HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eralastehoiu ja eralasteaia rahastamise kord

Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.08.2016, 4

Eralastehoiu ja eralasteaia rahastamise kord

Vastu võetud 09.08.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1, § 27 lg 3, lg 4 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 108 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev kord reguleerib Ülenurme valla eelarvest koolieelses munitsipaallasteasutuses mittekäiva eelkooliealise lapse eralastehoiu ja eralasteaia (edaspidi eralasteasutus) rahastamise aluseid, taotlemist, rahastuse määra, aruandlust ja järelevalvet.

 (2) Käesolev kord ei reguleeri riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamist.

§ 2.  Eralastehoiu ja eralasteaia rahastamise alused

 (1) Rahastust on õigustaotleda eralasteasutusel, kus käib laps, kelle elukoht koos vähemalt ühe vanemaga on Eesti rahvastikuregistri andmetel Ülenurme vald.

 (2) Rahastuse taotlemise aluseks on vallavalitsuse ja eralasteasutuse vahel sõlmitud rahastamise leping.

 (3) Eralasteasutuse teenust kasutav laps on pooleteise kuni seitsmeaastane (või kuni koolis õppima asumiseni) ning vanemal puudub õigus saada vanemahüvitist.

 (4) Eralasteasutuse teenuse osutaja on füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kellel on tegevuskohajärgse maavanema poolt antud kehtiv tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks või koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsev ning tegevusluba omav koolieelne eralasteasutus.

 (5) Eralasteasutuse ja vanema vahel on sõlmitud teenuse osutamise leping.

 (6) Ühe lapse eest rahastatakse teenust samal ajaperioodil ainult ühele eralasteasutusele.

 (7) Eralasteasutus on kohustatud Ülenurme Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus) kirjalikult teavitama eralasteasutuses käivate laste andmete muutumisest ning teenuse osutamise lõppemisest hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

 (8) Eralasteasutuses käiva lapse toidukulu ja muud lisateenustega seotud kulud katab täies ulatuses lapsevanem.

§ 3.  Rahastuse määr

 (1) Eralasteasutuse teenuse eest maksab lapsevanem teenuse osutajale summa, mis on võrdne vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava kulude määraga järgmistel tingimustel:
 1) kui laps on pooleteise- kuni seitsmeaastane ning vanema poolt eelistatud Ülenurme valla munitsipaallasteasutustes puudub vaba lasteaiakoht,
 2) erandjuhtudel sotsiaalkomisjoni otsuse alusel, kui laps on pooleteise- kuni seitsmeaastane ning talle on määratud raske või sügav puue.

 (2) Kui vanem ei ole taotlenud kohta Ülenurme valla munitsipaallasteasutuses ning on valinud eralasteasutuse, rahastab vanem teenust täies ulatuses.

 (3) Kui pooleteise- kuni seitsmeaastasele lapsele on pakutud mõlemas vanema poolt munitsipaallasteaia kohataotluses eelistatud lasteaia kohta ning vanem on kirjalikult teatanud kohast loobumisest või vanem ei ole sõlminud munitsipaallasteaia kohakasutuse lepingut, rahastab vanem teenust täies ulatuses.

 (4) Osaajalise koha kasutamisel rahastatakse teenust vastavalt teenuse osutamise mahule.

§ 4.  Rahastuse taotlemine, määramine ja maksmine

 (1) Rahastuse taotlemiseks esitab eralasteasutus vallavalitsusele alljärgnevad dokumendid:
 1) kirjalik taotlus iga eralasteasutuse teenust kasutava lapse kohta
 2) tegevusloa koopia (esmakordsel taotlemisel)
 3) käesolevaks aastaks kinnitatud teenuse hinnakiri (esmakordsel taotlemisel)
 4) koopia lapsevanemaga sõlmitud lepingust.

 (2) Vallavalitsus kontrollib kümne tööpäeva jooksul taotluse vastavust käesoleva korra tingimustele. Puuduste esinemisel teavitab vallavalitsus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, jäetakse taotlus rahuldamata.

 (3) Esmakordsel rahastuse taotlemisel sõlmib vallavalitsus eralasteasutusega rahastamise lepingu.

 (4) Taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse eralasteasutust kirjalikult.

 (5) Teenust rahastatakse lapse eralasteasutusse tulemise kuupäevast ning rahastamine lõpetatakse lapse eralasteasutusest lahkumise kuupäevast.

 (6) Teenuse eest tasumine toimub teenuse osutaja esitatud arve alusel igakuiselt eelmisel kuul osutatud teenuse eest. Vallavalitsus kontrollib arvel ja aruandes esitatud andmete õigsust ja vajadusel täpsustab andmeid.

§ 5.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Eralasteasutus on kohustatud esitama vallavalitsusele aruande kvartalile järgneva kuu 10ndaks kuupäevaks, kus tuuakse välja eelmises kvartalis eralasteasutuses käinud Ülenurme valla laste nimed, eralasteasutuses viibitud päevade arv, puudutud päevade arv ja muud aruandes küsitud andmed.

 (2) Vallavalitsusel on igal ajal õigus nõuda selgitusi ning kontrollida eralasteasutusele eraldatud toetuse kasutamise vastavust sihtotstarbele.

 (3) Eralasteasutus on kohustatud viivitamatult informeerima vallavalitsust riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute poolt tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest. Ettekirjutuste põhjendamatul täitmata jätmisel või eiramisel kaotab nimetatud eralasteasutus õiguse rahastusele alates ettekirjutuse tähtajale järgnevast kalendrikuust.

 (4) Vallavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada teenuse rahastamine ja/või nõuda teenuse eest makstud raha osalist või täielikku tagastamist, kui:
 1) rahastust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) rahastuse taotlemisel on kasutatud valeandmeid;
 3) eralasteasutus lõpetab tegevuse teenuse osutamise perioodi kestel;
 4) teenuse osutaja ei ole vallavalitsust õigeaegselt teavitanud teenuse lõppemise kuupäevast.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Eralasteasutuse rahastuse taotluste, aruandluse ning rahastamise lepingu vormid kinnitab vallavalitsus.

 (2) Ülenurme Vallavolikogu 3. veebruari 2015. aasta määrus nr 2 „Eralastehoiu ja eralasteaia rahastamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Ülenurme Vallavolikogu 3. veebruari 2015. aasta määruse nr 2 „Eralastehoiu ja eralasteaia rahastamise kord“ alusel sõlmitud kolmepoolsed lepingud kaotavad kehtivuse 1. oktoobril 2016 ning eralasteasutustega sõlmitakse samast kuupäevast rahastamise lepingud.

 (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
vallavolikogu esimees