Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord - sisukord
  Väljaandja:Kõpu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 24.08.2016, 12

  Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

  Vastu võetud 15.08.2016 nr 12

  Määrus kehtestatakse “Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 113 lg 4 alusel ning “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lg 1 p 5 alusel.

  § 1.  Üldsätted

   (1) Käesolev kord sätestab riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise korra Kõpu vallas.

   (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejääki kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

   (3) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta vallaeelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

  § 2.  Rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine

   (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada raske või sügava puudega lastele ja nende peredega seotud alljärgnevate teenuste osutamiseks:
   1) täiendav lapsehoiuteenus;
   2) nõustamisteenus ja psühhoteraapia;
   3) rehabilitatsiooniteenus ja nendega seotud kulud;
   4) isikliku abistaja ja tugiisiku teenus;
   5) transporditeenus.

   (2) Lõikes 1 nimetatud teenuste maksumus ühe raske või sügava puudega lapse kohta kalendriaastas ei või ületada Vabariigi Valitsuse kehtestatud riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalset maksumust raske või sügava puudega lapse kohta kalendriaastas.

   (3) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada raske või sügava puudega lastele ja nende peredega seotud alljärgnevate teenuste korraldamiseks ja arendamiseks:
   1) laste intervallhoolduse korraldamiseks;
   2) lastele lapsehoiuteenuse osutajatele koolituse korraldamiseks;
   3) lastele transporditeenuse osutamiseks transpordivahendi ostmiseks;
   4) laste eluruumide kohandamiseks;
   5) sotsiaalteenuste väljatöötamisega seotud kuludeks sh seminarid, koolitused;
   6) teenuse osutamise ruumidega seotud kuludeks;
   7) tugiisikuteenuse korraldamiseks.

  § 3.  Teenuste taotlemine

   (1) Teenuse taotlemiseks esitab raske või sügava puudega lapse seaduslik esindaja kirjaliku taotluse Kõpu Vallavalitsusele.

   (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotlusele tuleb lisada sotsiaalhoolekande seaduse §-s 109 nimetatud lapsehoiuteenusele õigustatud isikul järgmised dokumendid:
   1) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
   2) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
   3) Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapse puude raskusastme tuvastamise kohta;
   4) eestkostjaks määramise otsuse koopia, kui taotluse esitab lapse eestkostja või sotsiaalhoolekandeseaduse § 130 lõikes 3 nimetatud lepingu koopia, kui taotluse esitab sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja

   (3) Teenusele on õigus raske või sügava puudega lapsel tingimusel, et lapse elukoht teenuse taotlemise ja teenuse osutamise hetkel on rahvastikuregistri andmetel Kõpu vald.

   (4) Teenuste eest tasumise otsustab vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul korraldusega.

   (5) Kui toetuse taotleja omab mingit muud riiklikku toetust, siis on õigus nõuda taotluse esitamisega koos kuludokumente toetuse sihipärase kasutamise tõestamise kohta.

  § 4.  Arvestuse pidamine

    Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust sotsiaaltöötaja-hooldekodu juhataja.

  § 5.  Määruse rakendamine

   (1) Tunnistada kehtetuks Kõpu Vallavolikogu 30.03.2015 määrus nr 4 “Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord.“

   (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016.a.

  Kaja Lind
  volikogu esimees

  Lisa Taotluse vorm