SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega lapse hooldajatoetuse maksmise kord Kõpu vallas

Puudega lapse hooldajatoetuse maksmise kord Kõpu vallas - sisukord
  Väljaandja:Kõpu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 24.08.2016, 11

  Puudega lapse hooldajatoetuse maksmise kord Kõpu vallas

  Vastu võetud 15.08.2016 nr 11

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1, § 26 ja § 14 lõike 2 alusel.

  § 1.  Reguleerimisala

    Käesolev määrus sätestab Kõpu valla elanike registrisse kantud puudega lapse hooldajatoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja korra.

  § 2.  Üldsätted

   (1) Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus 3- kuni 18-aastase õigusaktides sätestatud korras tuvastatud puudega lapse (edaspidi puudega laps) hooldamise eest.

   (2) Hooldajaks käesoleva korra tähenduses on vanem, võõrasvanem, eestkostja või perehoolduslepingu alusel last hooldav isik, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

   (3) Hooldusvajadus on vallavalitsuse poolt kinnitatud hindamismetoodika alusel tuvastatud kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadus.

  § 3.  Hooldajatoetuse määr

   (1) Hooldajatoetuse määrad on järgmised:
   1) Keskmise puudega lapse hooldajale makstakse hooldajatoetust kuni 150% hooldajatoetuse määrast;
   2) Raske puudega lapse hooldajale makstakse hooldajatoetuste kuni 200% hooldajatoetuse määrast;
   3) Sügava puudega lapse hooldajale makstakse hooldajatoetust kuni 300% hooldajatoetuse määrast.

   (2) Hooldajatoetuse määra kehtestab Kõpu Vallavalitsus.

  § 4.  Hooldajatoetuse taotlemine

   (1) Hooldajatoetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase taotluse (Lisa 1).

   (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
   1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
   2) arstliku ekspertiisi komisjoni või sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;
   3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul;
   4) puudega lapse vanema nõusolek toetuse määramiseks võõrasvanemale, kui hooldajatoetust taotleb võõrasvanem;
   5) eestkostja määramise kohtuotsus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem või võõrasvanem.

  § 5.  Hooldusvajaduse väljaselgitamine

   (1) Sotsiaaltöötaja selgitab välja vastavalt hindamismetoodikale puudega lapse hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks.

   (2) Sotsiaaltöötaja koostab arvamuse hooldusvajaduse ja puudega lapsele vajalike teenuste ning hooldajatoetuse taotleja võimaluste kohta tagada puudega lapse hooldamine. Arvamuses kirjeldatakse muuhulgas lapse hooldamise tagatust teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  § 6.  Hooldajatoetuse määramine

   (1) Vallavalitsus teeb kaalutlusotsuse hooldajatoetuse määramise või mittemääramise kohta hiljemalt 30 päeva jooksul kodukülastusest, arvestades hooldajatoetuse taotlust ja sellele lisatud dokumente, sotsiaaltöötaja koostatud arvamust ning muid asjas kogutud andmeid.

   (2) Vallavalitsus võib määrata käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuses aja, millal tuleb korrata puudega lapse hooldusvajaduse hindamist.

   (3) Hooldajateotus määratakse tähtajaliselt:
   1) kuni lapse puude kestuse viimase päevani;
   2) vallavalitsuse korralduses määratud kordushindamise tähtajani.

   (4) Hooldajatoetus määratakse perekonna ühele liikmele käesoleva määruse § 3-ga kehtestatud määras:
   1) 3- kuni 16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamise eest;
   2) 16- kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamise eest.

   (5) Hooldajatoetust ei määrata:
   1) taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist;
   2) taotlejale, kes saab riiklikku pensioni;
   3) taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest või kes saab vanemahüvitist;
   4) kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega;
   5) isikutele, kellele on määratud raske või sügav puue.

   (6) Hooldajatoetuse uueks määramiseks käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 sätestatud tähtaja möödumisel esitab taotleja vallavalitsusele uue taotluse koos korras nõutud dokumentidega. Kui hooldajatoetuse taotleja on esitanud avalduse hiljemalt 30 päeva jooksul puude raskusastme määramise otsuse tegemisest ning puude raskusastme määramise otsus on tehtud tagasiulatuvalt, määratakse hooldajatoetus tagasiulatuvalt puude raskusastme määramise kuupäevast.

  § 7.  Hooldajatoetuse maksmine

   (1) Hooldajatoetust makstakse hooldajatoetuse määramise otsuse tegemisele järgnevast kuust jooksva kuu eest 15. kuupäevaks. Hooldajatoetust makstakse kuni hooldajatoetuse määramise otsuses nimetatud tähtajani või paragrahvi 8 lõikes 1 nimetatud juhtudel hooldajatoetuse määramise otsuse kehtetuks tunnistamise kuule järgneva kuuni.

   (2) Hooldajatoetus kantakse hooldaja arvelduskontole või makstakse välja sularahas valla kassast.

   (3) Hooldajatoetust makstakse vallaeelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

  § 8.  Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

   (1) Hooldajatoetuse määramise korraldus tunnistatakse kehtetuks ning hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
   1) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
   2) puudega laps kustutatakse Kõpu valla elanike registrist;
   3) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil;
   4) keskmise puudega lapse 16-aastaseks saamisel;
   5) raske või sügava puudega lapse 18-aastaseks saamisel.

   (2) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teavitama vallavalitsust tööle asumisest ja kõikidest teistest asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise 10 päeva jooksul nende asjaolude ilmnemisest.

   (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda. Enammakstud hooldajatoetuse tagastamine toimub vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu kaudu.

  § 9.  Vaidlustamine

    Toetuse taotleja võib toetuse määramise või mittemääramise vaidlustamiseks esitada vaide vastavalt haldusmenetluse seadusele.

  § 10.  Maksude tasumine

    Hooldajatoetusega kaasnevad riiklikud maksud tasub vallavalitsus.

  § 11.  Rakendussätted

   (1) Tunnistada kehtetuks Kõpu Vallavolikogu määrus 27.02.2009 nr 2 „Puudega lapse hooldajatoetuse maksmise kord Kõpu vallas“.

   (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt 01.04.2016.a.

  Kaja Lind
  volikogu esimees

  Lisa Avaldus