Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2019, 1

Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 10.09.2019 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 361 ja § 23 lõike 1 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 29. augusti 2017 määruse nr 12 "Viimsi valla reklaamimäärus" muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 29. augusti 2017 määruses nr 12 "Viimsi valla reklaamimäärus" tehakse järgmised muudatused:
  1) Kogu määruse tekstis asendatakse sõnad „ehitus- ja kommunaalamet“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalosakond“ vastavas käändes.
  2) Määruse lisades 2, 3 ja 4 asendatakse sõnad „ehitus- ja kommunaalamet“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalosakond“ vastavas käändes ning lisatakse käesoleva määruse lisadeks 1, 2 ja 3.

§ 2.   Viimsi Vallavolikogu 15. detsembri 2015 määruse nr 25 „Viimsi valla kohanimede määramise kord“ muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 15. detsembri 2015 määruses nr 25 "Viimsi valla kohanimede määramise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) Paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(1) Kohanime määramise korraldab seadusest tuleneval alusel omal algatusel või füüsilise ja juriidilise isiku kirjaliku taotluse alusel Viimsi Vallavalitsuse poolt määratud osakond. Taotlus peab sisaldama kohanime valiku põhjendust. Detailplaneeringu menetlemise käigus planeerija poolt nimetatud kohanime käsitletakse kirjaliku taotlusena kohanime määramiseks.“;
  2) Paragrahvi 3 lõiget 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(10) Ühissõidukipeatusele nime määramise eelnõu õigusakti valmistab nimekomisjoniga kooskõlastatult ette Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakond.“

§ 3.   Viimsi Vallavolikogu 10. aprilli 2012 määruse nr 10 "Viimsi valla kalmistute kasutamise eeskiri" muutmineParagrahvi pealkiri

  Viimsi Vallavolikogu 10. aprilli 2012 määruses nr 10 "Viimsi valla kalmistute kasutamise eeskiri" tehakse järgmised muudatused:
  1) Paragrahvi 2 punkti 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „9) kalmistu haldaja - kalmistu kasutamist korraldav Viimsi Vallavalitsuse osakond;“
  2) Kogu määruse tekstis asendatakse sõnad „ehitus- ja kommunaalamet“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalosakond“ vastavas käändes.

§ 4.   Viimsi Vallavolikogu 27. jaanuari 2015 määruse nr 1 "Viimsi valla teede ajutise sulgemise eeskiri" muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 27. jaanuari 2015 määruses nr 1 "Viimsi valla teede ajutise sulgemise eeskiri" tehakse järgmised muudatused:
  1) Kogu määruse tekstis asendatakse sõnad „ehitus- ja kommunaalamet“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalosakond“ vastavas käändes.
  2) Paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse sõnad „järelevalve inspektor“ sõnaga „järelevalveosakond“.
  3) Määruse lisas 2 asendatakse sõnad „ehitus- ja kommunaalamet“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalosakond“ vastavas käändes ning lisatakse käesoleva määruse lisaks 4.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 3. päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Taavi Kotka
volikogu esimees

Lisa 1 Reklaamimaksu deklaratsioon

Lisa 2 Reklaamimaksu tagastusnõue

Lisa 3 Välireklaami paigaldamise luba

Lisa 4 Tee ajutise sulgemise luba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json