Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Heakorraeeskiri ja koormise kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2015, 23

Heakorraeeskiri ja koormise kehtestamine

Vastu võetud 14.03.2013 nr 87
RT IV, 20.03.2013, 27
jõustumine 01.05.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.09.2015RT IV, 24.09.2015, 927.09.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 361, § 36 lg 2, § 36 lg 3 alusel ja arvestades kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 36 lg 4.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab heakorra nõuded ja koormise kinnistu kasutajate suhtes Tartu linnas.

  (2) Teemaa (välja arvatud nõuded kõnnitee heakorrale) suhtes ei kohaldata käesolevat määrust ulatuses, milles tee seisundinõuded sätestavad teisiti.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kinnistu – juriidilise või füüsilise isiku omandis või valduses olev kinnisasi;
  2) kinnistu kasutaja – juriidilisest või füüsilisest isikust kinnisasja omanik, hoonestusõiguse omanik või korteriühistu olemasolu korral ühistu. Muu isik on kinnistu kasutajaks juhul, kui heakorra nõuete täitmine tuleneb omaniku ja muu isiku vahelisest lepingust (välja arvatud teenuse osutamine) või volitusest;
  3) heakord – kinnistu ja kõnnitee puhtus ja korrastatus;
  4) heakorratööd – tolmu, liiva, prahi, jäätmete, mahalangenud lehtede, lume ja jää koristamine, niitmine, libedusetõrje tegemine ja muu linna puhtuse ja korra tagamiseks vajalik töö.

2. peatükk Heakorra nõuded 

§ 3.   Nõuded kinnistu heakorrale

  (1) Kinnistu kasutaja peab tagama kinnistul järgmise seisukorra:
  1) rohi on niidetud (lubatud maksimaalne kõrgus 15 cm);
  2) puude ja põõsaste mahalangenud lehed on kinnistu piires koristatud;
  3) jäätmed ja praht on koristatud;
  4) hoone katusele ja räästa külge kogunenud varisemisohtlik lumi ja jää on eemaldatud kohtades, kus see võib kujutada ohtu liiklejatele ja varale.

  (2) Metsas, metsatunnustega aladel ja looduslikel aladel, mis on suuremad kui 1 hektar, ei ole kinnistu kasutaja kohustatud järgima käesoleva paragrahvi lõike 1 punktide 1 ja 2 nõudeid.

  (3) Kinnistu kasutaja peab tagama hoone tänavapoolse seina või kinnistu piiride külge nähtavale kohale hoone numbriga sildi paigaldamise. Hoone number peab olema nähtav ööpäevaringselt.

§ 4.   Nõuded kõnnitee heakorrale
[Kehtetu - RT IV, 24.09.2015, 9 - jõust. 27.09.2015]

3. peatükk Koormise kehtestamine 

§ 5.   Koormise olemus

  Koormis kehtestatakse käesoleva määruse paragrahvi 2 punktis 2 nimetatud kinnistu kasutajale heakorra tagamiseks kinnistul.

§ 6.   Koormise ulatus, täitmise tingimused ja kord

  (1) Koormise ulatus ja tingimused kinnistul on sätestatud käesoleva määruse paragrahvis 3.

  (2) Käesoleva määruse paragrahvi 3 lõike 1 punktis 4 nimetatud lumi ja jää tuleb eemaldada liiklejatele ja varale ohutul viisil.

  (3) Varisemisohtliku lume ja jää korral tuleb liiklemine ohtlikul alal esimesel võimalusel piirata ja oht likvideerida.

  (4) Kui ala piiramisega kaasneb kõnnitee või sõidutee liiklemiseks sulgemine, tuleb sellest teavitada Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonda esimesel võimalusel. Juhul kui kõnnitee või sõidutee suletakse pikemaks ajaks, kui see on vajalik käesoleva määruse paragrahvi 3 lõike 1 punktis 4 nimetatud ohu viivitamatuks likvideerimiseks, tuleb kõnnitee sulgemise kohta vormistada sulgemisluba linnamajanduse osakonnas.

4. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 7.   Järelevalve

  Määruse täitmist kontrollivad linnavalitsuse poolt volitatud ametnikud.

§ 8.   Vastutus

  (1) Heakorraeeskirja rikkumise või koormise täitmata jätmise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 662 alusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud väärteo kohtuvälised menetlejad on linnavalitsuse poolt volitatud ametnikud.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2013. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json