Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Puude raieloa andmise kord Kose vallas

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.08.2017, 3

Puude raieloa andmise kord Kose vallas

Vastu võetud 17.08.2017 nr 145

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 2 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib Kose valla haldusterritooriumil puu raieks või hoolduslõikuseks loa taotlemist, andmist ning loa andmisel võimalike kõrvaltingimuste seadmist.

  (2) Käesolev kord ei reguleeri kasvava metsa raiet metsaseaduse tähenduses ja viljapuude raiet.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) puu - puu, mille rinnadiameeter on vähemalt 8 cm ning puul on selgelt nähtav(ad) või määratav(ad) tüvi ja võra;
  2) raie - puu likvideerimine;
  3) hoolduslõikus - puu oste lõikamine võra olulise kujundamise teel, mille käigus säilitatakse puu elujõulisus;
  4) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks ja hoolduslõikuseks ning vajadusel määrab selle lisatingimused;
  5) asendusistutus- raiutava puu asemele uue puu või põõsa istutus samal kinnistul või kokkuleppel muus kohas;
  6) raierahu periood - ajavahemik lindude pesitsemise ja puude aktiivse vegetatsiooni ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada (aprillist kuni juuli lõpuni);
  7) rinnasdiameeter – puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast.

§ 3.   Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise põhimõtted

  (1) Puu raiet ja hoolduslõikust teostatakse Kose vallas käesoleva korra kohaselt antud loa alusel, mille väljastab Kose vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Raieluba ei ole vaja taotleda järgmistel juhtudel:
  1) puu raieks, mille rinnasdiameeter 1,3 meetri kõrguselt on alla 8 cm;
  2) viljapuude raieks;
  3) eravalduses olevate põõsaste ja hekkide eemaldamiseks kinnistu omaniku poolt omal territooriumil;
  4) tuulemurru, tuuleheite või muul põhjusel osaliselt või täielikult murdunud/langenud puule;
  5) kuivanud puu ja okste raieks;
  6) vallavalitsuse poolt tellitud puude hoolduslõikuseks Kose valla avalikel aladel;
  7) puude raieks päästetöödel.

  (3) Raieloa taotlemisel peab taotleja võimaldama vallavalitsuse esindajale juurdepääsu puule.

  (4) Puu raiumise, hoolduslõikuse ja okste äraveoga kaasnevad kulud kannab isik, kellele luba on antud.

  (5) Vallavalitsus võib puu raieks loa andmisel seada kõrvaltingimusi raiutud puu käitlemise, puu asendusistutuse korraldamise ning raie keelamise osas raierahu perioodil. Kõrvaltingimuste täitmisega kaasnevad kulud kannab isik, kellele luba on antud.

§ 4.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieloa taotlemise õigustatud isikuks (edaspidi taotleja) on:
  1) puu asukoha kinnistu omanik või omaniku volitatud isik lihtkirjaliku volituse alusel;
  2) korteriühistute puhul korteriühistu juhatuse liige või liikmed, kui korteriühistu juhatuse liikmed on õigustatud esindama ühistut ühiselt;
  3) valla omandis oleva kinnistu korral kinnistu valitseja või valitsema volitatud isik või ettevõtja, kes teostab valla tellimusel ehitus-, kaeve- või hooldustöid või muu huvitatud isik;
  4) kinnistut koormava hoonestusõiguse omanik;
  5) riigimaa valitseja;
  6) tänavate, trasside ja muude kommunikatsioonide rajamisel ettejäävate puude raieks või hooldusraieks esitab taotluse trasside valdaja või tema poolt volitatud isik. Vajalik on maaomaniku kooskõlastus.

  (2) Raieloa taotlus esitatakse vallavalitsusele kirjalikult või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult. Raieloa taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, isiku- või registrikood, aadress, sidevahendite andmed;
  2) raiutavate puude asukoha aadress;
  3) taotleja omakäelist joonist puu asukoha selgitamiseks või puu äranäitamist puu kasvukoha asendiplaanil või asendiskeemil;
  4) raiutava puu liik, kogus (hulk) ja kirjeldus;
  5) puu raie või hoolduslõikuse põhjendus;
  6) kaasomandis oleva kinnistu korral kaasomanike allkirju;
  7) kinnitust selle kohta, et taotleja vastutab raietööde teostamisel töökaitse- ja ohutusnõuetest kinnipidamise eest, tagab puude raiel heakorra ning vastutab töö käigus kolmandatele isikutele tekitatud võimaliku kahju eest;
  8) taotluse esitamise kuupäev, taotleja allkiri.

  (3) Raieloa taotlusele lisatakse:
  1) väljavõte projekti asendiplaanist, kui raieõigust taotletakse ehituse alla jäävale puule;
  2) ühistu olemasolul väljavõte ühistu üldkoosoleku protokollist;
  3) puu kasvukoha kinnistu omaniku kirjalik volitus, kui taotluse esitab volitatud isik;
  4) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek, kui see on nõutav kaitstava loodusobjekti kaitse- eeskirjas;
  5) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui raiutav puu asub muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitsevööndis;
  6) Keskkonnaameti nõusolek kui raiutav puu asub veekaitsevööndis.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Esitatud raieloa taotlusi menetleb vallavalitsuse vastav ametiisik (edaspidi volitatud isik).

  (2) Volitatud isik:
  1) registreerib taotluse ning kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  2) vaatab läbi taotluse ja otsustab puu(de) raieloa andmise ning täiendavate tingimuste määramise 30 päeva jooksul, arvates nõuetekohase taotluse esitamisest;
  3) vajadusel kaasab eksperte ning kuulab ära nende seisukohad;
  4) korraldab raieloa andmise korral vajadusel raiutava(te) puu(de) looduses märgistamise;
  5) määrab vajadusel korra § 3 lõikes 5 sätestatud raieloa kõrvaltingimused;
  6) nõuab puu asendusistutuse korral garantiikirja, milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid ning istutuskoht;
  7) vormistab puu(de) raieloa kahes eksemplaris (paberkandjal), millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale, teine eksemplar jääb vallavalitsusse või digitaalselt;

  (3) Kui esitatud taotluses on puudused, annab volitatud isik taotlejale maksimaalselt 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks, andes taotlejale juhiseid puuduste kõrvaldamiseks.

§ 6.   Raieloa andmine ja andmisest keeldumine

  (1) Raieloa annab välja Kose Vallavalitsus.

  (2) Loale kantakse:
  1) taotleja andmed;
  2) raiekoha andmed;
  3) raiutavate puude liik ja arv;
  4) kaasnevad täiendavad tingimused ning tähtaeg, milleni raieluba on kehtiv;
  5) raiejääkide utiliseerimise ja raiekoha korrastamise tingimused;
  6) raietööde lõpetamise ja pikendamise tähtajad;
  7) taotluse osalisel rahuldamisel ka keeldumise põhjendused.

  (3) Raieluba annab õiguse puu raieks ühe (1) aasta jooksul selle andmise kuupäevast. Juhul, kui objektiivsetel põhjustel ei ole tööd lõpetatud, on võimalik taotleda loa kehtivusaja pikendamist.

  (4) Raieloa andmisest võib keelduda, kui:
  1) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) taotluse esitaja ei ole õigustatud taotlust esitama;
  3) raie ei ole piisavalt põhjendatud;
  4) raieloa taotleja pole esitanud nõutud kaitstava loodusobjekti valitseja või Muinsuskaitseameti kooskõlastust ning teisi täiendavalt nõutud dokumente või seletusi;
  5) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
  6) puu hoolduslõikuse tagajärjel väheneks puu elujõulisus ja dekoratiivsus;
  7) puu on elujõuline ning ei varjuta valgust, ei ohusta hoonet (vundamenti, katust), rajatist või avalikus kohas liiklejaid;
  8) puu raiumine kahjustaks väärtuslikku loodus- ja kultuurmaastikku, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avalike huvidega;
  9) puu on riikliku või kohaliku looduskaitse all, on haruldane liigilt või mõõtmetelt või tegemist on olulise tähtsusega põlispuuga;
  10) taotluse esitaja soovib teha raiumist raierahu perioodil.

  (5) Raieloa tunnistab kehtetuks pädev ametnik. Raieloa võib tunnistada kehtetuks eelkõige järgmistel juhtudel:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) raiutakse rohkem puid kui raieloas lubatud;
  3) raiutakse raieloaga määratlemata puid;
  4) raiutakse mujal, kui raieloaga määratletud asukoht;
  5) rikutakse muid raieloas sätestatud nõudeid või tingimusi;
  6) raieloa saaja taotleb kehtetuks tunnistamist.

  (6) Raieloa muutmine, kehtetuks tunnistamine ja peatamine vormistatakse ja allkirjastatakse volitatud isiku poolt ning edastatakse loa taotlejale.

§ 7.   Raietööde teostamine ja kontroll

  (1) Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha puhastamise eest vastutab raieloa saaja. Raie teostamisel ei tohi kahjustada keskkonda.

  (2) Raieloa saaja on kohustatud kaitsma teistele isikutele kuuluvaid ehitisi ja tehnovõrke ning vältima kahju tekitamist kolmandate isikute elule, tervisele ja varale.

§ 8.   Asendusistutus

  (1) Volitatud isiku poolt määratud asendusistutuse kohustust peab täitma 12 kuu jooksul alates raie lõpu kuupäevast ning sellest peab teavitama vallavalitsuse volitatud isikut kirjalikult, kas paberkandjal või digitaalselt.

  (2) Üldjuhul üks raiutud puu asendatakse samaväärse puu ühe istikuga, kui vallavalitsuse volitatud isik ei ole otsustanud teisiti. Asendusistutusega seotud kulud kannab raieloa taotleja.

  (3) Vallavalitsuse volitatud isiku poolt määratud asendusistutuse täitmisel istutatud puud peavad säilima vähemalt 5 aastat pärast istutamist. Juhul, kui mainitud puud hävivad varem, peab neid uuesti istutama. Istiku hävimisest peab vallavalitsuse volitatud isikut kirjalikult teavitama.

§ 9.   Järelvalve

  (1) Järelevalvet käesoleva korra täitmise üle teostab Kose Vallavalitsus oma pädevuse kohaselt.

  (2) Käesoleva korra rikkuja kannab vastutust looduskaitseseaduse § 73 sätete järgi.

  (3) Korra rikkumise menetlus toimub looduskaitseseaduse § 75 alusel, vastavalt karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavalitsuse 19.04.2004 määrus nr 4 „Raiemäärus Kose valla tiheasustuspiirkondades ja parkides“.

  (2) Enne määruse jõustumist puude raieks välja antud load kehtivad neis märgitud tingimustel kehtivuse tähtaja lõpuni või loa kehtetuks tunnistamiseni.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json