Teksti suurus:

Raasiku Vallavolikogu 11. oktoobri 2016. a määruse nr 14 „Raasiku valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ muutmine

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2019, 16

Raasiku Vallavolikogu 11. oktoobri 2016. a määruse nr 14 „Raasiku valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ muutmine

Vastu võetud 10.09.2019 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Raasiku Vallavolikogu 11. oktoobri 2016. a määruses nr 14 "Raasiku valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord" tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse järgnevalt: „(2) Lõike 1 punktides 1, 2 ja 3 sätestatud soodustused rakenduvad soodustuse saamise õigusega isikutele ilma täiendava avalduse esitamiseta. Kui Eesti rahvastikuregistri andmed ei kajasta perekonna tegelikku liikmelisust, on isik kohustatud soodustuse saamiseks esitama vallavalitsusele kirjaliku avalduse, mille vormi kinnitab vallavalitsus.“
  2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses: „(6) Vallavalitsusel on õigus erandkorras osalustasu vähendada või teha selle maksmisel erisusi põhjendatud juhtumitel avalduse alusel.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiina Rühka
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json