Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Elva valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.08.2023, 6

Elva valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord

Vastu võetud 21.08.2023 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, Elva Vallavolikogu 13.02.2018 määruse nr 15 „Elva valla finantsjuhtimise kord“ § 12 lg 1 ja noorsootöö seaduse § 8 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Elva valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord reguleerib Elva valla eelarvest noorte omaalgatusprojektide toetuse (edaspidi toetus) taotlemise, menetlemise, määramise ja maksmise tingimusi ning aruandlust ja järelevalvet.

  (2) Toetuse eesmärk on noorsootöö arendamine ning noorte omaalgatuse ergutamine Elva vallas.

  (3) Toetust eraldatakse noorte omaalgatusprojektide (edaspidi projekt) toetamiseks.

§ 2.   Mõisted

  (1) Noor on 7-26-aastane füüsiline isik, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Elva vald.

  (2) Noorteühendus on formaalne või mitteformaalne ühendus või seltsing, mis on registreeritud Elva valda või tegutseb Elva valla territooriumil ning mille tegevused on suunatud Elva valla noortele.

§ 3.   Noorte omaalgatusfondi raames toetatavad tegevused ja toetuse määr

  (1) Toetust eraldatakse noortele suunatud ürituse, kontserdi, töötoa, infopäeva või muu ettevõtmise korraldamiseks.

  (2) Toetust võib taotleda vahendite soetamiseks, mis jäävad edaspidi üldkasutatavaks või on vajalikud tulevikus korraldavate ürituste läbiviimiseks. Soetatud vahendid jäävad pärast projekti lõppu piirkonna noortekeskuse, kooli, rahvamaja või raamatukogu kasutusse. Vahendite osakaal võib olla kuni 50% kogu projekti eelarvest.

  (3) Tegevused, mida ei toetata:
  1) klassiekskursioonide ja klassiõhtute korraldamine;
  2) regulaarne huviringide tegevus;
  3) varasemalt noorte omaalgatusfondist toetust saanud projektid. Varasemalt toetust saanud projektid on leitavad Elva valla kodulehel (elva.ee/noorte-omaalgatusfond).

  (4) Toetuse määr on ühe omaalgatusprojekti kohta kuni 600 eurot.

  (5) Projekti elluviija viitab oma projekti ellu viies Elva valla toetusele ja kindlustab projektis läbiviidavate tegevuste kajastamise sotsiaalmeedias, Elva valla info- või veebilehel või muus avalikus kanalis.

§ 4.   Taotlusvoorude väljakuulutamine

  (1) Taotlusvoor kuulutatakse välja eelarveliste vahendite olemasolul kalendriaasta alguses ning seda kajastatakse Elva valla kaasamistegevuste kavas.

  (2) Taotlusvooru kuulutab välja vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond (edaspidi haridus- ja kultuuriosakond). Taotlusvooru väljakuulutamise teade sisaldab taotluse esitamise tähtaega ja muud olulist teavet.

  (3) Teave taotlusvooru väljakuulutamise kohta avaldatakse valla infokanalites vähemalt 30 päeva enne taotluste esitamise tähtpäeva.

  (4) Taotlus koos nõutud lisadokumentidega esitatakse elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas Spoku hiljemalt taotlusvooru väljakuulutamise teates märgitud tähtpäevaks.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võib taotleda noorteühendus, seltsing või vähemalt 7-aastane füüsiline isik. Alla 18-aastast isikut või isikute noorteühendust peab toetuse taotlemisel esindama ja toetama projekti elluviimisel vähemalt üks teovõimeline isik.

  (2) Üks taotleja saab esitada taotlusvooru ühe taotluse.

  (3) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi ja isikukood või registrikood;
  2) elukoha või tegevuskoha aadress, telefon ja e-posti aadress;
  3) pangakonto andmed;
  4) projekti nimi, toimumise aeg ja koht;
  5) taotletav summa;
  6) projekti sisu ja eesmärgi kirjeldus, osalejate arv jms;
  7) projekti eelarve;
  8) projekti teavitusplaan.

  (4) Taotluse vastavust määruse nõuetele kontrollib haridus- ja kultuuriosakond 30 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Puuduste esinemisel taotluses antakse taotluse esitajale aega kuni 5 tööpäeva nende kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine.

§ 6.   Projektide hindamine

  (1) Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Elva vallavanema käskkirjaga moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad Elva valla noorsootöötajate, noortevolikogu, haridus- ja kultuuriosakonna esindajad.

  (2) Toetuse määramiseks hindab komisjon projekti 100 punkti süsteemis.

  (3) Toetuse saamiseks peab projekt hindamisel saama vähemalt 60 punkti.

  (4) Projekti hinnatakse lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:
  1) projekti eesmärk ja sisu (kuni 50 punkti);
  2) projekti eelarve ning info kaasrahastajate kohta (kuni 30 punkti);
  3) eeldatav osalejate arv ja sihtgrupi kirjeldus (kuni 10 punkti);
  4) teavitusplaan (kuni 10 punkti).

  (5) Projektide hindamise tulemusena moodustub pingerida, mis on aluseks toetuse määramise otsuse tegemiseks. Komisjonil on õigus vähendada taotletud toetuse summat kooskõlastades seda taotlejaga.

  (6) Kui lävendi ületanud projektide kogusumma ületab eelarvelised vahendid, siis on rahastamise aluseks hindamistulemuste pingerida.

  (7) Eelarveliste vahendite puudumisel projekte ei toetata.

  (8) Kui lävendi ületanud projekte on taotlusvoorus vähem kui eelarvelisi vahendeid, siis on õigus avada täiendav taotlusvoor.

  (9) Projektide hindamistulemused protokollitakse.

  (10) Komisjon edastab ettepaneku toetuse andmise ja andmisest keeldumise kohta haridus- ja kultuuriosakonnale otsuse tegemiseks.

§ 7.   Toetuse määramine

  (1) Toetuse eraldamisest või keeldumisest teavitatakse taotlejat kirjalikult hiljemalt 7 tööpäeva jooksul vastava otsuse vastuvõtmises.

  (2) Toetuse maksmisest keeldutakse juhul, kui:
  1) projekt ei vasta käesoleva määruse §-s 3 nimetatud nõuetele;
  2) eelarvelised vahendid puuduvad või on ammendunud ning projekt ei saa rahastust vastavalt käesoleva määruse § 6 lõikes 6 sätestatud juhul.

  (3) Toetuse saajatega sõlmib haridus- ja kultuuriosakond toetuse maksmiseks sihtfinantseerimise lepingu (edaspidi leping), milles sätestatakse:
  1) projekti toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) projekti toetuse kasutamise tingimused ja tähtajad;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) projektitoetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) vajadusel muud andmed.

  (4) Juhul, kui toetuse saaja on Elva Vallavalitsuse hallatavas asutuses tegutsev noorteühendus, siis kantakse toetus hallatava asutuse eelarvesse sihtotstarbelise toetusena.

§ 8.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta vallavalitsusele aruande e-keskkonnas Spoku 30 päeva jooksul alates toetuse eraldamise aluseks oleva tegevuse või korraldatud ürituse lõppemisele järgnevast päevast.

  (2) Järelevalvet toetuse kasutamise sihipärasuse üle teostab haridus- ja kultuuriosakond. Järelevalve teostamisel on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid ning vallavalitsuse esindajal viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

  (3) Haridus- ja kultuuriosakonnal on õigus toetus osaliselt või täielikult tagasi nõuda ja toetuse saaja on kohustatud toetuse tagasi maksma, kui:
  1) toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruannet;
  2) toetuse saaja ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
  3) üritus, mille korraldamiseks raha eraldati, on jäänud toimumata;
  4) toetuse saaja on toetuse taotlemisel esitanud valeandmeid;
  5) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Sulev Kuus
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json