisjoni esimehe nimele.

  (3) Taotluses tuleb ära märkida:
  1) raha taotleja täielik nimetus/nimi, kontaktandmed, arvelduskonto number;
  2) taotletav summa;
  3) toetuse kasutamise sihtotstarve;
  4) põhjendus toetuse vajalikkuse kohta;
  5) andmed kaasfinantseerijate kohta nende olemasolul.

§ 5.   Toetuse andmine

  (1) Taotlus toetuse andmiseks vaadatakse läbi ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamisest komisjoni koosolekul.

  (2) Toetuse andmise otsus vormistatakse komisjoni koosoleku protokollilise otsusena.

  (3) Vastuvõetud otsusest teavitab taotlejat komisjoni esimees kirjalikult kahe nädala jooksul komisjoni otsuse vastuvõtmisest.

  (4) Toetus kantakse füüsilisele või juriidilisele isikule üle tema arvelduskontole. Kui toetus on antud linnavalitsuse hallatavale asutusele makstakse taotleja poolt tehtud kulutused kinni linnavolikogu nimele esitatud arvete alusel.

§ 6.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja (välja arvatud medalistid , olümpiaadidel edukalt osalejad ja stipendiaadid) on kohustatud ühe kuu jooksul pärast raha kasutamist esitama komisjonile vabas vormis raha kasutamise aruande. Peale aruannete kontrollimist esitab komisjoni esimees need Kohtla-Järve Linnavalitsuse finantsteenistuse raamatupidajale (edaspidi nimetatud linnavalitsuse finantsteenistuse raamatupidaja).

  (2) Juhul, kui tegevus või üritus, mille elluviimiseks toetus anti, ei realiseeru, on toetuse saaja kohustatud ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamiseks ettenähtud aega, raha tagastama.

  (3) Komisjonile antud rahaliste vahendite arvestust peab linnavalitsuse finantsteenistuse raamatupidaja.

  (4) Toetuse andmise, väljamaksmise ja aruandluse kontrolli teostab linnavolikogu revisjonikomisjon vähemalt üks kord aastas.

§ 7.   Vastutus

  Mittesihipäraselt kasutatud toetuse summasid on komisjonil õigustagasi nõuda.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Kohtla-Järve Linnavolikogu 16. veebruari 2005. a määrus nr 100 „Hariduse ja kultuuri toetuste eraldamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Kohtla-Järve Linnavolikogu 2. mai 2007. a määrus nr 90 „Kohtla-Järve Linnavolikogu 16. veebruari 2005. a määruse nr 100 „Hariduse ja kultuuri toetuste eraldamise kord” muutmine” tunnistatakse kehtetuks.

Arne Berendsen
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json