HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Võru Kreutzwaldi Kooli põhimäärus

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.08.2016, 9

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Võru Kreutzwaldi Kooli põhimäärus

Vastu võetud 11.12.2014 nr 19
RT IV, 13.12.2014, 31
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.08.2016RT IV, 24.08.2016, 301.09.2016

Määrus kehtestatakse "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 66 lg 2 ja Võru Linnavolikogu 8. detsembri 2010. a määrus nr 24 "Ametiasutuse hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord" § 2 lg 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Võru Kreutzwaldi Kool (edaspidi kool).

§ 2.   Õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

  Kool on Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav põhikool, kus õpe toimub kolmes kooliastmes Kool juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest.

§ 3.   Asukoht ja tegutsemiskoht

  Kool asub ja tegutseb aadressil Kooli tn 7, Võru linn.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Koolil on oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (2) Kooli sümboolika kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt linnavalitsusega.

§ 5.   Tegevuse eesmärgid

  Kooli tegevuse eesmärk on:
  1) luua õpilastele tingimused heatasemelise põhihariduse omandamiseks, mis toetab nende kujunemist pidevalt arenevaks loovaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning kandma kodanikuvastutust;
  2) pakkuda õpilaste arengut toetavat ja turvalist õpikeskkonda.

§ 6.   Ülesanded

  Kooli ülesanded on:
  1) luua tingimused õpilaste huvide ja annete mitmekülgseks väljaarenemiseks, edukaks esinemiseks ainealastel konkurssidel;
  2) pakkuda õpilastele tugisüsteeme õpiraskuste ennetamiseks ja nendega toimetulekuks;
  3) luua tingimused õpilaste kultuuri- ja sporditegevuseks;
  4) luua ajakohase sisustuse ja õpivaraga keskkond, mis toetab õppekava täitmist ning heade õpitulemuste saavutamist;
  5) kujundada sotsiaalne keskkond, mis väärtustab erinevatest rahvustest inimesi, nende koostööd ja häid suhteid, väärtustab ja arendab eesti rahvust ja kultuuri;
  6) luua töötajatele ajakohased töö- ja olmetingimused ning võimalused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
  7) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd õpilase vanema või eestkostjaga (edaspidi vanem), teiste koolide ja muude organisatsioonidega;
  8) pakkuda töötajatele vabahariduslikku ja täienduskoolitust kursuste, õpiringide või muus õppeks sobivas vormis.

§ 7.   Rahvusvahelised sidemed

  (1) Kool võib luua ja arendada sidemeid välispartneritega.

  (2) Kool valib koostöövormid sõpruskoolidega ja vastutab isikute ning gruppide ettevalmistamise eest välissuhtlemisel.

  (3) Koolil on õigus vastu võtta välisriikide õpetajaid ja õpilasi vastastikusel kokkuleppel.

2. peatükk Õppe ja kasvatuse korraldus 

§ 8.   Õppe ja kasvatuse korraldus

  (1) Kooli õppekeel on eesti keel.

  (2) Koolis on võimalik omandada statsionaarses õppes põhiharidust.

  (3) Õpilaste õpitulemusi hinnatakse 5 - pallisüsteemis. Õpilaste hindamise kord kehtestatakse kooli õppekavas.

  (4) Koolivaheaegadena kohaldatakse haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud koolivaheaegu.

  (5) Kooli lõpetamine toimub "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" ja "Põhikooli riikliku õppekava“ sätestatu kohaselt.

§ 9.   Kooli õppekava

  (1) Õpingute alusdokumendiks on riiklike õppekavade alusel koostatud kooli õppekavad.

  (2) Valikkursuste võimaldamisel arvestab kool õpilaste, vanemate ja pedagoogide ettepanekuid ning oma võimalusi.

§ 10.   Hariduslike erivajadustega õpilaste klassid ja rühmad

  Hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks võib koolis moodustada järgmisi rühmi ja klasse:
  1) õpiabirühmi põhiharidust omandavatele õpilastele eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks;
  2) klasse põhiharidust omandavatele käitumisprobleemidega õpilastele;
  3) klasse põhiharidust omandavatele õpiraskustega õpilastele;
  4) klasse põhiharidust omandavatele õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, sealhulgas autismispektri häiretega, aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega või sõltuvushäiretega õpilastele või õpilastele, kelle andekus kombineerituna mõne muu erivajadusega toob kaasa vajaduse õppida väikeklassis;
  5) klasse põhiharidust omandavatele lihtsustatud õppel olevatele õpilastele;
  6) klasse põhiharidust omandavatele tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele.

§ 11.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Kool võib lisaks kooli õppekava kohaselt läbiviidavale õppele korraldada kooli ruumides õppekavavälist tegevust, milleks on koolituste, võistluste ja kontsertide korraldamine, õppematerjalide kirjastamine ja ringitundide läbiviimine.

  (2) Õppekavavälise tegevuse kulude katmine võib toimuda tegevuses osalejate kaasrahastamisel, arvestades põhimääruses sätestatut.

  (3) Õpilasel on õigus õppekavavälises tegevuses kasutada tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid kooli poolt kehtestatud korras.

  (4) Koolis töötavad pikapäevarühmad, aine- ja huviringid.

§ 12.   Kooli vastuvõtmine ja väljaarvamine

  (1) Kooli vastuvõtmine toimub "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse", selle alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruse ning linnavalitsuse poolt kehtestatud vastuvõtu tingimuste ja korra alusel.

  (2) Koolist väljaarvamine toimub "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" ja selle alusel kehtestatud õigusaktide alusel.

3. peatükk Õpilaste, vanemate ja koolitöötajate õigused ja kohustused 

§ 13.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Õpilastel on õigus:
  1) osaleda õppetöös;
  2) õppida oma huvidele ja võimetele vastavalt;
  3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks abi õpetajatelt õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras;
  4) luua koolis ühinguid, klubisid, stuudioid, ringe ning osaleda nende töös, arvestades õigusaktides sätestatut;
  5) võtta osa kõigist klassivälistest õpilasüritustest, mis on ette nähtud kooli päevakavas ja üldtööplaanis;
  6) saada nõustamist ja koolis pakutavate tugimeetmete rakendamist "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses" ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
  7) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustöö korraldamise kohta;
  8) moodustada koolis õpilasesindus, mis esindab õpilaskonda;
  9) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
  10) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta;
  11) pöörduda abi saamiseks kooli töötajate poole.

  (2) Õpilane on kohustatud:
  1) osalema temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  2) õppima võimetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;
  3) kaasinimestega lugupidavalt käituma ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
  4) täitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest;
  5) hoidma kooli head mainet;
  6) hoidma heaperemehelikult kooli kasutuses olevat vara;
  7) täitma teisi seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi;
  8) järgima tervislikke eluviise.

§ 14.   Õpilasesindus

  (1) Kooli õpilasesindus tegutseb õpilasesinduse põhimääruse alusel.

  (2) Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse õpilaskonna poolt heaks ülekoolilise referendumi käigus, kus kõikidel kooli õpilastel on võimalus anda oma vastuhääl. Õpilasesinduse põhimäärus loetakse heaks kiidetuks, kui vastuhääle on andnud vähem kui 1/3 kooli õpilastest. Referendumi läbiviimise täpsem kord kinnitatakse direktori poolt.

  (3) Õpilasesindus valitakse õpilasesinduse põhimääruses sätestatud korras.

§ 15.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) teha ettepanekuid kooli tegevuse korraldamise kohta;
  2) olla teavitatud lapse õppest puudumisest vähemalt üks kord trimestri jooksul;
[RT IV, 24.08.2016, 3 - jõust. 01.09.2016]
  3) olla teavitatud õpilase hinnetest;
  4) omada juurdepääsu kooli valduses olevale teabele õpilase kohta;
  5) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  6) olla teavitatud õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas ning trimestri jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
[RT IV, 24.08.2016, 3 - jõust. 01.09.2016]
  7) osaleda vanemate koosolekul;
  8) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
  9) olla kaasatud lapse individuaalse õppekava koostamisse;
  10) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu ning linnavalitsuse poole.

  (2) Vanemal on kohustus:
  1) luua õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitada koolile oma kontaktandmed ja teavitada kooli nende muutustest;
  3) tutvuda koolielu reguleerivate aktidega;
  4) teha kooliga koostööd lapse õpetamisel ja kasvatamisel;
  5) osaleda piiratud teovõimega õpilase arenguvestlusel;
  6) tagada piiratud teovõimega õpilase järelevalve ning õppe korraldamine individuaalse õppekava alusel ajutise õppes osalemise keelu ajal;
  7) tagada õpilase koolikohustuse täitmine;
  8) teavitada kooli koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest ja selle põhjusest;
  9) osaleda kooli kutsel õpilase käitumise arutamisel.
  10) pöörduda kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole.

§ 16.   Koolitöötajate õigused ja kohustused

  (1) Töötajal on õigus:
  1) saada koolilt teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
  2) saada „Täiskasvanute koolituse seaduses” ja koolis sätestatud tingimuste kohaselt erialast ja pedagoogilist täienduskoolitust;
  3) töötada õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates tingimustes;
  4) kooli eesmärkidest tulenevalt tasuta kasutada õppekavaväliseks tegevuseks kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid direktori kehtestatud tingimustel ja korras;
  5) esitada direktorile ja hoolekogule õppetegevuse ning töökorralduse parendamise ettepanekuid;
  6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (2) Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ülesanne on tagada õpilaste areng õppe- ja kasvatustegevuse abil, mis tugineb ühiselt seatud eesmärkidele ja kokkulepitud hindamispõhimõtetele. Teiste töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majanduslik teenindamine.

  (3) Töötajad on kohustatud lähtuma oma ülesannete täitmisel, omavahelises suhtluses ja suhtluses õpilaste ning nende vanematega kooli arengukavas ja "Põhikooli riiklikus õppekavas” sätestatud sihiseadest ning alusväärtustest.

  (4) Töötajate täpsemad õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ning töölepinguga.

4. peatükk Juhtimine 

§ 17.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor tagab koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu ja õpilasesindusega kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise. Direktor juhib õppe- ja kasvatustegevust.

  (2) Direktor esindab kooli, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud õigusaktides, sealhulgas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmisega.

  (3) Direktor täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid, on kooli töötajatele tööandja esindaja ning määrab oma äraoleku ajaks endale asendaja.

  (4) Direktor võib moodustada õppe- ja kasvatustegevuse ning koolieluga seotud küsimuste lahendamiseks nõuandvaid komisjone ja töörühmi.

  (5) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe-, kasvatus- ja muu tegevuse, kooli üldseisundi ja arengu eest, samuti kooli vara, sealhulgas eelarvevahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (6) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss linnavalitsuse kehtestatud korras.

§ 18.   Õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on kooli õppe ja kasvatuse eesmärkide kindlaksmääramine, kooli toimimise ning edukuse analüüsimine, hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 19.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (2) Hoolekogu moodustatakse ja tegutseb Võru Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

5. peatükk Majandamise ja asjaajamise alused 

§ 20.   Vara

  (1) Koolil on oma arvelduskonto ja eelarve.

  (2) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud rahalised vahendid, maa, ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (3) Kool kasutab ning valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara Võru Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 21.   Majandamine

  (1) Kooli rahastatakse riigi- ja linnaeelarvest, laekuvatest toetustest ja annetustest, käesoleva põhimääruse § 11 lõikes 1 loetletud õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest, kooli kasutuses olevate esemete üürimisest ja rentimisest ning muudest põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

  (2) Õppekavavälises tegevuses osalemise eest võetava tasu määrad ja põhitegevusega seotud tasuliste teenuste hinnad kehtestab linnavalitsus. Ettepaneku hindade kehtestamiseks teeb kooli direktor.

§ 22.   Asjaajamine

  (1) Kool korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt.

  (2) Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

/otsingu_soovitused.json