Teksti suurus:

Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2019, 24

Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 12.09.2019 nr 68
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Hiiumaa valla (edaspidi vald) eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemist, menetlemist, maksmist ja kasutamise üle järelevalve teostamist.

§ 2.   Mittetulundusliku tegevuse toetus

  (1) Mittetulunduslik tegevus korra mõistes on kasumit mittetaotlev valla elanikele suunatud tegevus elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.

  (2) Toetuse eesmärk on aidata kaasa üldisele arengule vallas, ühenduste tekkimisele, tegevuse aktiveerimisele, kodanikualgatuse korras uudse tegevuse elluviimisele ja traditsioonide järjepidevusele, kogukonnale vajaliku teenuse arendamisele ning elanike koostöö soodustamisele.

§ 3.   Toetuse andmise alused

  (1) Toetatav tegevus on suunatud valla elanikele või valla esindamisele.

  (2) Toetatakse avalikes huvides tegutsevat mittetulundusühendust ja seltsingut (edaspidi taotleja):
  1) kes on registreeritud ja tegutseb valla haldusterritooriumil ja kelle eesmärk on kultuuri-, spordi- ja noorsootööalase tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine;
  2) kes on registreeritud ja tegutseb põhiosas väljaspool valda, kuid kelle tegevusest saavad valla elanikud olulist kasu.

  (3) Avalikes huvides tegutsemine tähendab määruse mõistes, et taotleja tegevus ja eesmärk on suunatud avalikkusele ning taotleja teavitab avalikkust oma tegevusest. See on tegutsemine taotleja liikmeskonnast laiema sihtgrupi heaks (v.a erivajadustega inimeste heaks tegutsevad ühendused).

  (4) Toetuste liigid on:
  1) tegevustoetus - sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus taotleja regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulu katmiseks samal aastal ja kohaliku küla- või seltsielu edendava ürituse korraldamiseks;
  2) projektitoetus - valla antav sihtotstarbeline toetus kogukonna ja valla arengule suunatud maakondliku tegevuse/ürituse toetamiseks või sihtfondist ja programmist rahastatava avalikkusele suunatud projekti oma- ja kaasfinantseerimiseks.

  (5) Tegevustoetuse ülempiir on kuni 1000 eurot ühe taotleja kohta.

  (6) Toetust ei anta taotlejale:
  1) kellel on esitamata eelmise toetuse aruanne, õigeaegne majandusaasta aruanne või riigi ees ajatamata maksuvõlg;
  2) kes on saanud sama tegevuse jaoks toetust erahuvikoolis- ja spordiklubis laste ja noorte huvitegevuse toetamise korra alusel.

§ 4.   Omafinantseering

  Taotluse omafinantseering on projektitoetuse puhul vähemalt 10% eelarvelisest kogumaksumusest. Omafinantseering on rahaline või rahaliselt mõõdetav.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotlus esitatakse:
  1) tegevustoetuse saamiseks tegutsemisjärgsele osavalla valitsusele toetuse saamise aasta 1. veebruariks;
  2) projektitoetuse saamiseks Hiiumaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) 1. märtsiks ja 1. septembriks.

  (2) Teade mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise kohta avaldatakse Hiiumaa Teatajas ning valla veebilehel.

  (3) Seltsingul tuleb esmakordsel taotlemisel lisada taotlusele koopia ühise tegutsemise lepingust. Järgmise toetuse taotlemisel tuleb kinnitada allkirjaga ühise tegutsemise lepingu kehtivust.

  (4) Taotluses esitatakse:
  1) toetuse kasutamise eesmärk, tegevus, periood ja oodatav tulemus;
  2) toetuse kasutamise detailne eelarve;
  3) hinnanguline toetusest kasusaajate hulk;
  4) seos valla arengukavaga;
  5) teave selle kohta, kas taotleja tegutseb vallavalitsuse või osavalla valitsuse hallatava asutuse ruumides või saab vallalt mitterahalist toetust.

§ 6.   Tegevustoetuse taotluse menetlemine

  (1) Osavalla valitsuse teenistuja kontrollib taotluste nõuetele vastavust ning edastab nõuetekohased taotlused osavallakogule ettepaneku tegemiseks.

  (2) Taotluse hindamisel arvestatakse:
  1) tegevuse eeldatavat mõju kogukonna või valla arengule;
  2) hinnangulist toetusest kasusaajate hulka;
  3) tegevuse jätkusuutlikkust;
  4) eelarveliste vahendite olemasolu.

  (3) Osavallakogu liige peab ennast taandama taotluse menetlemisest, kui on tegemist huvide konfliktiga. Taandamisest peab teavitama osavallakogu ning vastav märge kantakse koosoleku protokolli.

  (4) Osavallakogu teeb hiljemalt 30 päeva jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist vallavalitsusele ettepaneku toetuse andmiseks, osaliseks andmiseks ja andmata jätmiseks. Osavallakogu peab toetuse andmata jätmist (sh osalist) põhjendama.

  (5) Vallavalitsus otsustab lähtudes osavallakogu ettepanekust toetuse andmise, osalise andmise ja andmata jätmise kümne tööpäeva jooksul.

  (6) Osavalla valitsuse teenistuja teatab taotlejale otsuse kirjalikult kümne tööpäeva jooksul.

  (7) Toetuse andmisel või osalisel andmisel kantakse toetus taotluses näidatud taotleja arvelduskontole.

  (8) Toetuse saajad avalikustatakse Hiiumaa Teatajas ning valla veebilehel.

§ 7.   Projektitoetuse taotluse menetlemine

  (1) Haridus- ja kultuuriosakonna teenistuja kontrollib taotluse nõuetele vastavust ning edastab nõuetekohase taotluse projektitoetuste komisjonile.

  (2) Vallavalitsus moodustab projektitoetuste komisjoni, kuhu kuulub:
  1) vallavalitsuse esindaja;
  2) arenguosakonna esindaja;
  3) arenduskeskuse esindaja;
  4) haridus-ja kultuuriosakonna esindaja;
  5) valdkonna asjatundja;

  (3) Taotluse hindamisel arvestatakse:
  1) tegevuse eeldatavat mõju kogukonna või valla arengule;
  2) eelarveliste vahendite olemasolu;
  3) projekti objekti või tegevuse sisalduvust arengukavades ja olulisust valla üldise arengu seisukohalt;
  4) projekti eelarve kulu põhjendatust;
  5) taotleja võimekust projekti elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
  6) projekti elluviimiseks rahaliste vahendite, sh taotleja omafinantseeringu olemasolu;
  7) toetusest kasusaajate hulka;
  8) tegevusvaldkondade mitmekesisust (ürituste arv).

  (4) Projektitoetuse andmise, osalise andmise ja andmata jätmise otsustab vallavalitsus kahe kuu jooksul pärast taotluse saamist projektitoetuste komisjoni ettepanekul.

  (5) Haridus- ja kultuuriosakond teatab taotlejale otsuse kirjalikult kümne tööpäeva jooksul.

  (6) Toetuse saajaga sõlmib vallavalitsus sihtfinantseerimislepingu (edaspidi toetusleping) kuu jooksul otsustamisest. Toetuslepingu allkirjastab haridus- ja kultuuriosakonna juhataja.

  (7) Toetuslepingus sätestatakse:
  1) toetuse eraldamise sihtotstarve ja kasutamise aeg;
  2) toetuse summa;
  3) toetuse saajale toetuse ülekandmise tähtaeg ja kord;
  4) poolte õigused ja kohustused (sh õigused toetuseks eraldatud raha kasutamise kontrollimisel);
  5) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg;
  6) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

  (8) Toetuse saajad avalikustatakse Hiiumaa Teatajas ning valla veebilehel.

§ 8.   Toetuse kasutamine ja aruandlus

  (1) Kui projekti elluviimisel selgub, et projekti ajakavas ja/või tegevustes ja/või eelarves on vaja teha muudatusi, peab toetuse saaja teavitama muudatustest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Hiiumaa Vallavalitsust.

  (2) Toetuse saaja:
  1) esitab tegevustoetuse kasutamise kohta vormikohase tegevus ja finantsaruande järgmise aasta 31. jaanuariks;
  2) esitab projektitoetuse kasutamise kohta vormikohase tegevus ja finantsaruande hiljemalt 30 päeva peale projekti teostumise perioodi lõppemist;
  3) kasutab projekti üritusel, trükisel, dokumendil, materjalil, veebilehel sobivas kohas valla sümboolikat, mis on leitav valla veebilehelt.

§ 9.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle teeb vallavalitsuse või osavalla valitsuse teenistuja.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud esitama nõudmisel kirjalikult taasesitatavas vormis kulu- ja maksedokumendi originaali, vahearuande ning selgituse, mis tõendab toetuse sihipärast kasutamist ja projekti terviklikku läbiviimist.

  (3) Vallavalitsusel on korraldusega õigus nõuda toetuse täielikku või osalist tagastamist, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel ja aruande esitamisel on esitatud valeandmeid;
  3) tegevust, mille jaoks toetus eraldati, ei toimunud;
  4) aruanne toetuse kasutamise kohta on esitamata.

§ 10.   Taotluse ja aruande vormid

  Taotluse ja aruande vormi töötab välja haridus- ja kultuuriosakond.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Hiiumaa Vallavolikogu 18.10.2018 määrus nr 36 „ Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord“

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuarist 2020.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json