HaridusKool

HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eraüldhariduskooli, eralasteaia ja lastehoiu teenuse toetamise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2023, 12

Eraüldhariduskooli, eralasteaia ja lastehoiu teenuse toetamise kord

Vastu võetud 18.08.2022 nr 14
RT IV, 24.08.2022, 6
jõustumine 01.09.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.02.2023RT IV, 14.02.2023, 217.02.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, erakooliseaduse § 222 lõike 1 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1; § 27 lõike 1 punkti 1 ja lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Põltsamaa valla eelarvest eraüldhariduskooli ja eralasteaia ning lastehoiu pidajatele toetuse maksmise tingimusi ja korda.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eraüldhariduskool (edaspidi erakool) on eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutus, mis tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riikliku õppekava alusel.

  (2) Eralasteaed on koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsev ning koolitusluba omav eraomandis olev koolieelne lasteasutus.

  (3) Eralapsehoid on kehtiva tegevusloa alusel tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes osutab lapsehoiuteenust.

  (4) Erivajadusega käesoleva määruse mõistes on laps, kelle võimetest, terviseseisundist ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu - ja õppevahendid, ruumid, õppe - ja kasvatusmeetodid jm) ja/või õpperühma tegevuskavas.

§ 3.   Erakoolile toetuse andmine

  (1) Erakoolile antakse toetust õpilase eest, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgselt Põltsamaa valla haldusterritooriumil.

  (2) Erakoolile antakse toetust kooliväliselt nõustamismeeskonnalt soovituse saanud erivajadusega õpilase eest, kellele ei ole tagatud vajalikke tugiteenuseid ja sobivat õpet elukohajärgses munitsipaalkoolis.

  (3) Otsuse õpilase erakooli kulude katmise kohta teeb Põltsamaa Vallavalitsus, võttes arvesse lapsevanema avaldust ning sotsiaal- ja haridusametnike soovitusi.

  (4) Erakoolile antakse õpilase eest toetust kuni 100 % kuludest, sh toitlustus- ja majutuskulud.

  (5) Erakooli toetus makstakse välja erakooli pidaja esitatud arve alusel.

§ 4.   Eralasteaiale- või lastehoiule toetuse andmine

  (1) Eralasteaias käiva lapse eest üldjuhul toetust ei anta, välja arvatud juhtudel, kui ei ole võimalik tagada kohta munitsipaallasteaias, lapse erivajadusest tulenevaid tugiteenuseid või muul mõistlikult põhjendatud juhul.
[RT IV, 14.02.2023, 2 - jõust. 17.02.2023]

  (2) Eralastehoius käiva lapse eest üldjuhul toetust ei anta, välja arvatud juhtudel, kui ei ole võimalik tagada kohta munitsipaallasteaias, lapse erivajadusest tulenevaid tugiteenuseid või muul mõistlikult põhjendatud juhul.
[RT IV, 14.02.2023, 2 - jõust. 17.02.2023]

  (3) Otsuse lapse eralasteaia- või lastehoiu kulude katmise kohta teeb Põltsamaa Vallavalitsus, võttes arvesse lapsevanema avaldust ning sotsiaal- ja haridusametnike soovitusi.

  (4) Eralasteaiale või lastehoiule antakse toetust lapse eest, kelle enda ja vähemalt ühe vanema või hooldaja elukoht on rahvastikuregistri järgselt Põltsamaa valla haldusterritooriumil.

  (5) Eralasteaia või lastehoiu toetus makstakse välja eralasteaia- või lastehoiu pidaja esitatud arve alusel.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2022. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json